Koronapandemien har hatt store konsekvenser for musikk og scenekunst ⋆ Kontekst
Notis

Koronapandemien har hatt store konsekvenser for musikk og scenekunst

De samlede inntektene for musikk og scenekunst ble kraftig redusert i 2020. Samtidig økte inntektene i litteraturbransjen og den visuelle kunstbransjen. Det viser rapporten «Kunst i tall 2020».

«Kunst i tall» er Kulturrådets årlige statistikk for omsetning av musikk, scenekunst, litteratur og visuell kunst i Norge. Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Kulturrådet.

I fjorårets rapport, som viste tall for 2019, så vi en tydelig vekst i musikkbransjen, der det særlig var billettinntektene fra konserter i Norge som økte, skriver Kulturrådet i en pressemelding.

Tallene for 2020 ser svært annerledes ut. Her viser rapporten en nedgang på hele 33 prosent i samlede inntekter. Den samlede inntekten fra musikkbransjen i 2020 var dermed i overkant av 3,5 milliarder kroner, mot 5,3 milliarder i 2019.

For scenekunst er den prosentvise nedgangen enda større. Her ser vi en nedgang på hele 53 prosent fra 2019 til 2020, og bransjen sto i 2020 med en samlet inntekt på 603 millioner kroner.

Effekten av koronapandemien er størst for bransjene som er preget av stor publikumsaktivitet. Inntektene tilknyttet fremføring av musikk og fremføring av scenekunst sank begge med 53 prosent i fjor sammenlignet med 2019. Inntekter knyttet til fremføring utgjør for begge disse bransjene den største delen av de samlede inntektene.

– Nå ser vi for første gang de rene tallene fra kriseåret 2020. Situasjonen er alvorlig, men likevel forventet. Rapporten gir oss et godt bilde av hvilke konsekvenser pandemiens første år har hatt, og vil være et viktig utgangspunkt når vi fremover skal foreslå virkemidler og tiltak som kan bistå sektoren til å bli mer levedyktig og mer mangfoldig enn noen gang, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet, i meldingen.

Markant inntektsøkning for både litteratur og visuell kunst

Av de fire kunstområdene er omsetningen av litteratur den største. Samlede inntekter fra omsetning av litteratur i Norge og fra utlandet utgjorde drøye 6,3 milliarder kroner i 2020. Dette er en økning på 5 prosent sammenlignet med 2019. Inntektene i litteraturbransjen har sunket hvert år fra 2013 til 2019, men hadde altså en merkbar økning i det norske markedet fra 2019 til 2020.

På det visuelle kunstfeltet har det også vært en markant økning i omsetningen fra 2019 til 2020. De samlede inntektene utgjorde nærmere 2,8 milliarder kroner i fjor, en økning på hele 48 prosent fra 2019. Inntektene i den visuelle kunstbransjen blir særlig påvirket av salg av enkeltverk til store summer. I 2020 ble det eksportert kunstverk for over 1 milliard kroner, noe som er seks ganger så mye som i 2019, og som dermed har påvirket de samlede inntektene i bransjen.

Det er også en nedgang i fremføringsinntektene innenfor bransjene litteratur og visuell kunst, men den de utgjør en betydelig mindre del av de samlede inntektene enn for musikk og senekunst.

De samlede inntektene i alle de fire kunstbransjene i 2020 var 13,3 milliarder kroner, mot 14,2 milliarder i 2019. Dette inkluderer inntekter i Norge og fra utlandet for alle de fire kunstbransjene.

Gjenoppbygging av kultursektoren

Kulturrådet har, sammen med Norsk Filminstitutt, fått i oppdrag fra Kulturdepartementet å analysere pandemiens konsekvenser for kultursektoren og legge frem ulike handlingsalternativer for tiden fremover. Den første delrapporten kom i juni, og undersøkte publikums holdninger og vilje til å komme tilbake til kulturlivet etter gjenåpning. I tillegg ga rapporten en gjennomgang av kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren og stimuleringsordningen for kulturlivet.

To nye delrapporter skal leveres før jul. Den første gjelder kunstnernes inntekter og kår under pandemien. Den andre er en kunnskapsoppsummering som tar for seg et større materiale om pandemiens virkninger på kultursektoren. Samtidig kommer en ny utgave av publikumsundersøkelsen, som utføres i samarbeid med Norsk publikumsutvikling. Selve sluttrapporten leveres innen påsken 2022.

– Arbeidet baserer seg på et bredt kunnskapsgrunnlag og en tett dialog med sektoren. Å gjenoppbygge og styrke kultursektoren er en jobb vi må gjøre sammen. Det er et viktig oppdrag som vi snart vil se resultatene av, sier Danielsen, i meldingen.