Kulturrådet krever stimuleringsmidler tilbake: – Urimelig og firkantet ⋆ Kontekst
Illustrasjon stimuleringsordning
Kulturrådet får kritikk av Creo for sin håndtering av stimuleringsordningen Foto:Kontekst, Faksimile: Kulturrådet
Nyheter

Creo reagerer på Kulturrådets tilbakebetalingskrav

Flere arrangører har fått varsel om tilbakebetaling av stimuleringsmidler fordi arrangementet ble avholdt kun dager etter fristen.

Kulturrådet har sendt varsel om tilbakebetalingskrav av stimuleringsmidler fra enkelte arrangører.

Gjennom pandemien har Kulturrådet – gjennom stimuleringsordningen – gitt støtte til kulturarrangementer i ulike tilskuddsperioder.

For tilskuddsperioden som gikk fra 1. januar 2021 og ut juni, var det et krav at arrangementet skulle gjennomføres innen 30. juni. På dette tidspunktet var det fremdeles strenge publikumsrestriksjoner og enmetersregel.

Flere arrangører valgte derfor å flytte arrangementet til et senere tidspunkt – etter 30. juni. Stimuleringsordningen ble også videreført etter denne datoen, med nye gjennomføringsfrister.

Det er arrangørene som fikk frist til 30. juni å gjennomføre, men som utsatte arrangementet som nå har fått varsel om tilbakebetalingskrav.

– Det er en total mangel på forståelse for forvaltningsskjønn, sier advokatfullmektig i Creo Espen Eldøy.

Strider mot formålet

Creo har fått flere henvendelser fra medlemmer som stiller seg uforstående til Kulturrådets krav om tilbakebetaling. Kravene ligger på mellom 3000 og 60 000 kroner.

– Det er så firkantet av Kulturrådet, og jeg mener at det strider mot formålet med stimuleringsordningen slik det er satt opp i forskriften, sier Eldøy.

Eldøy sier det også strider mot Kulturdepartementets oppfordring til økt aktivitet i kultursektoren, og sånn sett også den aktuelle forskriftens formålsparagraf.

– Her får man et visst beløp for å gjennomføre et arrangement, men så sier Kulturrådet at selv om det ble avholdt, så var det ikke innenfor en gitt tidsramme som de satte selv – og som etter hvert ble ekspandert – og derfor må midlene tilbakebetales.

Eldøy mener at Kulturrådet kunne brukt forvaltningsmessig skjønn ved å omgjøre vedtaket for tilskuddsperioden januar-juni 2021 til å utvide perioden for gjennomføring.

– Det er særdeles urimelig av Kulturrådet å kreve tilbakebetaling med tanke på at dette ble gjort for å skape aktivitet på et tidspunkt hvor myndighetene oppfordret til nettopp det, sier Eldøy.

Advokatfullmektig Espen Andreas Eldøy i Creo.
– Tilbakebetalingskravene fremstår som særdeles byrdefulle etter to år med pandemi, sier advokatfullmektig Espen Andreas Eldøy i Creo. Foto:Creo

Mange av arrangørene som mottok midler valgte å ikke ta ut lønn eller honorar til seg selv. Det meste av tilskuddet fra Kulturrådet gikk dermed til å betale for eksempel underleverandører og musikere.

– Det kan til og med hende at arrangørene allerede har gått i minus, og har måttet betale av egen lomme. Så kommer tilbakebetalingskravet, og da går man enda mer i minus.

– Tilbakebetalingskravene fremstår som særdeles byrdefulle etter to år med pandemi, og små til ingen muligheter til å generere inntekt fra bransjen, sier Eldøy.

Manglende kommunikasjon

Ifølge Creos jurister opplever flere av medlemmene også at kommunikasjonen med Kulturrådet har vært vanskelig.

– Det virker vilkårlig når man faktisk kommer i kontakt med dem. Enkelte opplever at de ikke har nådd gjennom på telefon, selv om de prøvde gjentatte ganger for å spørre om det er ok å flytte et arrangement.

– Andre opplever at de ikke får tydelige svar på hva slags dokumentasjon som trengs når man gjør endringer, sier Eldøy.

Ifølge Eldøy er det flere av Creos medlemmer som stiller seg undrende til den rigide datofristen.

– Noen har ikke fått med seg dette med 30. juni som en dato i det hele tatt. Man kan naturligvis stille seg spørsmålet om det er dårlig informasjon fra Kulturrådet eller søkeren som ikke har vært oppmerksom nok, men det er flere som har vært i kontakt med oss som ikke har fått med seg denne gjennomføringsdatoen.

Kulturrådet: Kan ikke velge å se bort fra tidsfristen

Kulturrådet via kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal, svarer på Eldøys kritikk i en e-post til Kontekst:

«Vi forstår at pandemien har gjort det vanskelig for mange aktører i kulturbransjen, og at mange kanskje føler at et krav om tilbakebetaling ikke er riktig i den situasjonen de befinner seg i nå.

Likevel er det sånn at vi ikke kan velge å se bort fra tidsperioden for arrangementene. Tidsperiodene er nedfelt i forskriftene for ordningen, som er fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet.

Tidsperioden arrangementet må gjennomføres i er også gjengitt i kontrakten alle tilskuddsmottagere må signere på før de får utbetalt tilskuddet.»