Hva vil Venstre med kulturlivet? ⋆ Kontekst

Hva vil Venstre med kulturlivet?

Se hva vi fant i valgprogrammet.

Finansiering av kultur

Venstre vil: gi gode og forutsigbare rammevilkår til kunst- og kulturinstitsusjoner

Venstre vil: Gjennomgå de økonomiske modellene for offentlig finansiering av kulturinstitusjoner, med sikte på å trygge gode kunstopplevelser i hele landet

Venstre vil: Se på hvordan dagens momsregler slår ut for landets kulturhus og utrede muligheten for kulturmoms.

Venstre vil: lage økonomiske ordninger for å sikre norsk musikkliv inntekter fra kringkasting uavhengig av plattform

Kunstnernes levekår

Venstre vil: sikre langsiktige stipendordninger for kunstnere og styrke kunstnere og kulturgründeres sosiale rettigheter, som rett til sykepenger og støtte i forbindelse med foreldrepermisjon.

Næringsdrivende

Venstre vil: Legge til rette for kunstneriske såkornfond og stimuleringsmidler til det frie feltet.

Venstre vil: Forenkle regelverk og stille færre krav til rapportering for kulturarbeidere og frivillige aktører på kulturfeltet, også med tanke på kunstnere som har sitt hovedvirke i Norge, men også har inntekter fra utlandet.

Venstre vil: styrke kulturprodusenter og aktører som etablerer virksomheter og bidrar til å løfte kunst og kultur nasjonalt og internasjonalt.

Venstre vil: forenkle regelverk og rapporteringskrav for næringsdrivende.

Venstre vil: styrke ordningen med pensjonssparing for næringsdrivende

Venstre vil: styrke trygdeordninger og rettigheter i folketrygden for næringsdrivende, blant annet når det gjelder sykepenger

Venstre vil: innføre et nærings/bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende tilsvarende minstefradraget for lønnsmottakere

Kulturskole

Venstre vil: gi alle barn reell mulighet til å delta på musikk- og kulturskolene

Opphavsrett/åndsverklov

Venstre vil: Sikre at rettighetshaver skal ytes vederlag for sitt arbeid, uavhengig av plattform

Venstre vil: modernisere dagens åndsverks- og opphavsrettslovgivning, både nasjonalt og internasjonalt, og tillate ikke-kommersiell fildeling.

Annet

Venstre vil: flytte mer kulturmakt ut i regionene, i form av både midler og kompetanse, for å styrke mangfold og bredde i kulturperspektivene

Venstre vil: styrke arbeidet med digital formidling av kunst og kultur.