Hva vil SV med kulturlivet? ⋆ Kontekst

Hva vil SV med kulturlivet?

Se hva vi fant i arbeidsprogrammet.

Finansiering av kultur

SV vil: Fortsette Kulturløftet. SV vil at minst 1% av statsbudsjettet går til kulturformål.

SV vil: at distribusjonsaktører skal forpliktes til å reinvestere en andel av sin omsetning til nyproduksjon.

SV vil: Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av fordelingen av tippemidlene, blant annet for å sikre at en større andel settes av til kulturbygg.

SV vil: styrke ensemblestøtteordningen, gi reell lønns- og priskompensasjon for alle landets symfoniorkestre og beholde Forsvarets fem musikkorps.

Kunstneres levekår

SV vil: Styrke kunstnerstipendene, øke antallet arbeidsstipender og regulere dem opp til 50 prosent av en gjennomsnitts heltidsinntekt. SV vil utrede gode pensjonsløsninger og rettigheter i NAV for kunstnere.

Næringsdrivende

SV vil: Støtte selvfinansierende tiltak som gjør at frilansere og selvstendig næringsdrivende sikres dagpenger som andre arbeidstakere.

SV vil: Ha en full gjennomgang av rettigheter og lovverk tilknyttet frilansere for å sikre et trygt og anstendig arbeidsliv.

SV vil: At flere kunstnergrupper skal kunne levere forenklede næringsoppgaver, MVA-rapporteringen for kunstnere skal forenkles.

SV vil: innføre minstefradrag for selvstendig næringsdrivende kunstnere.

SV vil: øke Utenriksdepartementets eksportstøtte for kunst og kultur.

Finansiering av festivaler

SV vil: Sikre økonomisk forutsigbarhet for musikkfestivalene og helårsarrangører på en måte som ivaretar mangfold og profesjonalitet.

Kulturskole

SV vil: Tilby kulturskole for alle. Øke rammene for kulturskolen, slik at flere får et tilbud, og gjeninnføre makspris på kulturskoleplass. SV vil ha noen gruppetilbud som er åpne for alle, og flere lavterskeltilbud.

SV vil: Trygge kulturskolen som arbeidsplass. Kulturskolen bør ha faglig kompetente ansatte i hele og faste stillinger, såvidt mulig.

SV vil: Innføre kulturskoletimen, slik at alle elever som ønsker det kan få god undervisning i teater, dans, kunst eller musikk på skolen.

SV vil: Øke kompetansen i kulturskolen. Tilby tilrettelagt PPU-utdanning for kulturskolelærere.

SV vil: Videreutvikle den kulturelle skolesekken, bæremeisen og spaserstokken.

Skole

SV vil: Få kunsten inn i skolen, (…) gjøre de humanistiske fagene til en sentral del av hele utdanningsløpet.

SV vil: fremme en mer praktisk og variert skolehverdag, med blant annet flere timer i praktisk-estetiske fag, livsmestring på timeplanen og innføre kompetansekrav for undervisning i kunst- og håndverksfagene.

SV vil: støtte samarbeidet mellom skole, idrettslag, kulturskoler og andre barne- og ungdomsforeninger i nærmiljøet.

SV vil (om videregående skole): Ha et mangfoldig og kvalitativt fagtilbud. Et desentralisert og variert opplæringstilbud hvor også de praktisk-estetiske fagene har sin plass, er viktig med tanke på næringsliv og tjenesteyting over hele landet.

Opphavsrett/åndsverklov

SV vil: Digitalisere for kulturen, ikke markedet. SV vil at alle som produserer kultur har rettigheter til eget innhold. SV vil innføre en særlig bestemmesle i åndsverkloven om vederlag, og at urimelige avtaler kan tilsidesettes.

SV sier nei til avtaler som fører til overdragelse av rettigheter til evig tid.

SV vil: sikre kunstnerinntekter i den digitale overgangen. Norske musikere, komponister og tekstforfattere skal sikres rimelige vederlag og inntekter i overgangen fra FM til DAB.

Annet

SV vil: sikre det frivillige musikklivets rammer ved å styrke MVA-kompensasjonsordningen og Frifond.

SV vil: at der inntekten fra kunst og kulturproduksjon blir generert, skal den beskattes – uavhengig av plattform.