«Kulturlivets profesjonelle utøvere må få tilstrekkelige og mer forutsigbare bevilgninger.» ⋆ Kontekst
Lage Nøst, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal.
Lage Nøst, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal. Foto: MDG

«Kulturlivets profesjonelle utøvere må få tilstrekkelige og mer forutsigbare bevilgninger.»

KULTURVALGET: Miljøpartiet De Grønne vil styrke kulturlivet ved å gjøre kulturopplevelser lett tilgjengelige for folk.

I nettserien Kulturvalget lar vi de politiske partiene slippe til med egne ord for å gjøre rede for sin kulturpolitikk.

Musikkultur har gått gjennom partienes valgprogram, og funnet få konkrete ambisjoner på kulturområdet. Her er et forsøk på å bøte på det, ved å la partiene selv konkretisere og forklare hvorfor du bør stemme på dem.

I dag: Miljøpartiet De grønne, ved Lage Nøst, førstekandidat til Stortinget fra Møre og Romsdal og tidligere jazzmusiker.

Her finner du det vi fant om kultur i MDGs valgprogram.

• Hva er den første kulturpolitiske saken MDG vil ta grep om hvis dere kommer i regjering?

– De Grønne ser det som avgjørende å gi immaterielle verdier større plass i økonomien på bekostning av ressurskrevende, materielt forbruk. Vi skal ta vare på kultur som kilde til kunnskap og opplevelser, og som bidrag til økt forståelse av både individ og samfunn.

Noe av det viktigste for oss er å gjøre kulturopplevelser lettere tilgjengelige for folk. Vi vil derfor fjerne momsøkningen Frp og H innførte på kulturopplevelser.

Vi vil også styrke ordninger spesielt rettet mot grupper som ikke oppsøker kunst og kultur til vanlig, sørge for god infrastruktur og videreutvikle mangfoldet av kunst og kultur lokalt og nasjonalt. Tilrettelegging for kortreiste kulturopplevelser vil også innebære støtte til kulturlokaler i kommunene. Vi vil øremerke midler til utlån/billig utleie av øvingslokaler i kommunene. Kommuner som får til vekselbruk av kulturhus mellom det lokale og det profesjonelle kulturlivet skal premieres.

• Hvorfor mener du at frilansmusikere bør stemme på MDG?

– De Grønne vil gjøre det enklere å være utøvende kunstner enn i dag. Kulturlivets profesjonelle utøvere må få tilstrekkelige og mer forutsigbare bevilgninger. For å sikre et kulturelt mangfold er det viktig å styrke kulturlivet også utenfor de etablerte institusjonene. Vi vil sikre gode og forutsigbare støtteordninger for kunstnere, kunstnerorganisasjoner og institusjoner innenfor alle kulturfelt, spesielt til det frie feltet. Vi vil også videreføre prinsippet om allmenngjøring av tariffavtaler, og øke bevilgningene til Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.

Vi vil utrede hvordan vi kan sikre inntekter til rettighetshavere i kulturlivet i en digitalisert bransje der ikke-kommersiell fildeling blir avkriminalisert. Vi vil sikre gode og forutsigbare støtteordninger for kunstnere, kunstnerorganisasjoner og institusjoner innenfor alle kulturfelt, spesielt til det frie feltet. I vårt alternative statsbudsjett øker vi støtten til konsertarrangører som livnærer musikere gjennom Norsk kulturfond med 50 millioner og statsbudsjettposten for garantiinntekter og langvarige stipend med 25 millioner kroner. Ved å redusere merverdiavgiften på kulturopplevelser kan vi også styrke økonomien til både det frie kunst- og kulturlivet og det som er bygget rundt institusjoner.

Vi vil gi artister og kulturutøvere styrkede rettigheter gjennom en egen kulturarbeidsmiljølov utarbeidet i tett samarbeid med kulturprodusentene, blant annet for å styrke deres interesser i kontraktsforhandlinger. Vi vil også jobbe for å styrke rettighetene og det sosiale sikkerhetsnett for selvstendig næringsdrivende.

• Hvorfor skal kulturskolelærere stemme på MDG?

– Kulturskolelærerene rundt om i landet er viktige kulturbærere lokalt. I tillegg er hele det profesjonelle kulturlivet avhengig av en god og kompetent kulturskoleundervisning. De Grønne vil videreføre lovpålagt kulturskole, og innføre en nasjonal minstenorm for omfanget av kulturskoletilbudet. I dag styres barns kulturelle fritidstilbud for ofte av foreldrenes lommebok og kommunens prioriteringer.

Hvorfor skal ansatte i norske orkestre stemme på MDG?

– Vi vil sørge for trygge og gode rammer for kunst- og kulturinstitusjonene. De utgjør i vesentlig grad stammen i vårt profesjonelle kulturliv, og er viktig for det frie feltet i gjensidig utveksling. Dette er helt vesentlig for å bevare og videreutvikle det høye nivået vi har på musikkutrykk i mange sjangre i Norge i dag. Vi vil øke støtten til konsertarrangører som livnærer musikere gjennom Norsk kulturfond med 50 millioner og statsbudsjettposten for garantiinntekter og langvarige stipend med 25 millioner kroner.

I partiprogrammet sier dere at dere vil «styrke norsk produksjon av musikk, film, spill og andre kulturuttrykk». Hva vil dere gjøre?

– De Grønne vil bruke statlige virkemidler for å legge til rette for norsk produksjon og eksport av kunst og kulturuttrykk i alle formater, fra musikk, litteratur og dans, til film og dataspill. I programmet har vi vedtatt en rekke ulike måter å gjøre dette på; blant annet budsjettprioriteringer, støtteordninger, styrke kulturprodusentenes rettigheter, tilgjengeliggjøring av kultur over hele landet og for ulike aldersgrupper, og forutsigbarhet gjennom flerårige tildelinger.

Alle partiene svarer for seg i dagene fram til valget:

Rødt: «Ved å øke støtten til kulturarenaer, kunstnere og utøvere vil vi få styrket økonomien og utjevnet de sosiale forskjellene»

Fremskrittspartiet: «Det beste kulturlivet er det som slipper politisk innblanding»

Høyre: «Frihetsreform for kulturfeltet, desentralisering og flere private penger»

Miljøpartiet De Grønne: «Kulturlivets profesjonelle utøvere må få tilstrekkelige og mer forutsigbare bevilgninger»

Kristelig Folkeparti: «Elever og ansatte i kulturskolen bør ha like gode arbeidsvilkår som i barnehage og grunnskole»

Sosialistisk Venstreparti: «Det første vi vil gjøre er å sørge for at budsjettene faktisk styrkes»

Venstre: «Den viktigste satsingsskaen nasjonalt er å løfte det frie feltet»

Senterpartiet: «Vi vil sikre et likeverdig profesjonelt kuturtilbud over hele landet»

Arbeiderpartiet: «Det første vi vil gjøre er å gjennomføre et nytt kulturløft.»