– Vi er nå rustet til å håndtere det uforutsette ⋆ Kontekst
mann med kort brunt hår, briller og dress foran bylandskap
Creos forbundsleder Hans Ole Rian tar gjenvalg på landsmøtet i november. Her skisserer han noen mål for den neste perioden. Foto:Ihne Pedersen / Creo
Kommentar

– Vi er nå rustet til å håndtere det uforutsette

Hans Ole Rian tar gjenvalg som Creo-leder. Dette er hans tanker om de neste fire årene.

Det er særdeles tilfredsstillende å se at den jobben Creo gjør har avgjørende betydning for utviklingen av kulturlivet i Norge, at vi gradvis og metodisk får stadig større innflytelse tariffmessig, politisk og i samfunnet ellers.  

Vi har en ambisjon om å være Norges største og viktigste fagorganisasjon for kunst- og kulturarbeidere, og jeg mener at vi leverer godt på den målsettingen.

Spesielt de siste to årene har denne organisasjonen virkelig fått vist hva den er god for. I denne koronatiden har alt det arbeidet vi har lagt ned de foregående årene gitt resultater.

Å sikre våre medlemmer lønns-, honorar – og arbeidsbetingelser gjennom en pandemi som varte betydelig lengre enn de fleste hadde forutsett, var et tidvis overveldende arbeid. Men vi lykkes, stort sett, med noen forbehold, og det tror og håper jeg våre medlemmer både ser og setter pris på.

Politisk arbeid er også kunnskap

Vi har jobbet hardt og målbevisst i flere år for å få gjennomslag for vår politikk. Dette gjennom å knytte kontakter med politikere, partier og andre organisasjoner. Det får vi nå betalt for. Selv om vi fikk gjennomslag for noen saker også i forrige regjeringsperiode, har vi allerede nå fått startet store og viktige satsinger for våre medlemmer. Politisk arbeid er også kunnskap og håndverk, og vi i Creo har etter hvert opparbeidet oss kompetanse på dette. Det blir viktig ikke bare å utnytte vår posisjon, men også å gjøre hele organisasjonen bedre til å bruke de politiske kanalene og de mulighetene som ligger der.  

Vi har i mange år vært heldige her i landet. God økonomi, stabilt styresett og stort sett tverrpolitisk enighet om de store linjer også i kulturpolitikken har gjort at kulturlivet overordnet har hatt bedre rammebetingelser enn i de fleste andre land. Men på lengre sikt er ikke dette gitt. Alt tilsier at også Norge må gjennom et grønt skifte, at vi må regne med lavere inntekter fra olje og gass-sektoren, og at statsbudsjettene ikke nødvendigvis vil øke i samme takt som tidligere. Det vil gi konsekvenser også for våre medlemmer og vårt kulturliv. Kanskje ikke neste år, eller i neste landsmøteperiode, men jeg tror vi etter hvert må tenke igjennom vår posisjon og funksjon i en verden som nok vi se noe annerledes ut enn i dag.

Overordnet må vi fortsette arbeidet med å utvikle det fellesskapet vi er som organisasjon. En fagforening er en bevegelse, et kollektiv, et verktøy for forbedringer og en kamporganisasjon. Men først og fremst er en fagforening medlemmene. Og en fagforening er ikke sterkere enn det våre medlemmer gir oss mandat og mulighet til. Det å sikre at våre medlemmer opplever oss som viktige og relevante blir derfor avgjørende også i neste periode.  

Noen mål

Så er det mange politiske saker vi har jobbet med i flere år som jeg gjerne skulle sett i mål i neste periode: 

• Musikeralliansen. Der har vi nå fått en million fra Kulturdepartementet til utredning og oppstart. Men der må vi opp i minst et tosifret beløp hvert år skal den bli den viktige institusjonen vi har ambisjon om at den skal være. 

• Musikkbruket. Ligger nå inne som tekst som en del av utredningen av DKS og Kulturtanken. Skal vi få den på plass må det jobbes mye både dette året og neste år. 

• Ny struktur for Forsvarets musikk. Der overleverte vi et omfattende notat til Kulturdepartementet i mai i år, og vi har startet det politiske arbeidet for en bedre framtid for denne viktige kulturinstitusjonen. 

• Regjeringen vil nå stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret og sikre at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver, blant annet ved å endre arbeidsmiljøloven. Dette vil – mener vi – føre til at blant andre de som drar på turne med den kulturelle skolesekken, de som blir engasjert ved teatrene og i NRK og andre medier nå må engasjeres som arbeidstakere og ikke som oppdragstakere. Også i andre bransjer vil dette føre til en endring, med positive konsekvenser for mange av Creos medlemmer. Her skal vi være med i utformingen av de nye lovtekstene.

• Regjeringen melder også at de vil utrede og forbedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende. Dette er et område som er svært viktig for Creo, og noe vi har brukt mye tid og krefter på å få forbedret. 

• Regjeringen vil arbeide for at alle barn og unge skal ha mulighet til å få undervising på kulturskolen. Her mener vi at det også må fastsettes en egen forskrift til opplæringsloven, som blant annet regulerer krav til faglig nivå, kapasitet, og nivået for egenbetalingen i kulturskolene. 

• Kirken står overfor store utfordringer de neste årene, med ny arbeidsgiverorganisering. Det vil være avgjørende både for våre medlemmer der, men også for det kirkens rolle som kulturinstitusjon, at det finnes styremedlemmer i neste forbundsstyre som kan bidra i dette arbeidet. 

• Opphavsretten har blitt stadig mer avgjørende, og stadig mer kompleks. I EU skjer det også mye som vil påvirke vår åndsverklovgivning. Dette kan få stor betydning for mange av våre medlemmer. Selv om vi heldigvis har god kompetanse på dette blant våre ansatte er det nødvendigvis politisk ledelse som må gjøre arbeidet opp mot politiske myndigheter. Der er det flere saker som nå må løses, blant annet finansieringen av FFUK, «klasseromsdoktrine» og annet. 

Dette er nok ikke en uttømmende liste, mye er utelatt, og andre saker vil helt sikkert dukke opp i løpet av neste periode. Men heldigvis er vi nå rustet til å også håndtere det uforutsette.