Ny rapport fra Kulturrådet kommer med konkrete forslag til hvordan kulturen kan gjenreises ⋆ Kontekst
Kvinne med gitar på scene synger med armene utstrakt
Mange kunstnere, og særlig musikere og scenekunstnere, har fått redusert inntekten sin som følge av koronapandemien. Her er Bendik i aksjon på scenen.
Foto: Max Emanuelson
Nyheter

Ny rapport fra Kulturrådet kommer med konkrete forslag til hvordan kulturen kan gjenreises

Rapporten «Sterkere tilbake» ble lansert mandag.

Nedstengningen 12. mars 2020 førte norsk kulturliv inn i en unntakstilstand. Kunst og kultur var i lange perioder utilgjengelig i fysisk format. Scener og saler sto tomme, og befolkningen hadde få muligheter til å møtes omkring kunsten.

– Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle, men pandemien gjorde at færre fikk oppleve, formidle og skape gode kulturuttrykk. Denne rapporten er et bidrag til å gjenreise og styrke kultursektoren, og til å skape gode møteplasser for nye kulturopplevelser, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet i en pressemelding.

Blond kvinne i hvit jakke lenger seg med armene i kryss mot murvegg
Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet, har levert sluttrapporten «Sterkere tilbake» til kulturdepartementet. Foto:Marta Anna Løvberg

Hun legger til:

– Samtidig må vi jobbe målrettet med å bedre inntektssituasjonen til kunstnerne og sikre et samlet og systematisk kunnskapsarbeid i kultursektoren.

Les hele rapporten

Pandemiens konsekvenser for kulturlivet

Denne sluttrapporten, «Sterkere tilbake», er den sjette og siste i en rekke av delrapporter fra Kulturrådet og Norsk filminstitutt (NFI), og utgjør den samlede leveransen til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Oppdraget har vært å kartlegge og analysere pandemiens konsekvenser for kultursektoren, samt peke på hvilke mulige tiltak og virkemidler som kan være med å bygge opp og styrke kultursektoren i tiden som kommer.

Kultursektoren var blant delene av norsk økonomi som ble sterkest påvirket av pandemien, både når det gjaldt den økonomiske aktiviteten i sektoren og myndighetenes økonomiske krisetiltak. I tillegg fikk pandemien store konsekvenser for produksjon og formidling av kunst og kultur, blant annet fordi scener og konsertsaler i flere perioder har vært stengt.

Til tross for smittevernrestriksjoner og nedstenginger, har krisen også vist at kultursektoren evnet å omstille seg og mange aktører tok i bruk digital teknologi. Lærdommen er likevel at digital formidling kan supplere, ikke erstatte, annen kunstformidling. De fysiske møteplassene for kunst og kultur er minst like viktige som før pandemien.

– Gjennom pandemien var hensikten med koronatiltakene å hindre oss i å møtes for å stanse smitten, men det har også hatt den effekten at vi også har virkelig har erkjent hvor viktig fysiske møteplasser er for oss. Samtidig har pandemien endret kulturvanene våre, og satt fart på underliggende utviklingstrender. Digitalt konsum har blitt viktigere, derfor må gjenoppbyggingstiltakene også hensynta denne virkeligheten. Det gir også noen muligheter til nå nye og flere grupper enn tidligere, sier Kjersti Mo, direktør i NFI i meldingen.

Les alle artiklene og rapportene om gjenoppbyggingen av kultursektoren

Seks satsingsområder og mulige tiltak

«Sterkere tilbake» peker på seks satsingsområder som Kulturrådet og NFI anser som aktuelle i lys av pandemiens konsekvenser for kultursektoren og kulturpolitiske målsettinger.

Virkemidlene og tiltakene må forstås som en samling handlingsalternativer politiske myndigheter kan velge blant, ikke en tiltakspakke som forutsettes gjennomført i sin helhet.

  • Satsing på tilgjengelighet og mangfold: Målet med dette satsingsområdet er å bidra til et kunst- og kulturliv som er tilgjengelig og inkluderende for alle, uavhengig av for eksempel kjønn, alder, landbakgrunn, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, økonomi, sosial status, sosioøkonomisk bakgrunn og bosted.
  • Framtidens kulturelle møteplasser: Målet her er å senke terskelen for deltakelse i kulturlivet ved å utvikle møteplasser som er mer tilgjengelige, som når flere, og som er mer relevante for publikum.
  • Et løft for digital produksjon og formidling: Her er målet å bidra til økt tilgjengelighet, brukermangfold og nyskapende formidling. Dette kan gjøres ved å forsterke nye initiativer, kompetanse og infrastruktur som er bygget opp under pandemien.
  • Målrettede tiltak for en styrket kunstnerøkonomi: Målet for dette området er å bedre inntektssituasjonen til kunstnere, særlig grupper som har vært spesielt utsatt under pandemien.
  • En styrket kulturnæring: Målet her er å styrke kulturnæringen basert på erfaringer fra pandemien, med vekt på aktører som har vært særlig utsatt.
  • En offensiv og systematisk utvikling av kunnskap: Her er målet å etablere et mer samlet og systematisk kunnskapsarbeid i kultursektoren.

Forslag til aktuelle tiltak under de ulike satsingsområdene finner du her.