«Det første vi vil gjøre er å sørge for at kulturbudsjettene faktisk styrkes» ⋆ Kontekst
ØKE: SV vil ha kulturbudsjettet opp i én prosent av statsbudsjettet.
ØKE: SV vil ha kulturbudsjettet opp i én prosent av statsbudsjettet. Foto: Shutterstock

«Det første vi vil gjøre er å sørge for at kulturbudsjettene faktisk styrkes»

KULTURVALGET: Sosialistisk Venstreparti vil styrke kulturlivet ved å øke den offentlige pengepotten.

I nettserien Kulturvalget lar vi de politiske partiene slippe til med egne ord for å gjøre rede for sin kulturpolitikk.

Musikkultur har gått gjennom partienes valgprogram, og funnet få konkrete ambisjoner på kulturområdet. Her er et forsøk på å bøte på det, ved å la partiene selv konkretisere og forklare hvorfor du bør stemme på dem.

I dag Sosialistisk Venstreparti, ved avtroppende stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell.

Her er det vi fant i SVs partiprogram om kultur

• Hva er den første kulturpolitiske saken SV vil ta grep om hvis dere kommer i regjering?

– Det første vi vil gjøre hvis vi kommer i regjering etter valget er å sørge for at kulturbudsjettene faktisk styrkes, og ikke svekkes som i denne perioden. Skal vi få til et løft for kunstnerøkonomi, sikre bedre kulturbygg og gjennomføre alle de ambisiøse kulturpolitiske satsningene vi har på bibliotek, medier, film og mer, er vi nødt til å få et budsjett som igjen trapper opp mot målet om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål.

I SVs alternative statsbudsjett for 2017 viste vi hvordan det kan gjøres. Der økte vi budsjettet til kulturformål med over 900 millioner, langt mer enn noe annet parti. Penger er ikke det viktigste, men som på alle andre felt er vi avhengig av solid finansiering for å få til store satsninger.

Foto:

• Hvorfor skal frilansmusikere stemme på SV?

– SV går inn for en kunstnerøkonomipakke i sitt partiprogram, hvor vi konkretiserer 11 punkter som alle vil bidra til at kulturutøvere og kunstnere på alle felt vil få styrket sine rettigheter og vilkår. For frilansere og frilansmusikere er de mest sentrale punktene at vi vil

– Innføre et minstefradrag for selvstendig næringsdrivende kunstnere.

– Sikre en åndsverkslov som sikrer rimelig rett til vederlag og uten at rettighetene automatisk overdras til oppdragsgiver, slik regjeringen foreslo før sommeren.

– Sikre gode rettigheter til selvstendig næringsdrivende kunstnere i NAV. Vi vil utrede hvordan dette kan gjøres på en mest mulig rettferdig måte som sikrer frilansere like vilkår som andre.

I tillegg til kunstnerøkonomipakken ønsker vi å styrke Frifond og MVA-kompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner, samt øke støtten til musikkfestivaler og helårsarrangører. Det vil bidra til at det er enda flere og bedre arenaer for frilansmusikere å spille på.

• Hvorfor skal kulturskolelærere stemme på SV?

– SV går inn for å gi kulturskolen et løft, gjennom flere konkrete grep. Vi ønsker å få senket egenandelene for å sørge for at flere får mulighet til å benytte seg av kulturskoletilbudet. Vi ønsker også å gjeninnføre kulturskoletimen, for å sikre at alle skolebarn på barnetrinnet får en kulturskoletime i uken. Vi vil også støtte å øremerke midler for å ruste opp lokalene til kulturskolene rundt om i landet.

Disse grepene vil sikre en bedre kulturskole som flere får tilgang til. Samtidig vil det også gi en bedre hverdag for kulturskolelærere. Det er fortsatt for mye kveldsarbeid og ufrivillig deltid blant kulturskolelærere. Ved å få inn en kulturskoletime i uken på barnetrinnet, i tillegg til å legge til rette for at barn kan ta sine egne timer på kulturskoletimer i SFO/AKS-tiden, vil både timeantallet gå opp for lærerne og kveldsarbeidet gå ned.

