Et MFO i endring krever nye vedtekter ⋆ Kontekst
Foto: Illustrasjonsfoto: Rune Eriksen

Et MFO i endring krever nye vedtekter

Vedtektene forteller hvem MFO er. Nå er det tid for selvransakelse: Omfattende forslag til endringer av vedtektene skal opp på landsmøtet.

Nestleder i MFO, Anders Hovind, har stått i spissen for komitéen som har jobba fram forslaget til endringer. Men først: Hva er egentlig vedtekter?

– Vedtektene er et styringsdokument – trafikkregler for organisasjonen. Dessuten er de et verktøy for å holde ledelsen i nakken, slik at vi ikke handler på egen hånd. Vi slår opp i vedtektene ganske ofte, forteller Hovind.

Vedtektene vedtas av landsmøtet, som holdes hvert fjerde år. Det andre styringsverktøyet til MFO er prinsipprogrammet. Vedtektene er reglene for hvordan organisasjonen skal drives og hvilke ledd i organisasjonen som kan bestemme hva. Prinsipprogrammet forteller hva MFO skal gjøre de neste fire årene. Vedtektskomiteen har også foreslått endringer i prinsipprogrammet. Hovind mener endringene er nødvendige.

– Ingen organisasjon er statisk, og vi har behov for å tilpasse oss hele tida. Vi har en ambisjon om hva vi skal jobbe med og hvor vi vil være innen neste landsmøte i 2022. Endringene legger til rette for at vi skal kunne nå de langsiktige målene våre.

– Forslag om representantskapet mest kontroversielt

– Jeg tror forslaget om å redusere representantskapsmøtene er det mest kontroversielle av endringene vi foreslår, og det som har størst potensial for å skape diskusjon, sier Anders Hovind.

Representantskapet har få vedtektsfestede oppgaver.

– Man kunne tenke seg at dette var et slags kontrollorgan for forbundsstyret, men representantskapet gjør egentlig ikke annet enn å fastsette årsmeldinger og regnskaper. Grunnen til at vi nå foreslår bare ett møte hvert fjerde år, er at representantskapet skal gjøre det de er pålagt. Det betyr ikke at vi ikke ser viktigheten av at regionlagslederne møtes flere ganger i løpet av en fireårsperiode, men vi mener at det er lite hensiktsmessig at dette skal være vedtektsfestet, forklarer Hovind.

Les også: – Fra alkoholservering til Palestina-støtte – her er forslagene til landsmøtet

De andre som har sittet i vedtektskomiteen er saksbehandler Trond Brandal, forbundsstyremedlemmene Wenche Høidal Husom og Einar Heier, samt daglig leder Erik Normann.

Her er forslagene til endringer

Det er de 105 landsmøtedelegatene fra hele landet som til slutt bestemmer hvordan vedtektene og prinsipprogrammet skal se ut. Her er de vesentligste endringsforslagene, med Hovinds begrunnelser:

• Rydding i formål og mål

Under §1 Navn og formål foreslås flere punkter flytta til prinsipprogrammet. Begrunnelsen for dette er at vedtektene skal si noe helt overordna om organisasjonens formål, mens prinsipprogrammet inneholder mer konkrete målsettinger, som kan gjelde for hele medlemsmassen.

Dette foreslås tatt ut av vedtektene og inn i prinsipprogrammet:

Musikernes fellesorganisasjon har som formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og kunstneriske interesser. Dette søkes nådd ved:

– Å opprette tariffavtaler og avtaler om vederlag for bruk av medlemmenes prestasjoner.

– Å yte medlemmene veiledning, bistand og rettshjelp i faglige spørsmål og tvister.

– Å arbeide for reformer i lovgivningen.

– Å påvirke den kultur- og utdanningspolitiske utviklingen og arbeide for økt forståelse for kunstnernes betydning i samfunnet.

– Å drive opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner.

• Fjerne plikten til å gi ut en medlemspublikasjon. Ett punkt foreslås tatt ut av vedtektene, og skal heller ikke overføres til prinsipprogrammet:

– Å utgi en papir- og/eller nettbasert medlemspublikasjon med selvstendig redaksjon.

Bakgrunnen for dette er at det å utgi en medlemspublikasjon ikke er et mål i seg sjøl, men en medlemsfordel og et middel i kommunikasjonen med medlemmene

• Redusere antallet landsmøtedelegater. Grunnen til å foreslå et slankere landsmøte er at MFO har hatt et uforholdsmessig stort landsmøte, som har vokst i takt med medlemsmassen. På sikt er ikke dette bærekraftig. Med det nye forslaget skal hvert regionlag fortsatt velge tre delegater til landsmøtet, men i stedet for at laget i tillegg skal velge én delegat per 100. medlem utover 200 medlemmer, er det nå foreslått at hvert regionlag skal velge én delegat per 200. medlem. Dette vil føre til at de små regionlagene i stor grad beholder antallet delegater, mens de store vil få færre. Denne ordningen gjenspeiler hvordan det demokratiske systemet i Norge fungerer, for eksempel ved valg til Stortinget.

• Redusere forbundsstyret, fra ti medlemmer til åtte faste og to vara, i tillegg til forbundsleder og de to nestlederne. I motsetning til i dag, skal varaene nå møte på alle møter, med tale- og forslagsrett. Man ønsker å knytte varaene tettere til styret. Antallet medlemmer på hvert forbundsstyremøte blir derfor det samme. Varaene får stemmerett ved forfall av faste representanter.

• Færre representantskapsmøter. Representantskapet består av regionlagslederne og forbundsstyret, og har ingen direkte plass i organisasjonsdemokratiet. Deres viktigste oppgave er valg av revisor og valgkomité ett år før landsmøtet. Det foreslås nå at antallet representantskapsmøter tas ned fra å holdes hvert år til én gang, ett år før hvert landsmøte.

• Stramme inn paragrafen om åndsverk. Under §17 Forvaltning av medlemmenes rettigheter er dette foreslått: «Medlemmet kan ikke på egen hånd, med mindre annet er avtalt med MFO, avtale overdragelse av rettigheter som medlemmet i medhold av åndsverkloven rår over eller i fremtiden kommer til å råde over.» Hovind forklarer at punktet er ført inn for å sikre medlemmene mot å inngå ugunstige avtaler. Hvis man etter at en kontrakt er inngått ser at kontrakten er dårlig, kan MFO oppheve den, fordi medlemmet gjennom vedtektene har samtykket til at MFO inngår denne typen avtaler på vegne av medlemmet. Dersom medlemmer ønsker å inngå avtaler uten å ha MFO i ryggen, står de fritt til det, så lenge det er avtalt med organisasjonen.

• Ny paragraf for å ivareta nye medlemsgrupper: §15 Landsomfattende faglige sammenslutninger. Her legges det til rette for at det kan opprettes faglige grupper under MFO. Paragrafen er foreslått for enkelt å kunne sluse nye medlemsgrupper inn i organisasjonen.

MFOs landsmøte 2018

• I Drammen, 24. – 26. oktober.

• 105 delegater fra hele landet.

• Landsmøtet er MFOs øverste organ. Avholdes hvert fjerde år. Her avgjøres hva organisasjonen skal jobbe med de neste fire åra.