Raja: Kulturarbeidere har blitt ivaretatt gjennom andre ordninger ⋆ Kontekst
Kulturminister Abid Raja, her fotografert i 2020.
Kulturminister Abid Raja, her fotografert i 2020. Foto: Jan-Erik Østlie

Raja: Kulturarbeidere har blitt ivaretatt gjennom andre ordninger

Kulturministeren svarer om tallene fra OsloMet-undersøkelsen.

Resultatene fra en OsloMet-undersøkelse blant Creos medlemmer viste at kompensasjonsordningene økte gapet mellom frilansere og fast ansatte.

Ifølge undersøkelsen opplever fire av ti i stor grad at kompensasjonsordningene og tiltakene fra det offentlige treffer dårlig.

For de med tre eller flere tilknytningsformer opplever 57% at kompensasjonsordningene ikke gjelder dem, mot 29% for de med én tilknytningsform.

Dette sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja om resultatene fra undersøkelsen:

Dessverre har mange både i kulturlivet og ellers mistet oppdrag og arbeid som følge av koronapandemien. For å trygge arbeidsplasser og avhjelpe situasjonen for bedrifter, arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende har vi i regjeringen iverksatt en rekke tiltak. I tillegg til de generelle har regjeringen etablert målrettede tiltak til sektorer som er særlig hardt rammet, som kultursektoren.

Kulturdepartementets koronastøtteordninger for kultursektoren, kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen, retter seg mot arrangører og underleverandører. Formålet med kompensasjonsordningen er å kompensere ved avlysning av arrangementer, mens formålet med stimuleringsordningen er å stimulere til aktivitet innenfor gjeldende smittevernrestriksjoner. Aktivitet i kultursektoren kommer hele næringskjeden til gode. Tiltakene for kultur er etablert for å bidra til at kulturpolitiske mål kan nås i en svært krevende situasjon og for å hjelpe sektoren gjennom pandemien.

I tillegg til kompensasjons- og stimuleringsordningene for kultursektoren har regjeringen bevilget midler gjennom eksisterende virkemiddelapparat som direkte eller indirekte har truffet selvstendig næringsdrivende og frilansere. Dette gjelder blant annet økt tildeling til midlertidige kunstnerstipend, flere runder med styrking av ordninger i Norsk kulturfond, Norsk filmfond, Fond for lyd og bilde og Fond for utøvende kunstnere. Dette er søkbare ordninger hvor kunstnere kan søke støtte til sine prosjekter. I tillegg har regjeringen i flere runder styrket Koro (Kunst i offentlige rom), noe som kommer store deler av kunstfeltet til gode gjennom å opprettholde aktivitet. Regjeringen har hele tiden fulgt med på hvordan støtteordningene har truffet kultursektoren, og har gjentatte ganger justert og tilpasset ordningene for å gjøre de enda mer treffsikre.

Det sagt, så er det ikke tvil om at kunstnere og de som har arbeidet sitt i kultursektoren er noen av dem som har fått kjent på effektene av pandemien og smittevernstiltakene hardest. Mange har mistet jobben, inntektsgrunnlaget sitt og blitt permittert, det har vært enda vanskeligere for uetablerte og nyutdannede å finne seg jobb. Jeg skjønner at det er en fattig trøst for dem som egentlig vil forfølge sitt kall profesjonelt, men det er viktig å huske på at disse også har blitt ivaretatt under generelle ordninger som ikke er spesifikke for kulturen. For eksempel er det mange i kultursektoren som har benyttet seg av den midlertidige ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Les også: Regjeringens stimulipakker traff dårlig for kultursektorens løsarbeidere