«Det første vi vil gjøre er å gjennomføre et nytt kulturløft» ⋆ Kontekst
Kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Hege Haukeland Liadal.
Kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Hege Haukeland Liadal. Foto: Arbeiderpartiet

«Det første vi vil gjøre er å gjennomføre et nytt kulturløft»

KULTURVALGET: Arbeiderpartiet vil styrke kulturlivet med et nytt kulturløft, og en spesiell satsing på barn og unge.

I nettserien Kulturvalget lar vi de politiske partiene slippe til med egne ord for å gjøre rede for sin kulturpolitikk.

Musikkultur har gått gjennom partienes valgprogram, og funnet få konkrete ambisjoner på kulturområdet. Her er et forsøk på å bøte på det, ved å la partiene selv konkretisere og forklare hvorfor du bør stemme på dem.

Siste parti ut er Arbeiderpartiet, ved kulturpolitisk talsperson Hege Haukeland Liadal.

Med dette ønsker vi deg et godt valg!

Her ser du det vi fant om kultur i Arbeiderpartiets valgprogram

• Hva er den første kulturpolitiske saken Arbeiderpartiet vil ta grep om hvis dere kommer i regjering?

– Det første Arbeiderpartiet vil gjøre i regjering er å gjennomføre et nytt kulturløft, der kulturens andel av statsbudsjettet gradvis skal økes til 1 prosent. Veksten på statsbudsjettet skal komme hele landet til gode.

Arbeiderpartiet har alltid gått i bresjen for nye kulturordninger som Den kulturelle Spaserstokken og Skolesekken. Deler av disse ordningene er svekket og ønsket fjernet av regjeringen. Vi vil styrke dem og lage nye ordninger, som kultur i barnehage, eller for den saks skyld i fengsel. Dette vil sikre alle kulturopplevelser på høyt nivå, samtidig som vi sikrer kunstnere inntektsgivende arbeid. Videre vil vi ha en stor satsing på barn og unge. Ungdom skal gjennom kulturkort for ungdom sikres kulturopplevelser i hele landet, uansett om en bor i Lofoten, Oslo eller Trondheim. Den fineste ungdomsfestival i verden er UKM. De skal sikres muligheter til å gjøre mer gjennom hele året, og få en stor satsing på digitalisering. Dette favner ungdom i hele kunstfeltet og fra hele landet. En festival og et ungdomsarbeid som vi virkelig skal være stolte av og gi mer kraft og muskler.

Kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Hege Haukeland Liadal.
Kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Hege Haukeland Liadal. Foto: Arbeiderpartiet

• Hvorfor skal frilansmusikere stemme på Arbeiderpartiet?

– Et nytt kulturløft skal gi oss kulturløft i alle fylker og kommuner i hele landet. Slik kan flere kunstnere og kulturarbeidere få et arbeid å leve av.

Vi vil dessuten legge frem en ny handlingsplan for kultur og næring, og gjennomgå dagens virkemiddelapparat for næringsdrivende slik at de bedre treffer kunst- og kulturutøvere.

Vi vil også sette ned et eget utvalg skal se på mulighetene for å styrke frilansernes sosiale rettigheter.

• Hvorfor skal kulturskolelærere stemme på Arbeiderpartiet?

– Vi vil at flere barn skal få mulighet til å gå på kulturskole til en rimelig pris, i tilknytning til skolen eller AKS. Kulturskolene våre er en viktig brikke i den kulturelle opplæring og vi lover at vi skal følge opp med mer penger til kompetanse til lærere, og at flere barn får mulighet til å gå i kulturskolen. Dette gjør vi gjennom å øke kommuneøkonomien, og vi vet at våre folkevalgte på kommunenivå er klare til å styrke sine kulturskoler. Vi skal gjøre en stor innsats for å få ned køene i kulturskolen og sørge for at foreldreinnbetalingen holdes lav. Det er et politisk mål som er svært viktig for oss, og som vi vil strekke oss langt for å nå, sammen med kommunene.

• Hvorfor skal ansatte i norske orkestre stemme på Arbeiderpartiet?

– Vi vil legge frem en plan for vedlikehold og opprustning av de store statsfinansierte kulturinstitusjonene. Disse skal sikres rammebetingelser som gjør det mulig å ha en tilstrekkelig stor andel fast ansatte. De delene av pensjonsregelverket som fortsatt står uløst for enkelte institusjoner, skal løses.

• I partiprogrammet sier dere at dere vil ha en kunstnerøkonomireform. Hva skal være målet med den, og hvordan vil dere nå målet?

– Vi er tydelige på at det er på tide med en full gjennomgang av kunstnerstipendene. Vi vil at et eget utvalg skal se på de støtteordninger som finnes og de muligheter vi har, slik at vi sikrer at våre ekstisterende ordninger fungerer. Eventuelt skal utvalget gi svar på om det er andre ordninger som vil fungere bedre. Vi har vært pådrivere for kunstnerassistentordningen og vil være med på å styrke ordninger som skuespiller- og danseralliansen. Muligens er det på tide å se på om sistnevnte ordning kan utvides til å gjelde flere sjangre. I Sverige har de tatt med musikere, som ett eksempel. Arbeiderpartiet vil gi profesjonelle utøvere trygghet for at det skal finnes gode ordninger for dem som satser og vil jobbe med sitt talent i Norge og internasjonalt. Da skal vi selvsagt styrke de støtteordninger som gis gjennom UD-støtten.

• I partiprogrammet sier dere at dere vil ha «en ny festivalstøtteordning, som sikrer forutsigbarhet for festivalene og kunstnerisk kvalitet». Hva skal skille denne ordningen fra dagens ordninger?

– Høyre/Frp-regjeringens nye festivalordning sikrer ikke mangfold av festivaler og at hele landet har en geografisk rettferdig fordeling. Festivaler i alle sjangre er med på å bygge kulturnasjonen Norge. Derfor foreslo vi i alternativt statsbudsjett en økning på 10 millioner til nye festivaler i hele landet. Vi vil fortsatt sikre rettferdighet geografisk og sjangermessig, derfor vil vi innføre en ny festivalstøtteordning som sikrer forutsigbarhet for festivalene og kunstnerisk kvalitet.

Alle partiene svarer for seg i dagene fram til valget:

8. august: Rødt: «Ved å øke støtten til kulturarenaer, kunstnere og utøvere vil vi få styrket økonomien og utjevnet de sosiale forskjellene»

10. august: Fremskrittspartiet: «Det beste kulturlivet er det som slipper politisk innblanding»

15. august: Høyre: «Frihetsreform for kulturfeltet, desentralisering og flere private penger»

17. august: Miljøpartiet De Grønne: «Kulturlivets profesjonelle utøvere må få tilstrekkelige og mer forutsigbare bevilgninger»

22. august: Kristelig Folkeparti: «Elever og ansatte i kulturskolen bør ha like gode arbeidsvilkår som i barnehage og grunnskole»

24. august: Sosialistisk Venstreparti: «Det første vi vil gjøre er å sørge for at budsjettene faktisk styrkes»

29. august: Venstre: «Den viktigste satsingssaken er å løfte det frie feltet»

31. august: Senterpartiet: «Vi vil sikre at mest mulig likeverdig profesjonelt kulturtilbud over hele landet.»

5. september: Arbeiderpartiet