Statsbudsjettet: Kulturpengene ⋆ Kontekst
Vanskelig: Kilden i Kristiansand (bildet) og de andre store institusjonene får ikke nok til å møte lønnsvekst og pensjonsutgifter.
Vanskelig: Kilden i Kristiansand (bildet) og de andre store institusjonene får ikke nok til å møte lønnsvekst og pensjonsutgifter. Foto: Kjartan Bjelland

Statsbudsjettet: Kulturpengene

Kultur-Norge får 19,9 milliarder kroner i regjeringas forslag til statsbudsjett.

19,9 milliarder er 30 prosent mer enn i fjor, og sånn sett en historisk økning. Men når vi trekker fra at NRK fra neste år skal finansieres med disse pengene, er det igjen 850 millioner i økning. Det er fortsatt en anstendig økning, ifølge regjeringa på 6,7 prosent.

Kultur som demokrati

Kunst og kultur som grunnlag for demokratiet er tungt vektlagt gjennom hele budsjettet, for eksempel i formuleringer som «Gjennom å vekke engasjement og legge til rette for meningsbrytninger og et mangfold av ytringer, kan økt tilgang til og bruk av kunst- og kultur- uttrykk bidra til dannelse og kritisk refleksjon.»

Det er også noen formuleringer som går igjen gjennom hele budsjettet, som at regjeringen vil legge til rette for at enkeltkunstnere og kulturinstitusjoner skal holde høy kvalitet og være verdsatt på sitt felt, både nasjonalt og internasjonalt. Regjerninga vil bidra til at kulturlivet skal fornye seg og «vise evne til omstilling gjennom innovasjon, kunstnerisk risiko og kunnskapsutvikling, som har internasjonal gjennomslagskraft og fremmer interkulturell forståelse.» Regjeringa er opptatt av at kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle, og nå ut til flere gjennom å være relevant.

I pressemeldinga fra kulturdepartementet er flere hovedsatsingsområder nevnt: nasjonale kulturbygg, frivillige organisasjoner, mangfold og likestilling, mediestøtte, digitalisering, film og dataspill og språk.

Mye kommer seinere

Musikkultur gir deg her en oversikt over hvordan noen sentrale penger blir fordelt i Kulturdepartementets budsjettet for 2020.

Det som ble lagt fram i formiddag er regjeringas forslag til statsbudsjett. Ettersom det er lagt fram av en flertallsregjering, er det usannsynlig at det blir store endringer før budsjettet vedtas nærmere jul.

Dette er dessuten et budsjett der det svært mange ganger vises til stortingsmeldinger som er under arbeid, og skal komme i løpet av høsten eller snart. Det er under arbeid strategier og stortingsmeldinger for scenekunst, barne- og ungdomskultur, språk, museer, og så venter vi jo i spenning på kunstnermeldinga, som skal komme i høst.

Mer til bygg

Kulturbyggene får 290 millioner i 2020, og nesten 770 millioner for seinere år. Bevilgningen innebærer 10 nye byggeprosjekter, der den største nyheten er at Operaen i Kristiansund og Nordmøre museum får penger til å bygge seg et hus. 150 millioner kroner settes av over flere år, 15 av dem kommer neste år. Bygget skal ligge i Kristiansund sentrum, og skal også inneholde lokaler for kulturskole og bibliotek.

Flere andre byggeprosjekt videreføres, for eksempel får Teater Avant Garden, scenekunsthuset i Trondheim, penger til å avslutte sitt bygg, og Bergen bygger om Sentralbadet til scenekunsthus.

Orkestrene og Operaen får ikke dekka lønnsveksten

Orkestrene og Operaen – og alle andre institusjoner – får jevnt over en økning på 2,7 prosent. SSB anslår at forventa lønnsvekst i 2020 er på 3,6 prosent. Så det er langt fra at økningen over statsbudsjettet møter lønnsvekst eller økte pensjonsutgifter.

Dansens hus og Det norske teatret får ekstra penger til å jobbe med kulturelt mangfold, integrering og likestilling.

Carte Blanche får ekstra penger til kunstnerisk utvikling, og Kilden i Kristiansand får en lavere økning enn de andre institusjonene.

Forsvarets musikk blir hos staten

Kulturdepartementet skal dekke 40 prosent av utgiftene til drift av fire av korpsene i Forsvarets musikk. det siste er stabsmusikken, som dekkes i sin helhet av Forsvarsdepartementet. i budsjettfremlegget går det fram at departementene har vurdert om kommuner og fylker burde finansiere deler av korpsene. Utredningen konkluderer med at kommuner og fylkeskommuner ikke skal pålegges å dekke deler av driften. Men de ulike korpsene skal fortsette å samarbeide med kommuner og fylker om enkeltprosjekt, der de deler på utgiftene.

Kunstnerstipendene: Flere og litt større

Regjeringen foreslår å etablere 32 nye arbeidsstipend-hjemler, og å øke arbeidsstipendets størrelse med 8 583 kroner, ifølge departementet en økning på 3,2 prosent. Det blir også foreslått fem nye langvarige stipend.

Flere stipend: Et skritt i riktig retning, mener Creo

Norsk kulturfond

Potten til Norsk kulturfond øker med 2,6 prosent. Avsetningen til musikkformål økes med 2,4 prosent og avsetningen til scenekunst øker med nesten 2,7.

Mer til frivilligheten

I budsjettet trapper regjeringa opp momskompensasjonen til frivilligheten med 92 millioner til totalt 1,7 milliarder.

Det frivillige kulturlivet får også 5 millioner til en tilskuddsordning for inkludering i kulturaktiviteter.

Landsdelsmusikerne i Nord-Norge

Landsdelsmusikerne i Nord-Norge opprettholder bevilgningen sin, og får en økning på 2,6 prosent – altså lavere enn forventa lønnsvekst. Dette inneholder Musikk i Nordland, Musikk i Troms, Musikk i Finnmark og Nordnorsk jazzsenter, som har hovedkontor i Bodø. Staten dekker 75 prosent og regionen 25.

Talent Norge får penger til kvinnesatsing

Talent Norge får vanlig prissjustering, pluss at det bakes inn 1,5 millioner kroner til kvinnesatsing. Satsingen skal motvikrke strukturer i samfunent som opprettholder skjevfordeling som påvirker kvinners muligheter til å utøve sitt kunstneriske virke.

Kultur som næring

Kultur som næring er blitt en egen postpå statsbudsjettet, og skal «dekke utgifter til tiltak som skal bidra til at kunst- og kulturproduksjoner og større arrangement når et større publikum og marked.»

Kulturrådets pott til innovasjon økes med drøyt 2 prosent. Pengene Kulturdepartementet gir til Innovasjon Norge for å støtte innovasjon i kulturlivet minker derimot med nesten 20 prosent. Departementet forklarer i budsjettet at tilskuddet har vært et tilskudd til bedriftsnettverk, og nettverksjobben er foreslått flyttet til fylkeskommunene fra 2020.

Det gis også støtte til organisasjonene som jobber innafor nettverket Norwegian Arts Abroad, for å støtte eksport av norsk kultur. Her får blant annet Music Norway økt støtte med 1 million kroner.

2,3 millioner til Balansekunst

Balansekunstprosjektet, som jobber for et likestilt kulturliv, og er støtta av 70 kulturorganisasjoner, får 2,3 millioner kroner i 2020.

Arne Nordheims komponistpris får 350 000 i budsjettet, der 200 000 er selve prisen, og 150 000 går til Ultimafestivalen til administrasjon av prisen.

Saken oppdateres