Vi har ingen mulighet til å utføre jobben vår ⋆ Kontekst
FORTVILET: Musikerne i Bodø Rhythm Group er fortvilt over egen arbeidssituasjon. Fra venstre Finn Sletten, Finn Robert Olsen og Tore Johansen.
FORTVILET: Musikerne i Bodø Rhythm Group er fortvilt over egen arbeidssituasjon. Fra venstre Finn Sletten, Finn Robert Olsen og Tore Johansen. Foto: Brynjar Erdahl

Vi har ingen mulighet til å utføre jobben vår

MENING: Vi tre hever kommunal lønn, uten adgang til egen arbeidsplass, og har heller ikke tilgang på produksjonsmidlene, skriver musikerne i Bodø Rhytm Group. De har ikke kunnet gå på jobb siden august 2014.

Leserinnlegget var først publisert på Avisa Nordlands nettside an.no

Bodø Rhythm Group (BRG) består av de tre undertegnede, Tore Johansen, Finn Robert Olsen og Finn Sletten; vi er ansatt i hver vår 50 prosent stilling. Forut for BRG opprettet Bodø Kommune en bymusikantordning. Finn Sletten og Finn Robert Olsen har vært ansatt i ordningen fra henholdsvis 1991 og 1994. Tore Johansen har vært ansatt i BRG siden 2010.

Etter at de klassiske utøverne etablerte Bodø Sinfonietta i 1999, ble de rytmiske musikerne værende i bymusikantordningen. I 2005 overtok Bodø Kulturhus det administrative ansvaret for ordningen og gruppen endret navn til Bodø Rhythm Group (BRG). Bodø Kommune har med andre ord en satsing på rytmisk musikk som går flere tiår tilbake.

BRG er en ordning der en rytmisk musikalsk tilnærming er utgangspunktet for å skape aktivitet og produksjoner som har en naturlig plass i et rikt kulturliv. Gjennom sin kommunale tilknytning og finansiering har BRG fungert som en frittstående aktør på utøversiden; dette uten å være tilknyttet særfaglige miljøer/interesser. BRG innehar en bred kompetanse og profesjonalitet både som musikere, komponister, arrangører og tilretteleggere for aktivitet. Vi har på mange måter vært, og skal være, en katalysator eller bindeledd mellom ulike miljøer og sjangere. Samarbeidspartnere i kommunen har vært f.eks. Ad Lib Jazzklubb, Bodø Big Band, Bodø Jazz Open, frilansmiljøet, Nordland Musikkfestuke, Nordnorsk Jazzsenter, NOSO Bodø (Bodø Sinfonietta), Bodø Domkor, kor, korps, skoler, barnehager osv.

BRG har på nasjonalt plan, gjennom interesseorganisasjoner og enkeltpersoner, blitt framhevet som en velfungerende gruppe og et spennende konsept. «BRG-modellen» har også blitt brukt som eksempel på hvordan andre byer kan stimulere til rytmisk satsning. Som musikere i BRG fungerer vi svært godt sammen. Vi utfyller hverandre og representerer stor bredde gjennom kompetansen vår.

Bakgrunnen for dette innlegget er den uavklarte situasjonen vi befinner oss i. På an.no stod det en sak 10. september, med overskriften: «Blir det løsning for Bodø Rhythm Group i dag?» Overskriften var myntet på bystyremøtet i Bodø samme dag, der partiet Rødt leverte en interpellasjon med spørsmål til ordføreren. Det fulgte ikke noe forslag til vedtak med denne interpellasjonen, og saken virker for oss like uavklart.

Det er spesielt to forhold som ble nevnt av Avisa Nordland i denne artikkelen, og som for så vidt har vært nevnt tidligere, bl.a. av Morten Strøksnes: At vi tre hever kommunal lønn, uten adgang til egen arbeidsplass. Et sentralt tilleggsmoment er at vi heller ikke har tilgang til produksjonsmidlene som følger ordningen. Vi har rett og slett ingen mulighet til å utføre jobben vår og ønsker å risse opp ei tidslinje over hendelsene._

Høsten 2013 inngikk Tore Johansen i en gruppe som hadde som mål å lage en virksomhetsplan for BRG frem mot åpningen av Stormen, høsten 2014. I det «gamle» kulturhusets årsmelding fra mars 2014 heter det følgende: «Evalueringsarbeidet og implementering av virksomhetsplan for Bodø Rhythm Group fortsetter våren 2014». Denne årsmeldingen ble vedtatt av bystyret 8. mai 2014.

