«Vi er opptatt av å sikre et mest mulig likeverdig profesjonelt kulturtilbud av høy kvalitet over hele landet» ⋆ Kontekst
Anne Tingelstad Wøien, kutlurpolitisk talsperson for Senterpartiet.
Anne Tingelstad Wøien, kutlurpolitisk talsperson for Senterpartiet. Foto: Senterpartiet

«Vi er opptatt av å sikre et mest mulig likeverdig profesjonelt kulturtilbud av høy kvalitet over hele landet»

KULTURVALGET: Senterpartiet vil styrke kulturlivet ved et lokalt kulturløft, der kulturskolen og regionale kulturinstitusjoner kommer ekstra godt ut.

I nettserien Kulturvalget lar vi de politiske partiene slippe til med egne ord for å gjøre rede for sin kulturpolitikk.

Musikkultur har gått gjennom partienes valgprogram, og funnet få konkrete ambisjoner på kulturområdet. Her er et forsøk på å bøte på det, ved å la partiene selv konkretisere og forklare hvorfor du bør stemme på dem.

I dag: Senterpartiet, ved stortingsrepresentant og kulturpolitisk talsperson Anne Tingelstad Wøien.

Her finner du det vi fant om kultur i Senterpartiets valgprogram

Hva er den første kulturpolitiske saken Senterpartiet vil ta grep om hvis dere kommer i regjering?

– Sp vil igangsette et nytt kulturløft og dreie veksten i kulturbevilgningene inn mot kulturtiltak lokalt og regionalt.

Anne Tingelstad Wøien, kutlurpolitisk talsperson for Senterpartiet.
Anne Tingelstad Wøien, kutlurpolitisk talsperson for Senterpartiet. Foto: Senterpartiet

• Hvorfor skal frilansmusikere stemme på Senterpartiet?

– Det er viktig å legge bedre til rette for frilansmusikernes mulighet til en bærekraftig profesjonell karriere. Først og fremst gjennom å styrke de etablerte kulturpolitiske virkemidlene og tilskuddsordningene. For Senterpartiet er det viktig at kulturmidlene også når fram til de rent lokale kulturforaene og konsertscenene, som er en viktig mulighet for publikum til å oppleve profesjonelle musikkutøvere utover de etablerte offentlige institusjonene. Det er viktig at frilansere får styrket sine rettigheter gjennom velferdsordningene. Sp vil i dialog med feltet vurdere ordninger som sikrer frilansmusikere rettigheter og inntekter mellom oppdrag, slik dansere og skuespillere har fått etablert.

• Hvorfor skal kulturskolelærere stemme på Senterpartiet?

– I likhet med bibliotek og fritidsklubber, viste Kulturutredningen at kulturskolen i mindre grad tok del i veksten av Kulturløftet I og II. Derfor har Senterpartiet programfestet et nytt Kulturløft, et lokalt kulturløft, der hoveddelen av veksten skal gå i favør av blant annet kulturskolen, slik at ventelistene kan reduseres vesentlig, egenbetalingen kan holdes moderat, tilbudet kan utvikles i tråd med lokale behov og ønsker, samt at de ansatte i kulturskolen sikres gode og forutsigbare arbeidsforhold. Sp har gjentatte ganger tatt opp behovet for å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen, og blant annet pekt på behovet for at lærere i musikk får tilbud om etter- og videreutdanning. Det er også behov for relevant PPU-utdanning for kulturskolelærere, slik at disse kvalifiserer for å undervise i grunnskolen. Sp mener at alle studenter i grunnskolelærerutdanningen skal ha fordypning i ett praktisk-estetisk fag, og at det innføres kompetansekrav for undervisning i praktiske og estetiske fag.

• Hvorfor skal ansatte i norske orkestre stemme på Senterpartiet?

– Fordi Sp er opptatt av å sikre et mest mulig likeverdig profesjonelt kulturtilbud av høy kvalitet over hele landet. Det betyr at de kunstneriske ambisjonene for utvikling av orkestrene må gjelde hele landet. En av forutsetningene for å oppnå dette, er å sørge for at økonomien i fylkeskommunene er solid, slik at fylkeskommunene andel av tilskudd til regionale tiltak gir forutsigbarhet og mulighet for kunstnerisk utvikling av orkestrene.

• I partiprogrammet sier dere at dere vil «tildele nasjonale oppgaver for regionale kulturinstitusjoner over hele landet.» Hva slags nasjonale oppgaver tenker dere på, og hvilke kulturinstitusjoner?

– Det overordnede målet er å bygge opp under regionale kulturinstitusjoner og kulturinitiativ, styrke og videreutvikle disse. I en tid hvor utviklingen visker ut skillene mellom institusjoner og det frie feltet, er de naturlig å se på ansvarsdelingen av nasjonale oppgaver i et større perspektiv. Behovet for en ny kulturmelding er overmodent, og det vil være naturlig at dette konkretiseres i forbindelse med meldingsarbeidet og operasjonaliseringen av et nytt kulturløft.

I partiprogrammet sier dere at dere vil «Redusere byråkratiet særlig for små bedrifter». Hva konkret vil dere gjøre?

– Senterpartiet mener små og mellomstore bedrifter må bruke altfor mye ressurser på rapportering og kontroller, og vil blant annet se på hvilke endringer som kan gjøres for å unngå at samme opplysninger må rapporteres flere ganger til ulike instanser. Vi mener også at det bør gjennomføres en tillitsreform, og at vi må kunne basere mer på tillit enn kontroll.

Alle partiene svarer for seg i dagene fram til valget:

Rødt: «Ved å øke støtten til kulturarenaer, kunstnere og utøvere vil vi få styrket økonomien og utjevnet de sosiale forskjellene»

Fremskrittspartiet: «Det beste kulturlivet er det som slipper politisk innblanding»

Høyre: «Frihetsreform for kulturfeltet, desentralisering og flere private penger»

Miljøpartiet De Grønne: «Kulturlivets profesjonelle utøvere må få tilstrekkelige og mer forutsigbare bevilgninger»

Kristelig Folkeparti: «Elever og ansatte i kulturskolen bør ha like gode arbeidsvilkår som i barnehage og grunnskole»

Sosialistisk Venstreparti: «Det første vi vil gjøre er å sørge for at budsjettene faktisk styrkes»

Venstre: «Den viktigste satsingsskaen nasjonalt er å løfte det frie feltet»

Senterpartiet: «Vi vil sikre et likeverdig profesjonelt kuturtilbud over hele landet»

Arbeiderpartiet: «Det første vi vil gjøre er å gjennomføre et nytt kulturløft.»