Kulturrådets tilskuddsordninger bidrar til profesjonelle honorarnivå i musikkfeltet ⋆ Kontekst
«Honorarnivå kan ha noe å si for hvordan utvalgene vurderer tilskuddsbehov og tilskuddenes størrelse», skriver Kulturdirektoratets Preben Von der Lippe i dette tilsvaret. Foto:Kontekst
Kommentar

Kulturrådets tilskuddsordninger bidrar til profesjonelle honorarnivå i musikkfeltet

Kulturrådet har behov for kunnskap om hvordan søkere beregner honorarer i sine budsjetter.

• Dette er et tilsvar til kronikken « Hvorfor bruker du ikke Creos minstesats?»

I en kronikk i Kontekst 25. juni kritiserer Creos nestleder, Cathrine Nyheim, Kulturdirektoratet for et spørsmål vi stiller i søknadsportalen for tilskuddsordningen turné og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band. Det lyder slik: «Avviker budsjetterte honorarer fra gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser? Ja/Nei. Forklar.». Spørsmålet i søknadsskjemaet er stilt av Kulturdirektoratet for å få informasjon og begrunnelser, og er ikke en anbefaling om å budsjettere med minimumssatsen til Creo.

Kulturrådet forventer profesjonelle honorarnivå

Musikkutvalgene i Kulturrådet har behov for kunnskap om hvordan søkere beregner honorarer i sine budsjetter. Spørsmålet i denne ordningen stilles kun for å få informasjon om dette. Kulturrådet forventer ellers at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette står i tildelingsbrevene til de som får tilskudd. Når Creo eller andre fremmer sine anbefalte minstesatser har verken Kulturrådet eller direktoratet grunnlag for å anbefale et slikt minimum som veiledende honorarnivå. Kulturrådet er ikke part i arbeidslivet og verken anbefaler eller drøfter honorarsatser.

Har ikke noe imot høye honorarer

Creo ser ut til å tolke spørsmålet som at Kulturdirektoratet ønsker å holde honorarene nede. En slik intensjon ville ha vært stikk i strid med rådets strategi. Kulturrådets musikkutvalg har selvfølgelig ikke noe imot høye honorar, eller at de fremforhandles i fri konkurranse. Men honorarnivå kan ha noe å si for hvordan utvalgene vurderer tilskuddsbehov og tilskuddenes størrelse. I all hovedsak gis det på musikkområdet tilskudd som er tilstrekkelige til å ivareta profesjonell produksjon og honorering.

Turné og virksomhetsordningen er landets største åpne tilskuddsordning for utøveres konsertvirksomhet og har gitt tilskudd siden 1990-tallet. Kulturrådet fordeler 90 mill. kroner årlig til turneer, faste ensembler og band over hele landet innen alle sjangeruttrykk. I 2023 ble det gitt hele 400 tilskudd til om lag 5 800 omsøkte konserter. Ordningen bidrar til at et stort antall musikere og artister kan ha en profesjonell kunstnerisk virksomhet og karriere. Ordningen stimulerer til kulturelt og kunstnerisk mangfold og gir muligheter for musikkuttrykk som ikke bæres økonomisk av et marked alene.

Samarbeid med kunstnerorganisasjoner

Vi ønsker ikke å skape uklarheter og misforståelser, og har derfor endret formuleringen i søknadsportalen. Vi stiller nå et mer åpent spørsmål: «Hvordan har du beregnet honorarsatser til utøvere, teknisk personell og andre medvirkende?» med tilhørende hjelpetekst. Den nye formuleringen har blitt iverksatt i søknadsskjemaet som gjelder for søknadsfristen 3. september.

At vi inviterer til samtaler med Creo og andre organisasjoner er ikke uttrykk for at vi har misforstått vår rolle, men vi ønsker mulighet for å utveksle erfaringer knyttet til honorering av musikere og for å få mer detaljkunnskap om Creos arbeid og satser. Videre opplyser vi om at i stortingsmeldingen «Kunstnarkår» gir regjeringen Kulturdirektoratet i oppdrag å utarbeide en strategi for rimelig betaling til kunstnere. I kap 9.8 står det:

«Arbeidet skal gjennomførast i samråd med kunstnarorganisasjonar og statleg finansierte kunst- og kulturinstitusjonar». Kulturdirektoratet er i dialog med Kultur- og likestillingsdepartementet om oppfølging av dette oppdraget. Invitasjonen til samtaler er derfor også et uttrykk for at vi vil følge opp Stortingets forventninger.