«Frihetsreform for kulturfeltet, desentralisering av kulturbyråkratiet og flere private penger til kunst og kultur.» ⋆ Kontekst
Svein Harberg, leder i Stortingets familie- og kulturkomite og Høyres kulturpolitiske talsperson.
Svein Harberg, leder i Stortingets familie- og kulturkomite og Høyres kulturpolitiske talsperson. Foto: Høyre

«Frihetsreform for kulturfeltet, desentralisering av kulturbyråkratiet og flere private penger til kunst og kultur.»

KULTURVALGET: Høyre vil styrke kulturlivet gjennom fleksible stipender, talentutvikling og ny åndsverklov.

I nettserien Valgflesk lar vi de politiske partiene slippe til med egne ord for å gjøre rede for sin kulturpolitikk.

Musikkultur har gått gjennom partienes valgprogram, og funnet få konkrete ambisjoner på kulturområdet. Her er et forsøk på å bøte på det, ved å la partiene selv konkretisere og forklare hvorfor du bør stemme på dem.

I dag: Høyre, ved Svein Harberg, som er leder i Stortingets familie- og kulturkomite, og Høyres kulturpolitiske talsperson.

Her finner du det vi fant i Høyres valgprogram om kulturpolitikk

• Hva er den første kulturpolitiske saken Høyre vil ta grep om hvis dere kommer i regjering?

– I og med at vi sitter i regjering, vil det første vi gjør være å videreføre vår kulturpolitikk, som har bestått i en omfattende frihetsreform for kulturfeltet, desentralisering av kulturbyråkratiet, forenklinger for frivilligheten og tiltak for å sørge for flere private penger for å finansiere kunst og kultur. Dette er politikk vi skal fortsette å utvikle. I tillegg har vi flere nye kultursatsinger fremover.

Når det er sagt, kan vi som konkret sak nevne at vi vi umiddelbart vil arbeide for at vi får en helhetlig og samlet åndsverklov i Norge etter valget.

• Hvorfor skal frilansmusikere stemme på Høyre?

– Under vår første regjeringsperiode har vi løftet kunstneres økonomiske situasjon på dagsorden. Evalueringer av norsk kulturpolitikk har vist at økte offentlige bevilgninger ikke nødvendigvis kommer den enkelte kunstner til gode, men heller fører til et større byråkrati. Dette vil i særlig liten grad være til hjelp for frilansmusikere. Vi skal opprettholde og videreutvikle et sterkt Norsk kulturråd, og vil se etter muligheter for å forenkle søknadsordninger for frilansere. Vi vil gjennomgående legge om kunstnerstipendordningene med sikte på større fleksibilitet for frilanskunstnere og kulturarbeidere.

Svein Harberg, leder i Stortingets familie- og kulturkomite og Høyres kulturpolitiske talsperson.
Svein Harberg, leder i Stortingets familie- og kulturkomite og Høyres kulturpolitiske talsperson. Foto: Høyre

• Hvorfor skal kulturskolelærere stemme på Høyre?

– Fordi vi ønsker å styrke arbeidet med talentutvikling.

Vi ønsker å ivareta kulturskolene som et uvurderlig tilbud for å gi barn og ungdom kulturell ballast og utfoldelsesmuligheter. Vi vil samtidig styrke kulturskolenes rolle som regionale talentaktører. Vi tror en omlegging mot større fokus på talent og samarbeid mellom kulturskoler vil stimulere til enda større engasjement hos barn og ungdom, og enda større utfoldelsesmuligheter for kulturskolelærere.

• Hvorfor skal ansatte i norske orkestre stemme på Høyre?

– Fordi vi forstår verdien av nøkkelinstitusjoner innenfor kulturen.

Vi ønsker sterke institusjoner, lokalt, regionalt og nasjonalt, og vi tror på enda bedre samarbeid disse imellom. Vi kommer til å gjennomgå ledelses- og driftsvilkår for samtlige store kulturinstitusjoner, slik som orkestre. Og vi vil utvide bruken av praksis- og lærlingplasser og aspirantordninger ved institusjoner og orkestre som mottar statsstøtte.

I programmet deres sier dere at dere vil «legge om kunstnerstipendordningen med sikte på større fleksibilitet for frilanskunstnere og kulturarbeidere». Hva vil dere endre?

Søknader innvilges gjerne for konkrete prosjekter eller som arbeidsstipender. Denne inndelingen er ofte god, men ikke alltid. Vi ønsker å se på muligheter for enda større fleksibilitet i løpet av en støtte- eller prosjektperiode, spesielt i kombinasjon med et forenklet søknadsbyråkrati.

I partiprogrammet sier dere at dere vil «ha en sterkere vektlegging av kulturens næringspotensial». Hvor i kulturlivet mener dere først og fremst at det trengs mer næringstenking?

Vi mener ett område hvor næringspotensialet i dag står underutnyttet, er i skjæringspunktet mellom kultur, næringsliv og reiseliv. Dette krever samarbeid mellom lokale organisasjoner og bedrifter, og god tilrettelegging fra statens side. Ett godt eksempel er filminsentivordningen vi har opprettet i regjering, som sikrer flere internasjonale filmproduksjoner i Norge. Dette stimulerer til bruk av norsk arbeidskraft, og god markedsføring av Norge som reisemål. Moderne reiseliv er avhengig av gode natur- og kulturopplevelser. Dette er både et kulturpolitisk og næringspolitisk spørsmål, men mulighetene åpnes bare hvis politikere evner å se sammenhengen mellom de to.

Alle partiene svarer for seg i dagene fram til valget:

Rødt: «Ved å øke støtten til kulturarenaer, kunstnere og utøvere vil vi få styrket økonomien og utjevnet de sosiale forskjellene»

Fremskrittspartiet: «Det beste kulturlivet er det som slipper politisk innblanding»

Høyre: «Frihetsreform for kulturfeltet, desentralisering og flere private penger»

Miljøpartiet De Grønne: «Kulturlivets profesjonelle utøvere må få tilstrekkelige og mer forutsigbare bevilgninger»

Kristelig Folkeparti: «Elever og ansatte i kulturskolen bør ha like gode arbeidsvilkår som i barnehage og grunnskole»

Sosialistisk Venstreparti: «Det første vi vil gjøre er å sørge for at budsjettene faktisk styrkes»

Venstre: «Den viktigste satsingsskaen nasjonalt er å løfte det frie feltet»

Senterpartiet: «Vi vil sikre et likeverdig profesjonelt kuturtilbud over hele landet»

Arbeiderpartiet: «Det første vi vil gjøre er å gjennomføre et nytt kulturløft.»