Dette sier partiene om kulturtilbudet i Oslo ⋆ Kontekst
Utsikt fra Ekeberg over Oslo
Oslo: Nytt hjem for konserthuset, fritidskort og gaveforsterkningsordning er blant kampsakene i årets kulturvalg. Foto:Tor Erik Schrøder / NTB
Nyheter

Dette sier partiene om kulturtilbudet i Oslo

Fritidskort, Filipstad og kommunale øvingslokaler. Oslo-politikerne svarer på en rekke kulturkampsaker.

Mandag 11. september velges det. Står lokale politikere i de største byene langt fra hverandre i spørsmål om kultur og utøvende kunst? Kontekst har spurt representanter for de ulike partiene.

• Les også: Partiene i Bergen om ungdomskultur: Hva er viktigst?

• Les også: Dette sier partiene om kulturtilbudet i Trondheim.

Dette er hva de svarte i Oslo, med unntak av Fremskrittspartiet, som ikke hadde anledning til å svare (se utfyllende svar under bildet):

Valg 2023 inforgrafikk Oslo
Foto: Kontekst

Klikk her for større versjon av oversikten.

1. Ønsker dere etablere kulturstasjoner i de bydelene som ikke har det i dag?

Sosialistisk Venstreparti (SV): Ja. Vi vil bygge først der deltagelsen i kulturskolen er lav. Vi har allerede utvidet kulturskolen med nærmere 5.000 plasser og har programfestet en ytterligere utvidelse.

Kristelig Folkeparti (KrF): Ja.

Senterparti (SP): Ja.

Arbeiderpartiet (AP): Ja, vi ønsker flere kulturstasjoner i Oslo.

Rødt: Ja. Rødt vil ha kulturaktiviteter spredt utover byen og der folk bor.

Venstre (V): Ja, Venstre ønsker flere kulturstasjoner i bydelene i Oslo. Vi vil at alle barn og unge som ønsker det skal få tilbud om plass på musikk- og kulturskole gjennom styrket samarbeid mellom kommunen og private musikk- og kulturskoletilbud. Gjennom en slik satsing vil alle bydeler ha et utvalg av offentlige og private kulturskoletilbydere, som sammen gir barna og ungdommene et mangfold av ulike aktiviteter å delta på i sitt nærområde.

Høyre (H): Det er noe vi vil vurdere opp mot andre prioriteringer

Miljøpartiet De Grønne (MDG): Ja. Vi fortsetter å satse på kulturskolen, og utvide tilbudet til flere bydeler. Vi vil sørge for flere produksjons- og atelierlokaler over hele byen.

2. Skal kommunen skal ha en handlingsplan for å styrke korps, kor og orkester i byen?

SV: Ja.

KrF: Ja.

SP: Ja.

AP: Vi vil styrke gjennom tilskuddsordningene, ikke i en handlingsplan.

Rødt: Ja.

V: En av Oslos største styrker, er at vi har et mangfoldig og bredt sammensatt kulturliv. Venstre mener at vi må ha en helhetlig plan for kulturlivet i byen, som inkluderer alle ulike aktører og hvordan disse skal fungere i samspill med hverandre. Kommunen skal legge til rette for at lokale foreninger og organisasjoner har lokaler til møter og kulturelle aktiviteter.

H: Vi mener at dette ikke er en kommunal oppgave å lage en slik handlingsplan, men vi vil støtte initiativ som kommer organisasjonene for korps, kor og orkester til gode.

MDG: Vi er opptatt av styrke og skape gode rammebetingelser for korps, kor og orkester i Oslo. Vi har ikke tatt stilling til om en handlingsplan er riktig verktøy for å oppnå dette.

3: Vil dere ha et kulturskoletilbud for alle, som er geografisk og økonomisk tilgjengelig, og faglig relevant?

SV: Ja.

KrF: Ja.

SP: Ja.

AP: Ja.

Rødt: Ja.

V: Ja. Gjennom en styrkning av kulturskolen samt et fritidskort til barn og unge, vil vi sørge for at så mange som mulig av de som vokser opp i Oslo får delta i kulturskolen.

H: Vi ønsker at kulturskolen skal være et reelt tilbud til alle som ønsker det. Ved å gi støttet til fritidsaktiviteter til barn fra lavinntektsfamilier, vil flere kunne delta på kulturskolen.

MDG: Ja.

4. Er dere for kommunale øvingslokaler og kulturarenaer, også for voksne og profesjonelle?

SV: Ja, og med langsiktige leiekontrakter. I tillegg vil vi sørge for at skoler og andre kommunale lokaler er åpne som gratis, lokale kultur-, aktivitets- og frivillighetsarenaer på kveldstid og i helgene.

KrF: Ja.

SP: Ja. Særlig viktig at vi sikrer atelierer, som det blir stadig vanskeligere å få tak i.

AP: Ja.

Rødt: Ja. Og her har vi mye politikk i programmet!

V: Ja. Venstre vil bygge ut mer kulturell infrastruktur i byen, i tillegg til at vi vil stille kommunale bygg og plass til rådighet for kulturarrangementer og øvingslokaler. Kommunale bygg som står tomme bør gjøres tilgjengelig for kulturen, også de profesjonelle aktørene.

H: Vi vil ikke prioritere lokaler for voksne mer enn hva som gjøres i dag.

MDG: Ja. Vi skal sørge for at byens frie kunstnere har tilgang til gode, rimelige arenaer for produksjon og fremføring. Det er ikke bare profesjonelle kunstnere som har behov for et sted å være.

5. Ønsker dere å støtte frie scener som Black Box, Nordic Black Theatre og Vega Scene?

SV: Ja.

KrF: Ja.

SP: Ja.

AP: Ja.

