Tariff: Enighet om lønn, null enighet om pensjon ⋆ Kontekst
FORHANDLER: Arbeidsgiverne har sagt nei til den dugnaden som en samlet arbeidstakersiden er med på , sier Tore Walmsnæss, som er MFOs representant i forhandlingene.
FORHANDLER: Arbeidsgiverne har sagt nei til den dugnaden som en samlet arbeidstakersiden er med på , sier Tore Walmsnæss, som er MFOs representant i forhandlingene. Foto: asamaria.com

Tariff: Enighet om lønn, null enighet om pensjon

Stats- og kommuneoppgjørene er avsluttet i enighet. I orkestrene, Operaen og teatrene henger pensjon igjen. Og der blir det vanskelig.

I årets mellomoppgjør i Operaen, teatrene og orkestrene tas to tema opp: Lønn og pensjon. Lønnsforhandlingene foregår i virksomhetene, altså i det enkelte orkester, og i virksomhetene er det oppnådd enighet om selve lønnsjusteringene. Forhandlingene om pensjon har vært ført mellom de sentrale parter i de såkalte avsluttende forhandlinger. Så lenge disse forhandlingene ikke er avsluttet, kan heller ikke lønnsreguleringene iverksettes. Arbeidstakersiden har lagt fram krav om at orkestrene, teatrene og Operaen går over fra dagens ytelsespensjon til en hybridpensjon. Arbeidsgiverne har ikke gått med på dette. Arbeidsgiversiden krav er at de ansatte skal gå over på innskuddspensjon. Dermed står forhandlingene på stedet hvil. Men ingen av partene har så langt gått til det skritt å bryte forhandlingene for å bringe pensjonsspørsmålet fram for riksmegleren. For MFO er det ikke aktuelt å bryte forhandlingene.

MFOs representant i forhandlingene, Tore Walmsnæss, sier at hybridløsningen ville ha gitt Operaen, teatrene og orkestrene en innsparing på over 40 millioner i 2016, i forhold til kostnadene ved å videreføre dagens pensjonsordning. Det har de altså avvist.

– De har sagt nei til den dugnaden som en samlet arbeidstakersiden er med på for å bidra til at kulturinstitusjonene får en mer forutsigbar økonomisk framtid når det gjelder kostnadene til pensjonsordningene, sier Walmsnæss.

Hva nå?

Foreløpig venter MFO på et nytt initiativ fra arbeidsgiverne. Walmsnæss sier at dette kan dra i langdrag, og at pensjonsforhandlingene i kultursektoren har betydning langt ut over de involverte virksomhetene.

– Kunst- og kulturinstitusjonene har en tett kobling til det offentlige og løser et samfunns- og kulturoppdrag på vegne av Norge. Storparten av bevilgningene kommer fra det offentlige og mye av avtaleverket har sterke historiske koblinger til offentlig avtaleverk, også pensjonsordningene. Kultursektoren blir nå et frontfag når det gjelder omgjøring av pensjonsavtalene, og dette pensjonsoppgjøret er en forsmak på hva som senere kan komme innenfor offentlig sektor, sier Walmsnæss.

Operaen, teatrene og orkestrene vil få stigende pensjonskostnader de neste årene dersom dagens ytelsespensjon beholdes. Opptjente pensjonsrettigheter utgjør også en betydelig kostnad. Ved å gå over til en hybridpensjon ville virksomhetene over tid få en reduksjon i de totale pensjonskostnadene. Tidligere denne uka la ansatteorganisasjonene fram krav om en felles pensjonsordning for kultursektoren, og at ordningen ikke må flytte all risiko for pensjonsutbetaling over på arbeidstaker. Forhandlingsleder Eivind Gran sier at en hybridpensjon leverer på alle krav.

Arbeidstakerorganisasjonene som forhandler er LO Stat (NTL, Fagforbundet, Musikernes fellesorganisasjon) SAN (Norsk Lektorlag, NITO), Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere.

Stat og kommune: Ferdig før tida

Oppgjøret i kommunene ble ferdig i formiddag, og resultatet ble som forventet en ramme på 2,7 prosent, i tråd med ramma for frontfagene. Unntaket er Oslo kommune, som er eget tariffområde og forhandler separat. De har frist til å bli enige ved midnatt.

I en pressemelding går det fram at partene i kommunesektoren er enige om behovet for en god og felles offentlig tjenestepensjon og det skal iverksettes et partssammensatt arbeid for å avklare pensjonsspørsmål i KS-området. Et viktig element er å få på plass et regelverk for yngre årskull.

Kommuneoppgjøret omfatter særlig MFOs medlemmer i musikk- og kulturskolene og skoleverket for øvrig, distriktsmusikere, fylkesmusikere, landsdelsmusikere og musikkterapeuter i kommunal virksomhet.

Oppgjøret i staten ble ferdig i natt, 21 timer før fristen.

Like over klokka tre i natt, nesten et døgn før fristen gikk ut, ble partene i det statlige tariffområdet enige i årets mellomoppgjør.

Resultatet ble en ramme på 2,7 prosent, helt i tråd med rammen for frontfaget. Rammen betyr et tillegg til alle ansatte i staten på 0,19 prosent, dog minimum 700 kroner. Dette angår MFOs medlemmer som jobber med undervisning og forskning ved universitet og høyskoler.

– Med dette resultatet viser vi ansvarlighet og holder oss til frontfagsramma. Innenfor en ramme med lite friske midler har vi dessuten tatt hensyn til lavlønte og har en akseptabel likelønnsprofil, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat, i en pressemelding.

Også i NRK, inklusive Kringkastingsorkestret, er tariffoppgjøret over, og endte med 2,7 prosent.

Se også:

Operakoret synger internasjonalen for første gang

Frifagbevegelses tariffleksikon

Enighet i kommuneoppgjøret

Enighet i staten

Krever hybridpensjon for Operaen, orkestre og teatre

Pensjon er utsatt lønn

Tre pensjonsalternativer

Idag finnes tre alternativer til tjenestepensjon:

Hybrid:

ansvar deles mellom den ansatte, arbeidsgiver og forsikringsselskap.

Ytelse:

ansvar ligger på arbeidsgiver og forsikringsselskap.

Innskudd:

ansvar ligger på den ansatte.

Kilde: LO Stat