– Vedtektsendringer krever en forsvarlig prosess ⋆ Kontekst
Creo-effekter
Foto: Kontekst
Kommentar

– Vedtektsendringer krever en forsvarlig prosess

Vedtektsendringer må bli til i en seriøs, grundig og forutsigbar prosess som ivaretar helheten og medlemmenes interesser, skriver Creos nestleder Anders Hovind i dette tilsvaret.

Som Norges største kunstner- og kulturorganisasjon trenger Creo vedtekter som er gjennomtenkte, og som kan være et tjenlig verktøy for hele forbundet i videreutviklingen av organisasjonen. Vedtektsendringer må derfor bli til i en seriøs, grundig og forutsigbar prosess som ivaretar helheten og medlemmenes interesser.

Dette er et tilsvar til kommentaren – Styrk uavhengigheten til regionlagene av Creo Oslos leder Jan Koop.

Creos forbundsstyre oppnevnte for et år siden en bredt sammensatt vedtektskomité som gjennom flere møter svært grundig har gått gjennom Creos vedtekter og sett på behov for endringer. Undertegnede ledet denne komitéen hvor regionlagene også deltok i arbeidet. Vedtektsendringer er et helt vanlig og nødvendig arbeid i forkant av hvert av våre landsmøter. Tidene endrer seg og da må også vedtektene tilpasses det som medlemmene og tiden krever.

Skal jobbes med i neste periode

Vedtektskomitéen innså ganske tidlig at det er et stort behov for å se på organisasjonen med nye øyne for gjennom dette å styrke medlemsdemokratiet ytterligere. Det var derfor full enighet i komitéen om å la omfattende vedtektsendringer utstå og heller overlate dette til en bredt sammensatt organisasjons- og vedtektskomité som skal arbeide systematisk med disse spørsmålene gjennom hele neste landsmøteperiode.

Creo Oslo har på sin side levert sitt eget separate forslag til vedtektsendringer som ble formidlet til landsmøtedelegatene samtidig med det anbefalte forslaget fra Creos forbundsstyre som er basert på vedtekts-komiteens arbeid. Selv om forslaget fra Creo Oslo har flere gode innspill har det etter forbundsstyrets mening altfor omfattende forslag til endringer i organisasjonsstrukturen til at landsmøtet i løpet av én dag kan vedta disse.

Feilaktige argumenter

Når leder av Creo Oslo, Jan Koop, argumenterer for det vi mener er forhastede og fragmenterte endringsforslag, og i tillegg begrunner forslagene med kritikk av ledelsen, blir det naturlig å ta til motmæle.
Jan Koop viser til Creos «Regionreform» hvor regionlagsgrensene ble justert i tråd med den forrige regjeringens regionreform. Dette er en avgjørelse som i dag ligger til Creos forbundsstyre som er organisasjonens høyeste organ mellom landsmøtene. Justeringen ble gjennomført etter først å ha vært drøftet på representantskapsmøtet der alle regionlagene er representert.

I sammenheng med dette mente forbundsstyret at vi gjennom et pilotprosjekt burde prøve ut en annen måte å administrere økonomien i regionlagene på. Dette var for øvrig en direkte oppfølging av vedtak på forrige landsmøte. Intensjonen med prosjektet var å frigjøre tid og ressurser i regionlagene ved at deres økonomi ble regnskapsført hos Creo sentralt. Hensikten med dette var altså verken «å få tak i de oppsparte midlene til de oppløste regionlagene», eller at regionlagene nå skulle «søke om penger til drift» og «detaljstyres fra Creo sentralt», noe Jan Koop helt feilaktig påstår.

Intensjonen har hele tiden vært å bedre samhandlingen mellom Creo sentralt og regionlagene uten å frarøve regionlagenes deres autonomi. Da vi innså at dette ikke var regionlagenes opplevelse, og resultatet av prosjektet så ut til å bli det stikk motsatte av vår intensjon, sa det seg selv at det ikke var hensiktsmessig å fortsette.

Vi besluttet derfor å skrinlegge hele prosjektet. Økonomistyringen i regionlagene fortsetter nå som tidligere.

Samarbeidsgrunnlag

Vi lyktes åpenbart ikke med å formidle våre intensjoner for prosjektet godt nok til regionlagene. Dette har vi tatt lærdom av. Derfor innstiller vi nå overfor landsmøtet på at vi i fellesskap skal arbeide med organisasjon og vedtekter i hele neste periode. Dette vil sikre demokratiske, grundige og forsvarlige prosesser og beslutninger.

Koop ber landsmøtet «legge grunnlaget for fire år med samarbeid». Det er akkurat det vi gjør med våre forslag.

Når Koop velger å bruke begreper som autokrati i sitt forsøk på å beskrive den valgte ledelsen i Creo bør han forstå at han ikke bidrar konstruktivt til den samlingen i organisasjonen han ønsker seg.