Hva vil Rødt med kulturlivet? ⋆ Kontekst

Hva vil Rødt med kulturlivet?

Se hva vi fant i valgprogrammet.

Musikkultur har gått gjennom alle partienes valgprogram, med spesielt fokus på kulturdelen, men også andre tema som er viktige for kulturarbeidere. Her ser du hva vi fant i Rødts program.

Om finansiering av kultur

Rødt vil: styrke budsjettene til statlige og regionale kulturinstitusjoner i samsvar med utviklingen i kostnads- og lønnsnivå for å sikre et godt tilbud til publikum og sikre forsvarlige lønns- og pensjonsordninger.

Rødt vil: Øke støtten til scener som er vert for aktører i det frie feltet og bygge flere prøvefasiliteter og scener for denne målgruppen.

Rødt vil: Jobbe for å få flere faste stillinger i offentlige kulturinstitusjoner, korps, dansekompanier, orkestre og andre kulturarenaer.

Rødt vil: Sikre gode og akseptable pensjonsordninger for kulturarbeidere og utøvere ved institusjonene, så vel som i det frie feltet.

Rødt vil: Jobbe for å øke støtten til kulturhusene for å sikre et variert, kvalitativt og rikholdig kulturtilbud i distriktene.

Rødt vil: Opprett flere øvingslokaler for ungdom.

Rødt vil: Øke tilgangen til gratis utleie av utstyr og instrumenter som kan gjøre det mulig for barn og ungdom å tilnærme seg kunst i ulike grener.

Om kunstnernes levekår

Rødt vil: Øke støtten til det frie feltet gjennom de offentlige støtteordningene for å sikre et mangfold utenfor institusjonene.

Rødt vil: Jobbe for at NAV forenkler søknadsprosessene for kulturarbeidere og oppretter en egen kulturavdeling med spesiell kompetanse på feltet.

Rødt vil: Jobbe for at flere kulturarbeidere får mulighet til å få status som ansatt etter modellen til SkuDa (Skuespiller- og danseralliansen), slik at disse er sikret lønn mellom prosjekter og engasjementer i en begrenset periode.

Rødt vil: Jobbe for å skape et sikkerhetsnett for kulturarbeidere i likhet med den franske ordningen ”Intermettens du spectacle”, som gir rett til stønad ved arbeidsledighet som en jobber seg rett til fra første i oppdrag.

Rødt vil: Jobbe for at statlige kulturinstitusjoner og institusjoner som mottar statlig støtte følger fagorganisasjonenes tariffsatser for fast ansatte, så vel som frilansere de hyrer for enkeltproduksjoner og korte engasjementer.

Rødt vil at: Kulturarbeidere må sikres inntekter som er tryggere og bedre enn i dag.

Kulturskole

Rødt vil: Kulturskolene bygges ut med flere fag, og tilby gratis undervisning for alle aldersgrupper.

Rødt vil: Bygge kommunale kulturskoler og internasjonale kultursentre over hele landet.

Skole:

Rødt vil at: De estetiske fagene sin plass i opplæringa må styrkes. Skolene må sikres ressurser til delingstimer på alle trinn.

Annet

Rødt vil: Jobbe for en utdanning av kulturarbeidere der antall studenter i enkelte kunstretninger ses i sammenheng med behovet og tilgangen ved institusjonene.

Rødt vil: Ha en garanti for at statlige kulturinstitusjoner og institusjoner som mottar statlig støtte bruker profesjonelle utøvere for ensembleopptredener som for eksempel orkester, danseensembler og kor.