Hva vil De Grønne med kulturlivet? ⋆ Kontekst

Hva vil De Grønne med kulturlivet?

Se hva vi fant i valgprogrammet.

Finansiering av kultur

MDG vil: Styrke norsk produksjon av musikk, film, spill og andre kulturuttrykk.

MDG vil: sikre sjangerrikdommen i norsk musikkliv gjennom sterk offentlig finansiering.

MDG vil: Premiere institusjoner som lager kunstprosjekter i samarbeid med frittstående kunstnere.

MDG vil: Opprette en tredelt finansieringsordning for festivaler, med en ettårig festivalstøtte, en flerårig forutsigbar festivalstøtte og en spydspissatsing.

Kunstnernes levekår

MDG vil: Sikre gode og forutsigbare støtteordninger for kunstnere, kunstnerorganisasjoner og institusjoner innenfor alle kulturfelt, spesielt til det frie feltet.

MDG vil: Gi artister og kulturutøvere styrkede rettigheter gjennom en egen kulturarbeidsmiljølov utarbeidet i tett samarbeid med kulturprodusentene, blant annet for å styrke deres interesser i kontraktsforhandlinger.

MDG vil: Stille krav om at offentlig støttede kulturinstitusjoner skal operere med standardkontrakter som sikrer kunstnere og frilansere lønn for arbeidet de legger ned i produksjon av innhold

MDG vil: Gi mest mulig av kulturstøtten som direkte prosjektstøtte eller stipender direkte til

kunstnerne.

Næringsdrivende

MDG vil: Prioritere gründere og småbedrifter gjennom skattefordeler og forenkling av regelverk.

MDG vil: Jobbe for å styrke rettighetene og det sosiale sikkerhetsnettet for selvstendig næringsdrivende.

Kulturskole

MDG vil: Videreføre lovpålagt kulturskole og innføre en nasjonal minstenorm for omfanget av kulturskoletilbudet.

Skole:

MDG vil: Gi rom til praktiske arbeidsmåter i alle fag ved å legge til en sjette grunnleggende

ferdighet: praktiske ferdigheter.

MDG vil: Ha praktiske, estetiske og IKT-rettede valgfag med høy kvalitet fra 5. trinn

MDG vil: Styrke de praktiske-estetiske fagene i lærerutdanningen.

(MDG vil også støtte prøveprosjekter med skolestart seinere på dagen.)

Opphavsrett/åndsverklov

MDG vil: Utrede løsninger for å sikre inntekt for rettighetshavere i de digitaliserte bransjene.

MDG vil: Arbeide for en åndsverkslovgivning som er tilpasset dagens digitale samfunn og er

enklere å forstå for enkeltindivider og skapere.

MDG vil: Redusere opphavsrettens vernetid.

Annet

MDG vil: Styrke allmentilbudet for kulturopplevelser, ved å øke bevilgning til den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken. (Jmf. over)

MDG vil: Stille offentlige lokaler til disposisjon som atelier, fellesverksteder, øvingsrom, konsertlokaler og lydstudioer.

MDG vil: Sikre at institusjoner som får bevilgninger skal beholde stor frihet i formidlingsarbeidet.