Etterlyser relevant kompetanse blant flere kulturskolerektorer ⋆ Kontekst
Ung sirkusartist
I kommuner med kombinert kulturskole/grunnskole er det en utfordring med rektorer som ikke kan nok om kulturfeltet, sier kulturskolelærer Sissel Anette Myhre. Bildet er et illustrasjonfoto. Foto:Thor Nielsen/Norsk kulturskoleråd
Nyheter

Etterlyser relevant kompetanse blant flere kulturskolerektorer

– Det er ofte ikke nok at man ansetter en faglig leder.

– Kulturskoler må ha egne rektorer med kulturskole- og lederkompetanse, sier Sissel Anette Myhre.

Hun jobber nå på Tromsø kulturskole og var fra 2011–2020 leder for norsk kulturskoleråd i Troms og Finnmark. I 2011 ble hun ansatt som kulturskoleleder i Vadsø.

På den tiden var kulturskolen slått sammen med en grunnskole, noe den hadde vært siden 2007.

– I løpet av de fire årene hadde de erfart at det ikke var så lurt at en grunnskolerektor også hadde det faglige ansvaret for kulturskolen.

Myhre etterlyser nå større fokus på at også kulturskolene i kommuner med relativt lave innbyggertall skal ha en rektor med relevant fagbakgrunn, verktøyene og midlene til å gjennomføre undervisningstiltak som kommer kulturskoleelevene til gode.

– Det er en utfordring i de kommunene hvor en kombinert grunnskole/kulturskolerektor ikke kan nok om kulturfeltet og kulturskoleslaget til å tilrettelegge for god undervisning for elevene.

Sissel Anette Myhre – portrett
Sissel Anette Myhre etterspør mer relevant kompetanse blant kulturskolerektorer i alle kommuner. Et nytt kompetansekrav kan bli innført i 2024. Foto:Privat

– Og det er ofte ikke nok at man ansetter en faglig leder for kulturskolen dersom denne personen ikke får verktøyene til å gjennomføre et relevant faglig program. Lederen for kulturskolen burde også ha personalansvar og det økonomiske ansvaret for kulturskolen, sier Myhre.

Myhre nevner at kulturskolebudsjett har blitt foreslått kuttet av rektorer for å skjerme grunnskolebudsjettet.

– Det handler om å hva som er lovpålagt.

Et lovforslag for kommunene

Også Norsk kulturskoleråd ønsker at kulturskolens ledelse bør omfattes av tilsvarende kompetansekrav som for ledelse i grunnskolen.

Direktør Morten Christiansen viser til høringsinnspillet Norsk kulturskoleråd gjorde i fjor i forbindelse med arbeidet med den nye opplæringsloven som skal ferdigstilles i 2023.

I det står det blant annet at «for å sikre kvalitet, stabilitet og et helhetlig fokus på oppvekst i kommunene bør det være et lovfestet krav til kompetanse i kulturskolen på linje med grunnskole og barnehage».

Norsk kulturskoleråd ønsker at det settes krav om «faglig, pedagogisk og administrativ kompetent ledelse i kulturskolene», og at «den som skal tilsettes i undervisningsstilling i kulturskolen skal ha relevant kunstfaglig og pedagogisk kompetanse».

Videre står det:

Departementet kan gi nærmere forskrift om krav til utdanning og praksis for den som skal tilsettes i undervisningsstillinger i kulturskolen (…)

Kommunen og fylkeskommunen har ansvar for å ha den rette og nødvendige kompetansen i skolen og kulturskolen.

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at lærarar, rektorar og andre tilsette i skolen og kulturskolen får høve til å utvikle seg fagleg og pedagogisk så dei kan vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet.

Ikke kompetansekrav før tidligst i 2024

Kunnskapsdepartementet opplyser til Kontekst at det er kommunen som bestemmer innholdet og omfanget av kulturskoletilbudet, og at det ikke er kompetansekrav til den som skal arbeide i en kulturskole.

Departementet arbeider nå med å følge opp høringsinnspillene fra 2021 og tar sikte på en lovproposisjon til ny opplæringslov våren 2023. En ny lov vil ifølge KD tidligst tre i kraft skoleåret 2024.