Hva vil Høyre med kulturlivet? ⋆ Kontekst

Hva vil Høyre med kulturlivet?

Se hva vi fant i valgprogrammet.

Om finansiering av kultur

Høyre vil: Ha sterkere vektlegging av kulturens næringspotensial

Høyre vil: Tilrettelegge for økt eksport av norsk kunst og kultur gjennom støtteordninger og klyngemiljøer.

Høyre vil: Utarbeide modeller for flerårige tilskuddsordninger for å sikre nasjonale og regionale kutlurinstitusjoners driftsvilkår. Sikre de nasjonel kulturinstitusjonene. Etablere flerårige tilskuddsordninger for store institusjoner

Om kunstnernes levekår

Høyre vil: Forenkle og redusere søknadsbyråkratiet i kultursektoren.

Høyre vil: Satse på det frie feltet ved å opprettholde og viderutvikle Norsk kulturråd.

Høyre vil: Legge om kunstnerstipendordningene med sikte på større fleksibilitet for frilanskunstnere og kulturarbeidere.

Om næringsdrivende

Høyre vil: Gjennomgå rettighetene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet.

Høyre vil: Utrede utvidelse av sosiale ordninger for personer som starter egen bedrift.

Om gaveforsterkningsordningen/Andre spesialordninger

Høyre vil: Sikre gaveforsterkningsordningen

Høyre vil: Fortsette satsingen på Talent Norge

Om kulturskole

Høyre vil: Styrke k-skolens rolle som regional talentaktør.

Om skole

Høyre vil: styrke de praktisk-estetiske fagene, blant annet gjennom å stille krav til at lærere har fordypning i fagene.

Om opphavsrett/åndsverklov

Høyre vil: Ivareta opphavsrettigheten til åndsverk for å sikre et marked for kulturell produksjon og distribusjon

Annet

Høyre vil: Stimulere til maktspredning i kulturlivet, både geografisk, organisatorisk og økonomisk i ulike deler av landet.