Kulturtanken lyser ut tilskuddsordning for å inkludere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging ⋆ Kontekst
Notis

Kulturtanken lyser ut tilskuddsordning for å inkludere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

I Barne- og ungdomskulturmeldingen Oppleve, skape og dele settes nye mål for barne- og ungdomskulturen, blant annet å legge til rette for å styrke fokuset på barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Tilskuddsordningen er et bidrag i dette arbeidet.

Kulturtanken administrerer ordningen på vegne av Kulturdepartementet. I forrige runde mottok 15 kommuner til sammen fire millioner kroner til pilotprosjekter.

– Barn og unges medvirkning er essensiell for utvikling av inkluderende og relevante kulturtilbud for kommunenes yngste borgere, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand i en pressemelding.

Målet med pilotprosjektet er å bidra til en bedre koordinert lokal kultursektor ved at ulike aktører samarbeider mer og utvikler gode møteplasser for deltakelse og inkludering.

Det vil bli gitt tilskudd til kommuner som ønsker å utvikle modeller for samarbeid og samhandling der barne- og ungdomskultur inngår i kommunal planlegging. 

– Det at modellene skal kunne deles med andre, vil kunne komme hele landet til gode. Dermed kan barn og unge etter hvert involveres i den kommunale planleggingen uansett hvor de bor, sier Strand i meldingen.

Søknadsfristen er 1. juni 2022.

Fakta om tilskuddsordningen

  • Ordningen skal gi tilskudd til kommuner som ønsker å utvikle modeller for samarbeid og samskaping der barne- og ungdomskultur inngår i kommunal planlegging.
  • I Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge trekkes spesielt kulturskolen frem som en viktig aktør i dette arbeidet.
  • Kunnskapsutvikling og erfaringsdeling er viktig i pilotprosjektet. Modeller og erfaringer fra kommunenes arbeid i piloten, konkrete planer som lages og de prosesser som leder frem til dette må dokumenteres og kunne deles med andre. Dermed kommer resultater og erfaringer flere til gode.
  • En avsluttende delingsarena arrangeres i 2023.

Les mer om ordningen og søk her