Kulturdepartementet gir millioner til inkludering av ukrainere i kulturlivet ⋆ Kontekst
Kulturminister Anette Trettebergstuen annonserte ordningen på HUB Ukraina Skøyen Foto:Norsk musikkråd
Nyheter

Kulturdepartementet gir millioner til inkludering av ukrainere i kulturlivet

Lag og foreninger i kulturlivet kan nå motta tilskudd til aktiviteter for og med ukrainske flyktninger. – Vi ønsker å gi flyktninger en litt mer normal hverdag, sier generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli.

Kultur- og likestillingsdepartementet bevilger 10 millioner kroner for å inkludere ukrainske flyktninger i kulturaktiviteter som kor, dramagrupper og korps og andre fritidsaktiviteter på kulturfeltet.

– Europa opplever nå den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Da er det veldig gledelig at vi kan formidle tilskudd til lag og foreninger som ønsker å inkludere flyktninger i aktiviteter fremover. Mange flyktninger skal bosettes i kommunene fremover, og deltakelse i frivilligheten og kulturlivet er en veldig god måte å bli bedre kjent, sier generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli i en pressemelding.

Målet for tilskuddsordningen «Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger» er å styrke flyktningenes livskvalitet gjennom å gi mulighet for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter. I første omgang gjelder dette sommeraktiviteter, men ordningen er ment å vare ut året. Det handler om å gi barn og voksne som har rømt fra krigen en mulighet til å oppleve en mer normal hverdag og møte lokalsamfunnet gjennom aktiviteter i kunst- og kulturlivet.

– Kulturfrivilligheten er allerede veldig gode på å arrangere aktiviteter som omfavner mange. Selv om musikk og kultur er et universelt språk, krever det en ekstra innsats fra tillitsvalgte og arrangører. Det kan være behov for tolk, ekstra instruktører og kjøp av ekstraplasser, som er noen eksempler på tiltak det kan søkes om tilskudd til, forklarer Dæhli meldingen.

Bjarne Dæhli, Norsk musikkråd, Marianne Ween, Kulturalliansen, og Anette Trettebergstuen etter at KUDs bevilgning var presentert Foto:Norsk musikkråd

I sommer arrangeres det et titalls sommerkurs, sommerskoler og sommerleirer av de frivillige musikk- og kulturorganisasjonene. Norsk musikkråd håper at midlene vil bidra til at mange ukrainere kan delta på noen av disse sommeraktivitetene i år.

For høsten vil det også gis tilskudd til søknader som gjennomfører introduksjonsaktiviteter på tvers av sjanger i lokalsamfunn.

– Skolestart er også semesterstart for det frivillige musikk- og kulturlivet. I år vil mange få nye kollegaer og skolekamerater, og vi håper at dette prosjektet kan gjøre det litt enklere å trekke med seg ukrainere i kulturaktivitetene som skjer, sier Dæhli.

Utover tilskuddsordningen som lag og foreninger kan søke på, skal prosjektet også jobbe inn mot kommuner som bosetter flyktninger, lag og foreninger og ukrainere selv. Ønsket er å mobilisere medlemmer og tillitsvalgte til å ta kontakt og starte en dialog med flyktninger og koordinere lokale introduksjonsaktiviteter på tvers av sjanger.

Godt samarbeid mellom paraplyorganisasjonene

Norsk musikkråd har søkt om midler for inkludering av ukrainere i hele kulturfrivilligheten og koordinert seg med Kulturalliansen og med Musikkens studieforbund, som nylig har fått tilskudd til samme formål fra Sparebankstiftelsen.

Tilskuddsordningen vil forvaltes av Norsk musikkråd, som fra før forvalter ordninger som Frifond og Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner.

Paraplyorganisasjonene håper på mange søknader fra lag og foreninger, og vil i tillegg ta initiativ til flere samarbeidsaktiviteter fremover.

– Vi inviterer nå organisasjonene til en ressursgruppe, som på skal jobbe for at prosjektet blir så bra som mulig. Utover verdien av å inkludere ukrainere og gi flyktninger en opplevelse av en mer normal hverdag, er det også et positivt hvis prosjektet kan bidra til at kulturfrivilligheten selv kan styrke egen inkluderingskompetanse, fastslår Dæhli i meldingen.

I tillegg til ressursgruppen vil det bli utviklet veiledningshefter med forslag til fremgangsmåter, informasjonsmateriell, forslag til «bli kjent»-aktiviteter, og hvordan man skal håndtere utfordringer knyttet til språklige og kulturelle forskjeller.

All informasjon om prosjektet vil samles på musikk.no/ukraina