Tall fra statsbudsjettet ⋆ Kontekst

Tall fra statsbudsjettet

Forslaget til statsbudsjett bevilger 13,5 milliarder til kulturformål og litt til kultur i andre deler av budsjettet. Vi gir deg en oversikt.

Statsbudsjett 2017:

Forslaget til kulturbudsjett er på 13,5 milliarder kroner.

Det er 465 millioner kroner høyere enn 2016. Dette betyr ifølge regjeringa en økning på 3,6 prosent.

(saken oppdateres)

Næring, næring, næring

Regjeringa sier sjøl at den vil legge til rette for at kultur også kan være næring og at flere kan leve av kunsten og kulturen, og prioriterer dette i budsjettet for 2017. Satsinga følger tre spor: Midler til Innovasjon Norge, opprettelse av et nytt senter Kreativt Norge, og styrke jobben som foregår under paraplyen Norwegian Arts Abroad med en satsing som retter seg mot støtteapparatet rundt kunstnerne. Dette omfatter Music Norway, Norsk filminstitutt, Office for Contemporary Art Norway (OCA), Norwegian Crafts, Danse- og teatersentrum og NORLA,

Regjeringa viser til innspill fra Næringspolitisk råd og andre bransjeaktører, som peker på utfordringer når det gjelder tilgang til låne- og investeringskapital og manglende internasjonal markedserfaring og markedskompetanse.

Les også: Et kulturbudsjett i beige, mener MFO

Konkret satser regjeringa på

– 30 millioner kroner til en særskilt satsing på kulturell og kreativ næring i Innovasjon Norge, som skal gå til tiltak som kompetanseprogram, låneordning, bedriftsnettverk, eksportprogram og investorforum. Satsingen skal bidra til økt investering i norske kunstproduksjoner, talenter og rettigheter.

– 7 millioner til Norsk kulturråd som skal gå til å etablere et kontor utenfor Oslo, Kreativt Norge. Kreativt Norge skal arbeide for å styrke kunnskapen om og forståelse for verdiskapingspotensialet i kunst og kreativ næring, og gi muligheter for økte kunstneriske inntekter utenfor det etablerte institusjonsfeltet. Regjeringa sier også at «For å sikre en helhetlig og målrettet kunstnerpolitikk, er det vesentlig å se virkemidlene i sammenheng. Kreativt Norge vil derfor også fungere som sekretariat for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Kreativt Norge må også ha et internasjonalt perspektiv på sitt arbeid.»

– 10 millioner kroner til en ordning som skal bidra til regional bransjeutvikling. Ordningen skal ivaretas av Kreativt Norge og fordeles likt til Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

– 6 millioner til ordninger under Norwegian Arts Abroad kroner til målrettet satsing på apparatet rundt kunstnernes internasjonalisering for å gi norske kulturprodukter- og tjenester økt tilgang til internasjonale markeder.

– 11 millioner til å øke insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge.

– 5 millioner til å øke tilskudd til digitaliseringstiltak i lokalradiosektoren.

– 4 millioner til å videreføre satsingen på regional filmsatsing. Midlene skal brukes til etablering av et filmsentertilbud i Oslo.

500 000 til å øke tilskuddet til Internasjonalt Samisk Filminstitutt for å styrke satsingen på produksjon og formidling av samiske audiovisuelle verk.

Annet:

– Tilskuddet til Music Norway øker med 1,5 million, der 1 mill skal brukes på satsingen på Norwegian Arts Abroad. 100 000 skal dekke kostnadene til eksportprisen som ble delt ut første gang i år.

– Gaveforsterkningsordningen økes med 6,2 millioner til 251,2 millioner. Gaveforsterkningsordningen ble innført for museene i 2014. Formålet var å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg.

– Bevilgningen til Talent Norge økes med 5 millioner kroner, og bevilgningen blir dermed 36,1 millioner over statsbudsjettet. I tillegg skal Taltnt Norge få 5 millioner fra tippemidlene.

– Arbeidsstipendets størrelse foresla_s økt fra 229 609 kroner til 232 250 kroner, eller opp 1,15 prosent.

– Beløpet til kunstnerstipend (alle kategorier) økes fra 167 876 000 i 2016 til 170 800 000 i 2017. Det er opp ca 1,7 prosent.

– Bevilgning til knutepunktfestivalene blir på omtrent samme nivå som i år, for å sikre forutsigbarhet mens Kulturrådet jobber med å legge om hele festivalstøtteorningen, etter nedleggingen av knutepunktordningen fra 2016.

– Tilskuddet til Operaen øker med 1,76 prosent.

– Trondheim symfoniorkester får en øking på 2,4 millioner for å styrke kunstnerisk utvikling.

– Regjeringen har varslet en satsing på kor, og den manifesterer seg blant annet i en økning i tilskuddet til solistkoret med 1,2 millioner og 1 mill til å utvikle en ordning for kordirigenter.

Fra resten av statsbudsjettet

– Utenriksdepartementet reduserer sin pott til næringsfremme, kultur- og informasjonsmål med 20 prosent, fra 66,4 til 52,6 millioner kroner.

– Forsvarsdepartementet reduserer potten til Kulturelle og allmennyttige formål med 19 millioner. På grunn av budsjettekniske flytting av beløp mellom poster mener Forsvarsdeptet at den reelle reduksjonen er på 4 prosent. Men det står i klartekst at departementet mener at antallet korps i Forsvarets musikk skal ned:

«Dagens struktur på fem profesjonelle korps har en betydelig overkapasitet i forhold til Forsvarets og statens behov. I langtidsplanen for 2017-2020 legger derfor regjeringen opp til at korpsstrukturen skal harmoniseres med behovet og tilpasses Forsvarets øvrige struktur. Det er også behov for en effektivisering av ledelse og administrativ støtte. Omstruktureringen fra fem til tre profesjonelle korps, i tillegg til etableringen av felles sentral ledelse, skal gjennomføres innen 31. desember 2017.»