Rødt: JA. Støtten til Disse scenene i Oslo må̊ videreføres for å sikre stabilitet og mangfold.

V: Ja. Dette har vi alltid gjort. For Venstre er det frie feltet i kulturlivet alltid høyt prioritert.

H: Det var Høyre som hadde makten i Oslo da Vega scene ble opprettet. Vi er opptatt av at Vega scene skal utvikles videre.

MDG: Ja.

6. Skal Oslo Nye Teater og Konserthuset fortsatt drives i kommunal regi?

SV: Ja.

KrF: Nei, ikke Oslo Nye. Ja til Konserthuset. Oslo Nye ønsker vi å selge da vi prioriterer annerledes innenfor kulturammen, blant annet mer til barn og unge og til de mindre scenene

SP: Ja.

AP: Ja.

Rødt: Ja. Oslo Nye Teater må̊ sikres slik at det økonomiske tilskuddet videreføres med justering for lønns- og prisvekst.

V: Det er ikke et selvstendig poeng for Venstre at Oslo Nye Teater og Konserthuset skal drives i kommunal regi, men så lenge vi ser at driften er vellykket ser vi ikke noen grunn til å endre på ordningen.

H: Ja.

MDG: Ja.

7. Bør Oslo innføre et fritidskort for alle mellom 10 og 18 år som kan brukes på kultur-, fritids- og idrettstilbud.

SV: Nei, vi mener det er feil prioritering, da et slikt kort erfaringsmessig overveiende blir brukt av familier med allerede god råd og høy inntekt.
Vi ønsker heller en fritidsreform som sikrer at alle barn og unge kan delta på idretts- kulturaktivitet til en lav makspris. Det vil vi sikre bl.a. med nye tilskuddsmidler til kulturaktører som tilbyr fritidsaktiviteter for barn og unge, og ved å utvide kommunale tilbud.

KrF: Ja. For de mellom 6 og 18 år. Dette er noe av det aller viktigste vi prioriterer i hele valgkampen.

SP: Nei, vi vil utvikle Fritidskassen, sikre deltagelse for alle barn og unge gjennom offentlig støtte og jobbe for lavere kontingenter i idretten.

AP: Nei. Vi vil ha andre, mer målrettede ordninger, enn fritidskortet.

Rødt: Ja. Det må̊ opprettes støtteordninger som gjør at barn og ungdom fra lavinntektsfamilier kan oppleve og ta del i kulturtilbud og opplevelser på linje med andre barn.

V: Ja, Venstre vil etablere et fritidskort på 5000 kroner årlig for alle mellom 10 og 18 år.

H: Vi vil målrette kommunens innsats ved å innføre støtte til gratis fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier, slik at alle barn får mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.

MDG: Alle barn i Oslo skal ha mulighet til en aktiv fritid, uavhengig av familieøkonomi eller bosted. Vi har imidlertid ikke tatt stilling til den konkrete løsningen med et fritidskort, dette må veies opp mot f.eks. mer tilskudd direkte til arrangørene. Vi vil utrede makspris på fritidsaktiviteter som nyter kommunal støtte eller benytter kommunale arenaer. For andre aktiviteter som dans, musikk og andre kunst- og kulturaktiviteter må det sørges for tilskuddsordninger for at alle barn skal kunne delta. For å fjerne barrierer for deltagelse for barn og unge fra lavinntektsfamilier vil vi innføre en ordning med automatisk kostnadsdekning av kontingent.

8. Bør det utvikles en kommunal gaveforsterkningsordning?

SV: Nei, erfaringene fra den statlige gaveforsterkningsordningen var at over seksti prosent av midlene som utløste gaveforsterkning uansett ville blitt bevilget, da disse kom fra fond/legater med kulturstøtte som formål.

KrF: Nei, i utgangspunktet ikke

SP: Nei.

AP: Nei, en ordning som bestemmer hvilke kulturaktører som skal få støtte fra kommunen betinges av at de får støtte fra en privat giver, mener vi vil være negativt.

Rødt: Nei. Den forsterker forskjeller mellom folk, den er konkurransedrevet og dyrker de som allerede har suksess

V: Ja, gaveforsterkingsordninger er viktig for å gjøre det mer lavterskel for ulike aktører å bidra inn til kulturlivet. Dette sparer også kommunen på.

H: Det er noe vi vil vurdere hvis vi kommer i byråd.

MDG: Vi ønsker å øke offentlige tilskudd til kunst og kultur. Vi har ikke tatt stilling til en gaveforsterkningsordning.

9. Bør Filipstad utvikles til nytt kultursentrum med konserthus i Oslo?

SV: Ja, vi ønsker å gå i samarbeid med staten om å bygge ett konserthus der blant annet Oslo-Filharmonien kan ha sine konserter.

KrF: Ja.

SP: Ja.

AP: Ja, vi har programfestet at vi ønsker konserthuset til Filipstad.

Rødt: Nei. Rødt er imot at prestisjebygg til kulturinstitusjoner konsentreres i sentrum vest og Bjørvika for et kapitalsterkt og allerede «innviet» publikum. Rødt vil spre kulturinstitusjonene ut over byen slik at den er tilgjengelig for alle.

V: Ja, Oslo Venstre vil legge til rette for at det kan utvikles et nytt konserthus for Oslo Filharmoni på Filipstad.

H: Vi mener det er naturlig at det blir solide kulturtilbud på Filipstad, men har ikke tatt endelig stilling til om det bør bygges konserthus der

MDG: Ja.

Disse har svart:

SV: ?
KrF: Mathias Slettholm
SP: Morten Edvardsen
AP: Helge Stoltenberg
Rødt: Ane Katrine Øverseth Olsen
V: Kristin Schultz
H: Kjerstin Owren
MDG: Tom Kristian Berger