Creo: «Snikinnføring» av makt og myndighet til Kulturrådet ⋆ Kontekst
Uheldig: Nestleder i Creo, Christine Thomassen, mener at overføring av oppgaver til Kulturrådet, bryter med «en armlengdes avstand» prinsippet.
Uheldig: Nestleder i Creo, Christine Thomassen, mener at overføring av oppgaver til Kulturrådet, bryter med «en armlengdes avstand» prinsippet. Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Creo: «Snikinnføring» av makt og myndighet til Kulturrådet

Er vi vitne til maktsentrering hvor Kulturrådet tar over oppgaver fra Kulturdepartementet uten en tydelig politisk prosess? Creo er bekymret

– Det foregår en rekke uklare prosesser som fra vårt ståsted oppleves som en snikinnføring av oppgaver, mandat og myndighet fra Kulturdepartementet og til Kulturrådet, sier nestleder i Creo, Christine Thomassen.

– Dette skjer uten noen prosesser og hvor partene også taler imot hverandre. På den ene siden avviser departementet at Kulturrådets mandat er utvidet, på den andre siden viser Kulturrådet til at de har fått styrket og utvidet sitt mandat. Dette gjør oss urolige.

Kulturfeltet er bekymret

Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) har i tidligere brev til Departementet presentert en liste av spørsmål som blant annet bør inngå i et utredningsarbeid.

– Dette stiller Creo seg bak. Kort fortalt dreier dette som om at Norsk kulturråd tilføres flere direktoratsoppgaver samtidig som rollen som sekretariat for Norsk Kulturfond svekkes. For alle aktører oppleves dette som en «direktoratisering», en maktsentrering.

En armlengdes avstand

Det er bruddet på prinsippet om en armlengdes avstand som bekymrer. Er bukken satt til å passe havresekken?

– Creo har informert kulturministeren om vår bekymring og samtidig bedt Familie og Kulturkomitéen om at prosessen stanses.

– Hva er grunnen til at disse endringene skjer?

– Det blir spekulasjoner, siden prosessen er såpass uklar, men det kan skyldes at Kulturdepartementet er presset og trenger avlastning. Det er nok også flere som mener disse endringene er riktige og som ønsker å styrke Kulturrådets direktoratsfunksjon. Vår innvending er at konsekvensene ikke er utredet og at prosessen ikke er forankret i noe vedtak. Riktignok tok kulturmeldingen til orde for dette, men det skjer uten analyser og midt i en pandemi.

Avviser dramatikk

– Vi har tatt noen grep for å utnytte Kulturdepartementets administrative ressurser på en best mulig måte, sier statssekretær i Kulturdepartementet, Gunhild Berge Stang.

– Kulturrådet og de andre virksomhetene underlagt oss skal avlaste departementet og samtidig styrke det kunnskapsgrunnlaget departementet behøver for å fatte gode beslutninger.

Det er altså blitt overført flere direktoratsoppgaver til fagadministrasjonen i Norsk kulturråd, oppgaver av samme karakter som Kulturrådet har hatt helt siden midten av 1990-tallet.

Fortsatt regjering og Storting som bestemmer

– Vi registrerer at noen av institusjonene oppfatter dette som dramatisk, noe vi mener det ikke er. Det er fagadministrasjonen som har fått nye oppgaver. Institusjonenes selvstendige faglighet endres ikke av at søknader og rapporter nå blir gjennomgått av statsansatte i Norsk kulturråd i stedet for i Kulturdepartementet.

Tilskuddsforvaltningen er derfor ikke totalt endret, hevder Berge Stang.

– Det er fortsatt regjeringen som skal foreslå tilskuddsnivået til den enkelte mottaker og Stortinget som fastsetter det! Overføringen av oppgaver til fagadministrasjonen vil gi bedre saksbehandling, bedre oversikt og et bedre grunnlag for politikkutvikling.

Les også: Kort historikk om Kulturrådet.