«Elever og ansatte i kulturskolen bør ha like gode arbeidsvilkår som i barnehage og grunnskole.» ⋆ Kontekst
Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsperson i Kristelig Folekeparti.
Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsperson i Kristelig Folekeparti. Foto: Kristelig Folkeparti

«Elever og ansatte i kulturskolen bør ha like gode arbeidsvilkår som i barnehage og grunnskole.»

Når Kristelig Folkeparti vil styrke kulturlivet, begynner det med kulturskolen.

I nettserien Kulturvalget lar vi de politiske partiene slippe til med egne ord for å gjøre rede for sin kulturpolitikk.

Musikkultur har gått gjennom partienes valgprogram, og funnet få konkrete ambisjoner på kulturområdet. Her er et forsøk på å bøte på det, ved å la partiene selv konkretisere og forklare hvorfor du bør stemme på dem.

I dag: Kristelig Folkeparti, ved kulturpolitisk talsmann Geir Jørgen Bekkevold.

Dette fant vi om kultur i KrFs valgprogram.

• Hva er den første kulturpolitiske saken Kristelig Folkeparti vil ta grep om hvis dere kommer i regjering?

– I juni fikk KrF flertall i Stortinget for at regjeringen skal lage en egen stortingsmelding om kulturskolen. Siden dette var KrFs forslag, vil det være naturlig at det er en av de første tingene vi griper fatt i hvis vi får kulturministeren etter valget.

Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsperson i Kristelig Folekeparti.
Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsperson i Kristelig Folekeparti. Foto: Kristelig Folkeparti

• Hvorfor skal frilansmusikere stemme på Kristelig Folkeparti?

– Vi har mange svært dyktige frilansmusikere i Norge som bidrar med sine ferdigheter og verdifull kompetanse på ulike musikalske områder. KrF vil at selvstendig næringsdrivende må sikres bedre sosiale rettigheter, blant annet med tanke på sykelønn, fødselspermisjon og gode løsninger for omsorg for egne barn. Vi vil også styrke og videreutvikle kulturtilbud som er med på å sysselsette frilansmusikere, som «Den kulturelle skolesekken» og «Den kulturelle spaserstokken», og vi vil for eksempel sikre statlig støtte til de regionale kompetansesentrene for rytmisk musikk. Dessuten er det nok også mange frilansmusikere som vil ha sans for visjonen om å bygge samfunnet på gode verdier, der mennesker bryr seg om hverandre, der alle er like mye verdt, og der vi forvalter både natur, talenter, penger og kultur på en god måte. Og det er KrFs visjon for Norge fremover.

• Hvorfor skal kulturskolelærere stemme på Kristelig Folkeparti?

– I juni fremmet KrF et eget forslag i Stortinget om en kulturskolemelding. Her pekte vi blant annet på utdanning og rekruttering av lærere som et av flere temaer som bør tas opp i en slik stortingsmelding. Vi tok også til orde for å forskriftsfeste visse krav til lærings- og arbeidsmiljø. Flere kommuner følger ikke opp dette på en god nok måte, og eksemplene er mange på at kulturskolen får tildelt dårlige klasserom med manglende ventilasjon eller liten plass. Både elever og ansatte bør ha arbeidsvilkår som barnehager og grunnskole når det gjelder krav til arbeidsmiljø og godt tilrettelagte undervisningsrom.

• Hvorfor skal ansatte i norske orkestre stemme på Kristelig Folkeparti?

– KrF verdsetter alt det flotte og viktige arbeidet som legges ned i orkestrene våre. KrF vil ha et aktivt og mangfoldig kulturliv og vil støtte opp om det profesjonelle kulturlivet med dets utøvere og infrastruktur. Vi vil lytte til gode innspill om behovene som orkestrene har fremover og se på hvordan vi sammen kan bidra til gode løsninger. For øvrig tror vi også at mange ansatte i orkestrene vil sette pris på et parti som vil bygge hele samfunnet på solide verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar i årene som kommer. Det vil KrF gjøre.

• I partiprogrammet sier dere at dere vil «gjennomgå kunstnerstipendene og øke tilskuddene der det viser seg gunstig». Hva vil dere gjøre, og hva betyr «gunstig»?

– En gjennomgang høres nok litt kjedelig og byråkrataktig ut, men vi mener vi trenger litt mer kunnskap om kunstnerstipendene, hvordan de er innrettet, hva som er behovene og så videre. Så må vi, etter å ha gjort en slik gjennomgang, vurdere om det er noen av stipendene som må økes. Når det gjelder ordet «gunstig», tenker vi nok her på en samlet vurdering av hvor mye kunstnerisk aktivitet man vil få ved økning av stipendene sett opp mot hva disse midlene alternativt kunne ha vært brukt til innenfor kunst- og kulturfeltet.

• I partiprogrammet sier dere at dere vil «ha et lokalt kulturløft, med satsing på folkebibliotek, skolebibliotek, kulturskoler og frivillig kulturaktivitet». Hva vil det innebære?

– I juni fremmet KrF et eget forslag i Stortinget om en kulturskolemelding. Her pekte vi blant annet på at flere steder bidrar høye priser på kulturskolen til at færre barn får muligheten til å gå der. Derfor mener vi at man bør vurdere innføringen av et tak for foreldrebetaling i kulturskolen, og nasjonale føringer når det gjelder søskenmoderasjon. I tillegg mener vi krav til lærings- og arbeidsmiljø, utdanning og rekruttering av lærere, kulturskolen som talentutviklingsprogram med høyt faglig og pedagogisk nivå er blant temaene som man bør se nærmere på i årene som kommer.

Alle partiene svarer for seg i dagene fram til valget:

Rødt: «Ved å øke støtten til kulturarenaer, kunstnere og utøvere vil vi få styrket økonomien og utjevnet de sosiale forskjellene»

Fremskrittspartiet: «Det beste kulturlivet er det som slipper politisk innblanding»

Høyre: «Frihetsreform for kulturfeltet, desentralisering og flere private penger»

Miljøpartiet De Grønne: «Kulturlivets profesjonelle utøvere må få tilstrekkelige og mer forutsigbare bevilgninger»

Kristelig Folkeparti: «Elever og ansatte i kulturskolen bør ha like gode arbeidsvilkår som i barnehage og grunnskole»

Sosialistisk Venstreparti: «Det første vi vil gjøre er å sørge for at budsjettene faktisk styrkes»

Venstre: «Den viktigste satsingsskaen nasjonalt er å løfte det frie feltet»

Senterpartiet: «Vi vil sikre et likeverdig profesjonelt kuturtilbud over hele landet»

Arbeiderpartiet: «Det første vi vil gjøre er å gjennomføre et nytt kulturløft.»