Justisdepartementet overser regjeringens mål og forpliktelser ⋆ Kontekst
Oslo 20230426. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) hilser på justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Ap) under muntlig spørretime på Stortinget.
Espen Barth Eide (Ap) hilser på justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Ap) under muntlig spørretime på Stortinget. Artikkelforfatterne etterspør sterkere samordning mellom de to statsrådene. Foto:Gorm Kallestad / NTB
Kommentar

Justisdepartementet overser regjeringens mål og forpliktelser

Hvorfor klarer ikke utenriksministeren og justisministeren i samme regjering å samordne norske interesser og mål, spør Celina Jerman Bright-Taylor og Jan Lothe Eriksen i Safemuse.

I en uavhengig evaluering av organisasjonen Safemuse, gis det skryt for arbeidet som tilrettelegger for residensopphold i Norge for truede og forfulgte kunstnere fra hele verden.

Samtidig peker evalueringen på UDI og prosessene tilknyttet midlertidige oppholdstillatelser som Safemuse sin største utfordring.

Justisdepartementet (JD) og UDI overser Utenriksdepartementet (UD) og regjeringens målsettinger på området og Norges forpliktelser etter Unesco-konvensjonen om kulturelt mangfold.

UD støtter Safemuse sitt arbeid – JD hindrer.

Norge skal støtte utsatte kunstnere

Det JD og UDI kaller returforutsetning trumfer alt annet, også Unesco-konvensjonen om kulturelt mangfold (2005), som forpliktet Norge til å sikre utveksling og muligheten til å skape, produsere, formidle og oppleve kulturelt mangfold.

I art. 16 om fortrinnsrett heter det at medlemsland skal

Legge til rette for kulturutveksling med utviklingsland ved å tilstå, gjennom hensiktsmessige institusjonelle og juridiske rammeverk, fortrinnsbehandling av kunstnere, andre kulturarbeidere og utøvere, så vel som av kulturvarer og -tjenester fra utviklingsland.

I UDs Strategi for ytringsfrihet i utenriks- og utviklingspolitikken (2021) fastslås at kunstnere er menneskerettighetsforkjempere på lik linje med andre. Det sies også at Norge skal «Forsvare retten til å uttrykke meninger og ideer gjennom kunst og støtte samarbeid mellom internasjonale, regionale og lokale organisasjoner som jobber for kunstnerisk ytringsfrihet og kulturelle rettigheter», og at Norge skal «Støtte internasjonale og nasjonale sikkerhetsnett for utsatte kunstnere som trenger rettshjelp, beskyttelse og psykososial støtte.»

I Hurdalsplattformen fastslås at regjeringen vil «Bidra til samarbeid mellom norske kunstnere og kunstnere i land der menneskerettigheter og ytringsfriheten er under press.»

UD bidrar med driftsstøtte til Safemuse for å sikre oppnåelse av disse målene. Departementet forutsetter at arbeidet skal være rettet mot borgere fra ODA-land (land som kan motta bistand). Det er altså kunstnere fra disse landene UD ønsker at Safemuse skal bistå med residensopphold og prosjekt.

UDI hindrer målene

Ut over dette får Safemuse støtte fra Kulturrådet, Oslo kommune, Viken og EEA-midler (EØS) for å invitere kunstnere og gi dem mulighet til å utvikle og vise sin kunst i trygghet Norge. Kunstnere vi inviterer søker opphold i Norge etter ordningen Oppholdstillatelse ut fra et kulturelt formål, som skal sikre kunstnere og andre innen kulturområdet skal få mulighet til delta i utveksling.

Kunstnerne vi inviterer er som regel unge, uten familie de har ansvar for og uten fast jobb. Som de fleste kunstnere også i Norge arbeider de prosjektbasert og finansierer dette med strøjobber ved siden av. At denne typen tilknytning til arbeidslivet vektlegges som hinder for å få midlertidig opphold med kulturelt formål ødelegger grunnlaget for ordningen og hindrer den i å kunne brukes for formålet den er tiltenkt.

I tillegg hindrer UDIs ekstremt lange saksbehandlingstid, inntil åtte måneder, samt mangel på god veiledning og ikke minst den ensidige vektleggingen av returforutsetning, i praksis til oppnåelse av norske målsettinger og oppfyllelse av forpliktelsene i Unesco-konvensjonen om kulturelt mangfold.

Når Justisdepartementet sier at «manglende ytringsfrihet i hjemlandet veier i seg selv ikke for oppholdstillatelse», så er det en omgåelse av Norges målsettinger og forpliktelser på område.

Prosess stoppet opp

I mai i fjor hadde Safemuse et konstruktivt møte med daværende statssekretærer Astrid Bergmål i JD og Odin Adelsten Aunan Bohmann i Kulturdepartementet. Begge uttrykte stor forståelse for problemene tilknyttet oppholdstillatelser for gjestekunstnere, og var åpne for å drøfte en regelendring for å lette prosessen. Vi fulgte opp med et notat der det fremkommer at ingen av de gjestekunstnerne vi har hatt her siden oppstarten i 2013 har hoppet av og blitt i Norge illegalt. Et fåtall har søkt og fått videre opphold med bakgrunn i sin situasjon. Notatet og senere henvendelser står ubesvart fra JD. Det som så ut til å kunne bli en konstruktiv prosess har stoppet opp.

De kunstnerne vi inviterer og som oppnår midlertidig opphold bidrar i høyeste grad til kulturelt mangfold og kunstnerisk utveksling. De representerer unike kunstneriske uttrykk. De inspirerer både kunstnerkolleger og kunstinstitusjoner de samarbeider med, og publikum de møter. Gjennom opphold her bidrar de til forståelse for situasjonen i sine hjemland, og nødvendigheten av kunstnerisk ytringsfrihet generelt.

Skiftende regjeringer har vært og er opptatt av effektiv bruk av offentlige midler. Men med nåværende praksis og de vedvarende bruddene på Norges forpliktelser etter Unesco-konvensjonen om kulturelt mangfold er det det motsatte som skjer. Det Utenriksdepartementet gjør for å oppfylle Norges mål og forpliktelser på dette området vanskeliggjøres, for ikke å si umuliggjøres av Justisdepartementet.

Kommentarartikler reflekterer skribentenes meninger.