CREO: NRK må bli enda bedre til å sende norsk musikk, i alle kanaler og fra alle sjangere ⋆ Kontekst
mann med kort brunt hår, briller og dress foran bylandskap
– For oss er det viktig at NRK blir enda bedre til å sende norsk musikk, i alle kanaler og fra alle sjangere, skriver forbundsleder Hans Ole Rian i Creo Foto:Ihne Pedersen / Creo
Nyheter

Creo: For oss er det viktig at NRK blir enda bedre til å sende norsk musikk, i alle kanaler og fra alle sjangere

Kunstnernettverket har levert sitt høringsinnspill til NRK-plakaten.

I november leverte Medietilsynet sin rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet i Norge. Rapporten ble laget på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Tilsynets konklusjon var blant annet at at det ikke er noen grunn til å innskrenke NRKs digitale handlingsrom i nyhets- og aktualitetsmarkedet. Samtidig foreslo Medietilsynet endringer i NRKs oppdrag:

«NRK bør få et særskilt ansvar for å dekke det regionale forvaltningsnivået, at kravet om 40 prosent norsk musikk bør utvides til å gjelde flere av NRKs radiokanaler, at NRK Sápmi bør ta et særlig ansvar for å fremme samisk musikk, samiske musikere, artister, komponister og tekstforfattere og å formalisere at NRK skal arbeide for å fremme kjønnsbalanse og minoriteters representasjon i egen organisasjon, særlig redaksjonelt.»

Mer norsk i alle kanaler

Kulturministeren meldte straks at NRK-plakaten skulle ut på høring. Høringsfristen gikk ut forrige uke, og Kunstnernettverket leverte da sitt høringsinnspill til NRK-plakaten. Nettverket er en sammenslutning av 19 kunstnerorganisasjoner, deriblant Creo.

– For oss er det viktig at NRK blir enda bedre til å sende norsk musikk, i alle kanaler og fra alle sjangere, sier forbundsleder Hans Ole Rian i Creo.

Rian understreker også at det er viktig at vedtektsfestingen av Kringkastingsorkesteret (KORK) videreføres. Som Kunstnernettverket påpeker i sitt høringssvar er ordlyden i plakaten nå at NRK skal holde seg med eget orkester. Nettverket, og Creo, ber om at det gjøres tydelig at det er snakk om KORK, og at KORK skal ha samme størrelse som i dag.

– Det var svært viktig for våre medlemmer der, men også for norsk kulturliv, sier Rian.

Forsterket rettighetsparagraf

Viktig for Creos medlemmer og andre rettighetshavere er Kunstnerttverkets forslag til om en ny paragraf om kunstnerrettigheter. I forslaget heter det:

– NRK skal følge åndsverklovens regler om kreditering etter god skikk og dens ufravikelig rett til rimelig vederlag som kompensasjon for bruk av åndsverk.
– NRK skal respektere den enkelte kunstners rett til å gi en kollektiv forvaltningsorganisasjon fullmakt til å forvalte kunstnernes rettigheter, jf. lov om kollektiv forvaltning m.m. §5.
– NRK skal ved alle engasjement av kunstnere som minimum tilby samme markedsvilkår (bransjestandard) som de gjeldende kollektive tariffavtaler, rammeavtaler og rettighetsavtaler til de respektive bransjeorganisasjoner som kunstneren er medlem av dersom NRK selv ikke har en kollektiv avtale med dennes bransjeorganisasjon.

– Det er svært viktig at departementet tar inn vårt krav om en ny paragraf om åndsverklov og kunstneres rettigheter. Våre opphavsrettigheter er dessverre under press, også i NRK. En egen paragraf mener vi vil være til stor hjelp, sier Rian.

Kunstnerttverket ønsker seg for øvrig at Medietilsynet tar en mer aktiv rolle overfor berørte bransjer/kulturfelt for å innhente erfaring med praktisering av plakaten, i forbindelse med sin årlige rapport.

Vi er påholdne med å foreslå detaljstyring av NRKs redaksjonelle innhold, men mener det kan værem hensiktsmessig med endringer av flere punkter i plakaten for å sikre at NRK etterlever kravene og intensjonene som allerede er nedfelt i plakaten, skriver nettverket i sitt høringssvar.

Hele høringsinnspillet kan du lese her.