Hva vil Senterpartiet med kulturlivet? ⋆ Kontekst

Hva vil Senterpartiet med kulturlivet?

Se hva vi fant i valgprogrammet

Finansiering av kultur

Senterpartiet vil: Iverksette Kulturløftet IV og sikre at 1% av statsbudsjettet skal gå til kulturformål.

Senterpartiet vil: Bedre tilskuddsordningene som kulturbygg (inkl regionale) både til øving, framføring og undervisning.

Senterpartiet vil: Etablere en egen tilskuddsordning for kulturbygg eid av organisasjoner.

Senterpartiet vil: Legge bedre til rette for egnede øvingslokaler og –utstyr for musikkutøvere på alle nivåer, gjennom å øke musikkutstyrsordningen og gjøre ordningen sjangernøytral.

Senterpartiet vil: Tildele nasjonale oppgaver for regionale kulturinstitusjoner over hele landet.

Senterpartiet vil: Ikke øke kulturmomsen.

Kunstnernes levekår

Senterpartiet vil: Regulere kunstnerstipendene i tråd med pris- og lønnsstigningen.

Næringsdrivende

Senterpartiet vil: Bedre de sosiale ordningene for selvstendig næringsdrivende, særlig ved sykdom og fødsel.

Senterpartiet vil. Redusere byråkratiet særlig for små bedrifter.

Senterpartiet vil: Forenkle systemet for skattlegging av enkeltpersonsforetak.

Kulturskole

Senterpartiet vil: Øke rammene for kutlurskolene, slik at ventelistene reduseres, prisene modereres og tilbudene utvides til flere kunstuttrykk og sjangre.

Skole

Senterpartiet vil: Stille krav til kompetanse for lærere som skal undervise i praktisk-estetiske fag som kunst og håndver, musikk, mat og helse og kroppsøving.

Senterpartiet vil: At alle lærerstudenter må ha ett praktisk-estetisk fag som en del av grunnskolelærerutdanningen.

Senterpartiet vil: Styrke de praktiske og estetiske fagene (i grunnskolen).