Musikk i Skolen: «Innføring av eksamen kan gi musikkfaget nye muligheter» ⋆ Kontekst
Torunn Brotnow
Torunn Brotnow Foto: Privat

Musikk i Skolen: «Innføring av eksamen kan gi musikkfaget nye muligheter»

MIN MENING: Eksamen vil selvsagt ikke løse alle musikkfagets utfordringer, men vi mener at høringsutkastet som helhet åpner og legger til rette for endringer som kan få positive følger for elevene i skolen, skriver Torunn Brotnow i Musikk i Skolen.

Utdanningsdirektoratets forslag til endringer i bestemmelser om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanen er nå ute til høring. Dette er et svært omfattende høringsutkast som innebærer flere forslag til endringer i opplæringsloven. Musikk i Skolen har i lang tid jobbet med utkastet, og har innhentet eksterne innspill og notert oss at det er ulike meninger om det å innføre eksamen i praktiske og estetiske fag. Dette er ingen enkel problemstilling. I det endelige høringssvaret vi skal sende, kommer vi derfor til å ta utgangspunkt i hvilke muligheter som ligger i utkastet, men også hvilke utfordringer det kan medføre, dersom man velger å innføre eksamen for de praktiske og estetiske fagene. Les hele høringsuttalelsen her.

Vi mener imidlertid at høringsutkastet som helhet åpner og legger til rette for endringer som kan få positive følger for elevene i skolene.

• Les flere meninger om eksamen i musikk: Eldar Skjørten: «Ny krise for musikkfaget i skolen – og fagmiljøene applauderer?»

Eksamen vil ikke løse alle utfordringer

Eksamen vil selvsagt ikke løse alle musikkfagets utfordringer. I vårt høringssvar poengterer vi at denne ikke kan ses isolert fra de grunnforutsetninger som bør finnes for faget ellers. Vi mener i tillegg at det er viktig å anerkjenne at også de praktiske og estetiske fagene er ulike seg imellom, og at dette må avspeiles i valg av eksamensform og innhold for det enkelte fag.

Eksamen bør kunne bli en del av elevens helhetlige læringsprosess i musikkfaget, og bør kunne både motivere, og kanskje også bidra til at man strekker seg litt ekstra. Eksamen bør ikke bli det store målet for undervisningen, men kun være en del av den helhetlige læringsprosessen.

• Les flere meninger om eksamen i musikk: Creo: «Ja til eksamen i musikk!»

Musikkfaget må ha gode vilkår gjennom hele skoleløpet

Dette forutsetter at faget, gjennom hele skoleløpet, jevnt over fungerer godt og er meningsfullt. Dette forutsetter igjen kompetente og bevisste lærere, god planlegging, nødvendige ressurser, en innsiktsfull skoleledelse, men også tydelige rammer og forventninger til elevene selv. Musikk i Skolen støtter derfor også forslaget til endringer i trekkordningen. Vi mener at elevenes mulighet for selv å velge flere fag som gjenstand for trekk til eksamen vil gi økt elevinnflytelse, mer rettferdighet og større forutsigbarhet. Det kan også bidra til å opprettholde tillæringstrykket i flere fag og gi større mulighet for faglig fordypning. Slik vi ser det, vil dette kunne skape større motivasjon for fag og undervisning, og gi elevene reell mulighet for å vise verdifull kompetanse og ferdigheter vi mener ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet i dag.

• Les også: PISA-testens far mener ferdighetene vi lærer i estetiske fag blir viktige i framtidas skole

Send innspill på høringen! Det er fortsatt tid

Endring medfører alltid risiko. Noe som fungerer i dag kan kanskje bli utfordret eller svekket, mens annet kan finne sin løsning. Vi mener imidlertid at det høringsforslaget som foreligger er bredt og åpent nok til å fortsatt ivareta og forhåpentligvis videreutvikle musikkfaget på en positiv måte. Dette kan selvsagt ikke Utdanningsdirektorat eller Kunnskapsdepartement gjøre alene. De er avhengige av en tett og tillitsfull dialog med fagmiljøene. Faktisk trenger de kloke og reflekterte innspill fra oss alle! Vi oppfordrer derfor alle til å sende inn tanker og innspill til høringen. Det er fortsatt noen dager igjen. Her ligger høringen. Si din mening!

Torunn Brotnow er nestleder i Musikk i Skolen