Kulturteknisk fagskole kan bli utsatt ett år. Bransjeaktører kaller det «en skandale» ⋆ Kontekst

Nye linjer for teknikere innen diverse sceneteknikk skal etableres ved Fagskolen i Oslo.
Nye faglinjer for sceneteknikere skulle etableres ved Fagskolen Oslo. Nå er planene utsatt i påvente av godkjennelse fra myndighetene. Foto:Presse
Nyheter

Kulturteknisk fagskole kan bli utsatt ett år. Bransjeaktører kaller det «en skandale»

Creo, Virke og Fagskolen Oslo laget rammene for en ny sceneteknisk utdanning på rekordtid. Men myndighetene prioriterer andre fagområder.

– Det er tett på en skandale, sier leder av teknikerutvalget i Creo, Stig Gunnar Ringen.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) står for godkjenning, eller akkreditering som det heter, av nye utdanningstilbud. Nokut har nå valgt å utsette godkjenningsprosessen av en sceneteknisk fagutdanning til høsten.

Faglinjen kommer etter initiativ fra Creo, Virke og Fagskolen Oslo.

– Det betyr at vi ikke kommer i gang til høsten som planlagt, men kanskje må utsette oppstart et helt år. Så vidt meg bekjent har det ikke skjedd tidligere at man har utsatt en slik behandling, sier Ringen.

For sceneteknisk bransje er dette ifølge Ringen en krise med tanke på bemanning.

Stig Gunnar Ringen
Stig Gunnar Ringen, leder av teknikerutvalget i Creo. Foto:Marte Bjerke

– Vi kom ut av pandemien med stor kompetanseflukt og lav rekruttering. Så mange som 30 prosent av alle teknikere innen lyd, lys, A/V og scene har sluttet i løpet av pandemien, sier Ringen.

En Kulturrom-undersøkelse som nå er under ferdigstillelse, forteller at 50 prosent av alle arrangører sliter med å skaffe nok teknikere til å gjennomføre arrangementer.

– Dette er dramatiske tall. Kulturlivet er helt avhengige av teknikere som rigger scener, lys, lyd og video. Da er det uforståelig at Nokut utsetter behandlingen av en så grundig forberedt søknad som vår, sier Ringen.

Utdanningen vil styrke et truet kompetansefelt

Den scenetekniske utdanningen som har vært under planlegging er en toårig høyere yrkesfaglig utdannelse som har til hensikt å gi studentene et solid tverrfaglig grunnlag og spisskompetanse innen fagene lyd, lys, AV – og sceneteknikk. Den skal passe like godt for nyrekrutterte og for dem som allerede har realkompetanse, men som ønsker å utvikle denne videre.

– Utdanningen er modulbasert og skal kunne kombineres med jobb. Det er det bransjen etterspør. Vi kan ikke miste folk i to år mens de videreutdanner seg.

Ringen frykter at festivaler må avlyse fordi de ikke får tak i nok folk.

– Store profesjonelle aktører har allerede sørget for å booke inn nok folk. Men arrangører som ikke har så sterk økonomi og som kommer i gang sent med planleggingen, kan oppleve å ikke få tak i nok kvalifiserte sceneteknikere.

Det er i tillegg en bekymring rundt presset på de teknikerne som står i arbeid.

– Teknikere kan risikere å jobbe lange dager i lange perioder for at et arrangement skal gå rundt. Folk i bransjen er samvittighetsfulle, men slik stress går utover motivasjon og helse. Det kan igjen føre til at kompetanseflukten fortsetter. Dette er mer dramatisk enn hva mange i kulturlivet har fått med seg.

Creo-initiativ

Creo tok initiativ til utdanningen allerede i oktober 2020, da bransjen begynte å se konturene av kompetanseflukten.

– Dette inntrykket ble bekreftet høsten 2021, da Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon (BFSP) offentligjorde i Klassekampen at hver femte tekniker i de scenetekniske bedriftene hadde sluttet på grunn av pandemien, fortsetter Ringen.

– Vi har altså visst om denne krisen lenge og fagskoleutdanningen er et av de viktigste virkemidlene for å komme ut av den.

