Slik argumenterer partene ⋆ Kontekst

Slik argumenterer partene

Partene er uenige om hvilken pensjonsordning som er best for orkestrene. Arbeidstakerne vil ha hybridpensjon, mens arbeidsgiverne vil ha innskuddspensjon. Her er argumentene!

Pensjon i orkestrene: Hybrid eller innskudd?

Arbeidstakersidens argumenter for hybridpensjon

• kan organiseres som én felles pensjonsordning for hele sektoren

• pensjonen er forutsigbar

• den er livsvarig

• den likestiller menn og kvinner

• arbeidsgiver betaler for administrasjonskostnadene både i opptjeningstiden og i utbetalingstiden

• arbeidsgiver, arbeidstaker og forsikringsselskapet deler risikoen mellom seg

Arbeidsgiversidens argumenter for innskuddspensjon

• kan organiseres som én felles pensjonsordning for hele sektoren

• den er forutsigbar for arbeidsgiver, man vil kunne forutse framtidas utgifter

• den er enkel å administrere

• det er en etablert ordning

• ordningen vil gi en større pensjon for de ansatte, blant annet på grunn av at den langsiktige avkastningen på aksjer og obligasjoner historisk sett har vært positiv