Fredag 23. mai 2014 hadde BRG avtalt et produksjonsmøte med arbeidsgiver for å planlegge høstens aktivitet. Vi hadde blant annet gjort klar en rekke forslag til hvordan vi kunne medvirke under åpningen av Stormen, og Sinus især, som vi anså, og fremdeles anser som vår hovedscene, eller «hjemmebane,» om man vil. To dager før dette produksjonsmøtet mottok vi en e-post som omberammet møtet til et drøftelsesmøte. I e-posten heter det bl.a.: «Bakgrunnen for arbeidsgivers initiativ er at Kulturhuset ikke lenger har økonomi til å opprettholde Bodø Rhythm Group. Vi har undersøkt om det er annet passende arbeid i Bodø kommune, uten å lykkes med det». Dette virket mildt sagt underlig sett i lys av årsmeldingen og bystyrevedtaket et par uker tidligere.

Med bistand fra Musikernes Fellesorganisasjon og advokat Gunnar Reinsnes, møtte vi til hvert vårt drøftelsesmøte i månedsskiftet mai/juni 2014. Det er viktig å understreke at vi kun har hatt drøftelsesmøter med vår arbeidsgiver, og at oppsigelse ikke foreligger. Den 7. august 2014 hadde vi vårt foreløpig siste oppdrag som musikere i BRG, og det ble av åpenbare grunner ikke noe mer snakk om hva vi eventuelt skulle bidra med under åpningen av Stormen.

BRG-saken ble utsatt av bystyret 11. september 2014, og i vedtaket heter det: «Bystyret ber administrasjonen om å ta kontakt med Nordnorsk Jazzsenter og Bodø Kulturhus KF, hvor man finner en løsning for videre drift av Bodø Rhythm Group». Denne utredningen skulle i utgangspunktet være klar i løpet av januar 2015.

Vi kan også nevne at i oktober 2013, under byggeprosessen i kulturkvartalet, var BRG på omvisning i Stormen og fikk da bl.a. se øverommet som var satt av til oss. Vi gledet oss stort til å ta det nye huset i bruk. Stormen åpnet 15. november 2014 uten at noen av oss ble invitert til å ta del i begivenheten. Pr. september 2015 har vi fremdeles ikke tilgang til arbeidsplassen vår.

Foruten en invitasjon til julelunsj, som kom 27. november 2014, hørte vi ikke mer fra Stormen før 20. april 2015. Da mottok vi informasjon om at utredningen som Nordnorsk Jazzsenter skulle lage var bebudet innen utgangen av mai, samt en beklagelse for at saken har tatt tid. Vi kjenner ikke bakgrunnen for at utredningen har latt vente på seg. I bystyremøtet 10. september 2015 kom det frem at denne utredningen antageligvis ikke ser dagens lys før BRG sin arbeidssituasjon er avklart mellom Stormen og Bodø Kommune.

Når det gjelder den nevnte utredningen ville det vært naturlig, slik vi ser det, at BRG ble tatt med på råd, eller i det minste spurt om hvordan vi så på saken. Det som har foregått av møter, gitt av mandater og mulige utredninger har vi ikke noen informasjon om. Vi er på stedet hvil seksten måneder etter drøftelsesmøtene. Fortsatt er tre fast ansatte musikere i 50 prosent stilling hver i praksis utestengt fra jobben, uten at arbeidsgiver Stormen eller kommunen tar kontakt.

Vi registrerer at kulturkontoret og politisk ledelse jobber med en søknad om at Bodø skal bli europeisk kulturby, og vi er glade for ambisjonene på dette feltet. Det føles underlig å samtidig oppleve hvordan fast ansatte kulturarbeidere behandles.

At BRG har vært i drøftelsesmøter i forbindelse med sitt ansettelsesforhold i Stormen, forstår vi slik at Bodø Kulturhus KF ikke er i stand til å drifte en kulturpolitisk ordning som BRG. Virkeligheten for Bodø Kulturhus KF har endret seg etter at Stormen ble en realitet. Egenproduksjoner rettet mot det utøvende miljøet i Bodø som BRG skal ivareta, faller rett og slett utenfor det nye kulturhuskonseptet.

BRG er en viktig politisk forankret musikerordning som i sin tid ble opprettet for å styrke det rytmiske miljøet i Bodø. Vi tar til etterretning at Stormen ikke ønsker å drifte BRG, men vil konsentrere seg om konsertformidling og drift av hus og scener. Dette kan vi forstå. Vi hadde likevel forventet at vår arbeidsgiver så verdien av vår virksomhet og gikk i dialog med oss og kulturadministrasjonen/politikerne i Bodø Kommune, for om mulig å finne en løsning for videre drift av BRG.

I skrivende stund er vi ikke i stand til å spå hvordan denne saken ender, langt mindre når den ender. Vårt ønske er en avklaring av situasjonen, og vi må kunne forvente en profesjonell håndtering av saken, inkludert en personalbehandling som er en kulturby verdig.

Bodø Rhythm Group v/ Tore Johansen, Finn Robert Olsen og Finn Sletten