Etter at søknad om utviklingsmidler ble innvilget i 2021, tok det kun noen uker før Virke og Creo intervjuet 25 viktige aktører innen lyd, lys, A/V og scene om deres kompetansebehov og utviklet en kompetansestandard som speiler bransjens reelle behov. Deretter overtok Fagskolen Oslo. De utviklet en studieplan og sendte søknad om godkjenning til Nokut i februar i år.

– Nå må politikerne og departementet på banen for å sørge for at søknaden blir behandlet så snart som mulig. Vi er i krise! sier Ringen.

Norske konsertarrangører: – En skandale

– Vi i Norske Konsertarrangører mener det er en skandale at et offentlig organ som Nokut ikke greier å behandle denne søknaden slik situasjonen er nå, sier daglig leder Tone Østerdal.

– Det er etter hvert godt dokumentert at koronapandemien har ført til en betydelig kompetanseflukt i sceneteknisk bransje, og en samlet kultursektor har pekt på mangelen på teknikere som én av de største utfordringene i kjølvannet av pandemien. Det er også Kulturdepartementet godt klar over, og da er vi avhengige av at departementene greier å snakke sammen på tvers, og at Nokut settes i stand til å prioritere opp søknadsbehandlingen av fagskoleutdanningen for teknikere i denne runden.

Østerdal har også observert et høyere press på de teknikerne som fortsatt er i bransjen:

– Kulturrom hadde en fagsamling tidligere i mars, og der kunne vi blant annet høre innlegg fra salen fra teknikere som opplevde økt press og arbeidsmengde. De beskriver en situasjon der etterspørselen er enorm, og det oppleves vanskelig å si nei til oppdrag. Men det går en grense for hvor mye man kan og bør jobbe.

Østerdal understreker Ringens frykt for avlysninger i sommer.

Svart hvitt bilde av Tone Østerdal med langt blondt hår og mørk genser
Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsertarrangører. Foto:Ellen Lorenzen

– Det er en selvfølge, men alle som driver med konserter og festivaler, er helt avhengig av sceneteknisk personell. Vi kan kanskje få det til å gå opp i de store byene, der miljøene tross alt er større. Men vi er bekymret for situasjonen i mindre byer og ute i distriktene. Der kan det være skrint med fagfolk i utgangspunktet og denne situasjonen gjør det bare verre. Her står en del arrangementer i fare.

Trist utvikling

Forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian støtter uttalelsene og synes utsettelsen er lei.

– Denne utdanningen må prioriteres. Behovet er skrikende. Her må Kunnskapsdepartementet på banen.

Den planlagte fagskoleutdanningen vil være viktig for den langsiktige utviklingen i bransjen, og ikke minst for å motivere teknikere til å bli i bransjen, forteller Rian.

– Om bransjen ikke får en permanent ordning for rekruttering og kompetanseutvikling på plass ganske snart, ser bransjen konturene av en langvarig krise hvor det ikke finnes folk til å bygge scener, avvikle lyd, lys eller video.

Årsaken er ressursmangel

– Vi har hatt en sterk vekst i både antall søknader om akkreditering av fagskoleutdanninger og meldinger om endringer i fagskoleutdanninger de senere årene, samtidig som Nokuts bevilgninger er kuttet med 15 millioner kroner de siste tre årene, forteller Øystein Lund, tilsynsdirektør.

– Det er ressursmangel som gjør at vi ikke har mulighet til å behandle alle søknadene som kom inn til søknadsfristen i februar. Vi har stor forståelse for de utfordringene som en forsinket søknadsbehandling vil skape.

Bilde av Øystein Lund
Nokuts tilsynsdirektør Øystein Lund. Foto:Kristian Bergh, Nokut

Lund sier at Nokut har foretatt en prioritering som skal bidra til at flest mulig får svar fortest mulig.

– De som dessverre ikke får behandlet søknadene i denne omgangen har fått et foreløpig svar med videre informasjon. For å behandle søknadene mest mulig effektivt har vi gruppert dem etter fagfelt. På den måten kan vi behandle flere søknader samtidig.

Nokut har prioritert å behandle søknader innen fagområdene helse og teknisk først.

– Det er fordi det er mange søkere innen disse fagområdene, og vi har mulighet til å komme raskt i gang med saksbehandlingen samt få utnyttet vår saksbehandlerkapasitet best mulig.

Nokut har ikke mulighet til å si om den scenetekniske fagskolen vil bli prioritert i neste behandlingsrunde.