CREO: Ishavskatedral-dommen er veldig viktig for kulturbransjen ⋆ Kontekst
Nordlyshimmel med ishavskatedralen foran
Tromsøysund menighet ga musiker 150 spillejobber i året som oppdrag. Retten mener slikt er et ansattforhold. Foto:Siri Uldal / CC BY SA 3.0
Nyheter

CREO: Ishavskatedral-dommen er veldig viktig for kulturbransjen

Menighet i Tromsø ble i Tingretten dømt til å gi sanger fast jobb – etter årevis som oppdragstaker.

Musiker Harald Bakkeby Moe saksøkte i fjor Tromsøysund menighet for å få omgjort sitt oppdragsforhold med menigheten til et fast annsettelsesforhold. Ved årsskiftet falt dommen i Nord-Troms og Senja tingrett, og Moe fikk medhold på de fleste punkter.

Det sentrale spørsmålet i saken var om en musiker som i flere år har hatt oppdragskontrakter med en menighet i Den norske kirke, reelt sett er arbeidstaker. Moe krevde fast ansettelse, etterbetaling av lønn og feriepenger, etterinnmelding i tjenestepensjonsordning samt erstatning for brudd på reglene om fast ansettelse.

I domspapirene fremgår det blant annet at i perioden fra og med 2013 til og med 2020 har det altså vært en noenlunde fast gruppe på rundt 12-15 musikere som har opptrådt på de såkalte Midnattskonsertene i Ishavskatedralen i Tromsø. Antall konserter for den enkelte musiker har vært mellom 120-150 konserter avhengig av turnusordning satt av menigheten.

LES OGSÅ: – Musikerne har ene og alene holdt kirken åpen

Forsøk på forlik mislyktes

Videre kan man lese:

«Da koronapandemien nådde Norge i første halvdel av mars 2020 og samfunnet i stor grad ble stengt ned, stanset også konsertvirksomheten i Tromsdalen kirke. Våren 2020 tok musikerne initiativ til å reforhandle oppdragsavtalen med Tromsøysund menighet for dette året, med sikte på å begrense deres økonomiske tap som følge av nedstengningen.

I den forbindelse tok enkelte av musikerne, blant annet Harald Bakkeby Moe, kontakt med Creo, forbundet for kunst og kultur, for rådgivning. Fagforeningen vurderte det slik at musikerne reelt var arbeidstakere og hadde krav på fast ansettelse ved Tromsøysund sokn.

I et møte 17. september 2020 og påfølgende brev 25. september 2020 til Tromsøysund sokn, fremmet Creo på vegne av Harald Bakkeby Moe og 12 andre musikere krav om fast ansettelse i menigheten, samt etterinnmelding i menighetens tjenestepensjonsordning og etterbetaling av lønn og feriepenger. I brev 14. oktober 2020 avviste menigheten kravene for samtlige av musikerne, med henvisning til at musikerne ikke bare formelt, men også reelt var å anse som oppdragstakere. Creo sendte deretter et prosessvarsel til menigheten, og overførte saken til LO-advokatene. Etterfølgende forhandlinger mellom partene våren 2021 førte ikke fram til noen løsning.

Harald Bakkeby Moe har etter det opplyste ikke spilt konserter i Ishavskatedralen siden september 2020. Det har vært forhandlinger mellom partene også med sikte på å komme fram til en midlertidig avtale i påvente av en løsning på tvisten om fast ansettelse, men heller ikke disse forhandlingene har ført fram.»

Ulovlig forhold

7. juni 2021 stevnet Moe menigheten for retten. Retten er tydelig i sin kjennelse: Oppdragsavtalene mellom Moe og menigheten er et ulovlig tilknytningsforhold.

Videre står det i kjennelsen at «som en konsekvens av at Harald Bakkeby Moe har vært feilklassifisert som oppdragstaker, har han krav på å få etterbetalt lønn for de siste tre årene regnet fra tidspunktet for stevningen, det vil si differansen mellom honoraret han har mottatt fra menigheten og korrekt lønn i fast stilling, med tillegg av feriepenger og forsinkelsesrenter. Han har videre krav på å få etterbetalt feriepenger fra og med tiltredelsestidspunktet. […] han har også krav på etterinnmelding i Tromsøysund menighets tjenestepensjonsordning fra og med tiltredelsestidspunktet. For de to sistnevnte kravene bes det om fastsettelsesdom.»

Etter rettenes syn fremgår det også at selv om musikerne står noenlunde fritt i sin kunstneriske virksomhet, har ikke det nevneverdig betydning for vurderingen av deres status som arbeids- eller oppdragstakere.

Viktig for kulturbransjen

– Denne dommen er særdeles viktig for kulturbransjen, sier advokatfullmektig Espen A. Eldøy i Creo.

Han påpeker at det å være i et arbeidsforhold som ulovlig oppdragstaker er ekstremt vanlig innen kulturlivet.

– Jeg jobber med flere andre saker som er ganske tilsvarende. Dommen er en viktig avklaring for tilknytningforholdet som utøvende musiker der man over en periode har en stabil arbeidsrelasjon til oppdragsgiver. Også for politisk arbeid vil det være viktig.

Mann med blondt kort hår og grønn regnjakke ute på gaten
Advokatfullmektig Espen Andreas Eldøy håper flere blir oppmerksomme på ulovlige oppdragskontrakter.
Foto: Linda Ringstad

Han nevner spesielt forholdene i Den kulturelle skolesekken, der det tidligere var slik at musikere var midlertidig ansatt, men de siste årene har blitt oppdragstakere.

LES OGSÅ: Opprop: Løsarbeiderne i Den kulturelle skolesekken må få midlertidige ansettelser.

– Jeg tror og håper at vi vil få flere slike saker, og at folk vil bli mer bevisste på forholdet til oppdrags- eller arbeidsgiver.

Kan bli ankesak

Eldøy understreker at selv om det er all grunn til å være fornøyd med tingrettsdommen, er det ennå ikke avklart om deler av dommen vil bli anket.

– Det vi vurderer å anke er stillingsprosenten. Tingretten forstår ikke hva det vil si å være utøvende musiker, med hva det blant annet innebærer av egenøving og vedlikeholdstrening. Utfordringen vår er om lagmannsretten da vil skjønne det.

I vurderingen av anke inngår dermed vurderinger om hvilke grep som kan tas, for eksempel i form av dokumentasjon og nye vitneavhør, for å gjøre det mer sannsynlig at lagmannsretten vil forstå overnevnte tidsbruk. Stillingsprosenten retten etter skjønn anførte var 42,3 prosent. Moes krav var nærmere 70 prosent stilling.

– Alternativet er å ikke anke, og kanskje heller gå inn for lokale tarifforhandlinger. Det vil si å forsøke forhandle frem en særavtale i ukene frem mot ankefristen.

Ankefristen er fire uker fra domskjennelsen, altså fire uker fra 30. desember.

Kontekst har også vært i kontakt med menighetens advokat Thor Hager Thorkildsen. Han hadde ingen kommentar til dommen på nåværende tidspunkt.