Musikkhøgskolen tar ansvar ⋆ Kontekst
Norges musikkhøgskole i fint lys
– Ved NMH foregår det derfor en rekke faktiske tiltak for at mangfold «skal skje», skriver viserektor Sidsel Karlsen i dette innlegget. På bildet: Norges Musikkhøgskole i 1989. Foto:Dextra photo / Digitalt museum
Kommentar

Musikkhøgskolen tar ansvar

– Vi kan være enige i at utviklingen går saktere enn mange av oss skulle ønske, skriver NMHs viserektor Sidsel Karlsen i dette tilsvaret.

Kritikken fra Siri Storheim er godt formulert og mye av den er berettiget. Det er ikke vanskelig å være enig i at det er et problem når Norges musikkhøgskoles symfoniorkester utelukkende har mannlige komponister på programmet høsten 2022.

• Les kommentaren: Musikkhøgskulen svikter sitt samfunnsansvar

Det er også helt klart uheldig at studenter som er i ferd med å avslutte seks års studietid kun i meget begrenset grad har møtt kvinnelige nålevende komponister og dirigenter, eller har blitt presentert for musikk skrevet av kvinner.

Det er også åpenbart at mangfold, likestilling og inkludering handler om flere parametere enn kjønn. I et interseksjonalitetsperspektiv vil også sosial klasse, etnisitet, rase, religion, seksuell orientering og funksjonsevne høre med i et slikt bilde.

Til tross for utfordringene Storheim rettmessig påpeker vil vi hevde at Norges musikkhøgskole faktisk tar sitt samfunnsansvar på alvor, også på dette området, selv om vi kan være enige i at utviklingen går saktere enn mange av oss skulle ønske.

I 2021 utformet høgskolens utvalg for mangfold og likestilling (UML) følgende mangfoldserklæring, som nå er gjeldende for institusjonen:

Mangfold på Norges musikkhøgskole handler om å anerkjenne og gi plass til et bredt spekter av menneskelige, musikkfaglige, sosiale og kulturelle uttrykk, bakgrunner, kompetanser og perspektiver. Slikt mangfold springer ut av inkluderende og ikke-diskriminerende fellesskap. Norges musikkhøgskole ønsker derfor å fremme slike fellesskap, der mennesker kan møtes, virke, skape og være i trygghet.

En rekke tiltak

Uttrykte visjoner om mangfold, likestilling og inkludering er selvfølgelig ikke nok for å oppnå dette i praksis. Det må endring til – både i tale og handling. Ved NMH foregår det derfor en rekke faktiske tiltak for at mangfold «skal skje».

Noen eksempler på dette er åpne debatter om likestilling og hverdagsrasisme, internt seminar om likestilling og ansettelsesprosesser i akademia, samt vår egen markering av at det er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili, «NMH på skrå», som finner sted i uke 44. Musikkhøgskolen jobber med bevisstgjøring på flere plan, blant annet ved å lage mangfoldsveiledere for ulike former for vurderingsarbeid.

I løpet av vårhalvåret 2023 er ambisjonen også å arrangere et seminar for masterstudenter der fokus nettopp vil ligge på mangfold og repertoarvalg. Forhåpentligvis vil dette bidra til større oppmerksomhet rundt de valgene vi gjør når vi iverksetter andres stemmer som del av vårt eget arbeid, enten det er kunstnerisk eller vitenskapelig.

Vil ha dialog

Endring tar tid. Norges musikkhøgskole tilhører en konservatorietradisjon der historien ofte «sitter i veggene». De gode sidene av dette er blant annet tilgang til langstrakte tanker av både musikalsk og idemessig art og et godt feste i tradisjonen. På den annen side kan slike forhold gjøre at selv ønskede forandringer skjer langsomt. Vi er glade for og stolte av å ha studenter som hjelper oss i dette arbeidet, og som er kritiske når det er nødvendig, og vi vil gjerne ha fortsatt dialog om det som er svært viktige saker, også for oss som ledelse og ansatte på NMH.

På vegne av Norges musikkhøgskole,
Sidsel Karlsen