• Hvorfor skal ansatte i norske orkestre stemme på SV?

– SV har programfestet at vi skal gi full lønns- og priskompensasjon til alle landets symfoniorkestre og beholde forsvarets fem musikkorps. I vårt alternative statsbudsjett bevilget vi ekstra midler til alle orkestrene for å sikre reell lønns- og prisjustering, i tillegg til en økning på 70 millioner kroner til Forsvarets Musikk, som dessverre har blitt underfinansiert og var i fare for nedleggelse i forbindelse med behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret. Denne regjeringen har gitt orkestre og nasjonale kulturinstitusjoner reelle kutt i denne perioden. Det er ikke måten å forvalte våre orkestre på. SV vil sikre god finansiering av orkestrene, når vi kommer i posisjon etter valget.

• Dere sier i partiprogrammet at dere vil innføre kulturskoletimen. Hva mener dere at det skal innebære?

– SV mener det er viktig å sikre at alle barn får en kulturskoletime i uka. Det vil være en viktig del av en mer praktisk og variert skoledag. Vi er åpne for å diskutere ulike måter å gjøre det på. En modell lignende den som var under den rødgrønne regjeringen, der kulturskolelærerne skulle undervise en hel klasse i plenum, fungerte ikke alltid godt, og det er grunn til å se på andre modeller. Det gjøres nå flere forsøk på dette rundt om i ulike kommuner som vil være naturlig å trekke lærdom fra. Vi vil også gå i dialog med kulturskolen selv og lærerne for å finne den modellen som fungerer best både for elvene og lærerne. Vi har fått Finansdepartementet til å regne på hvor mye en slik time omtrent vil koste, og funnet inndekning for kostnadene til det i vårt alternative statsbudsjett i 2017.

• Dere sier i partiprogrammet at «der inntekten fra kunst og kulturproduksjon blir generert, skal den beskattes – uavhengig av plattform». Det forsto jeg ærlig talt ikke.

– Dette punktet er uklart formulert, så vi er glade for muligheten til å tydeliggjøre hva vi mener! Dette punktet handler om at det skal komme inntekter tilbake til kulturen fra de som tjener mye på å formidle kulturuttrykk. Dette er særlig knyttet til digitalisering, særlig innen film, der vi har sett en utvikling hvor folk ikke lenger ser like mye film på DVD, men til gjengjeld mye mer på ulike strømmetjenester. Mens det var en avgift på DVD-salg som igjen ble brukt til filmproduksjon og -formidling, er det per i dag ingen slik avgift eller skatt på de store inntektene Netflix, HBO osv. får ved at nordmenn strømmer filmer og tv-serier. Punktet er formulert litt mer åpent enn å kun gjelde film, for å tydeliggjøre at dette er et generelt prinsipp, som også for eksempel gjelder for musikk.

Alle partiene svarer for seg i dagene fram til valget:

Rødt: «Ved å øke støtten til kulturarenaer, kunstnere og utøvere vil vi få styrket økonomien og utjevnet de sosiale forskjellene»

Fremskrittspartiet: «Det beste kulturlivet er det som slipper politisk innblanding»

Høyre: «Frihetsreform for kulturfeltet, desentralisering og flere private penger»

Miljøpartiet De Grønne: «Kulturlivets profesjonelle utøvere må få tilstrekkelige og mer forutsigbare bevilgninger»

Kristelig Folkeparti: «Elever og ansatte i kulturskolen bør ha like gode arbeidsvilkår som i barnehage og grunnskole»

Sosialistisk Venstreparti: «Det første vi vil gjøre er å sørge for at budsjettene faktisk styrkes»

Venstre: «Den viktigste satsingsskaen nasjonalt er å løfte det frie feltet»

Senterpartiet: «Vi vil sikre et likeverdig profesjonelt kuturtilbud over hele landet»

Arbeiderpartiet: «Det første vi vil gjøre er å gjennomføre et nytt kulturløft.»