Det blir Musikerallianse – kanskje allerede fra 2023 ⋆ Kontekst
Mann med brunt kort hår, briller og dressjakke foran grønn vegg smiler
Forbundsleder Hans Ole Rian i Creo håper at Musikeralliansen kan bidra til mer enn gode arbeidsforhold for enkeltmusikere. Foto:Ihne Pedersen
Nyheter

Det blir Musikerallianse – kanskje allerede fra 2023

– Helt fantastisk, sier forbundsleder Hans Ole Rian i Creo.

I budsjettforhandlingene på Stortinget i høst ble partene enige om en bevilgning til Norsk skuespiller- og danseallianse (SKUDA) og Musikerallianse på 5 mill. kroner. Creo søkte i slutten av desember om å få én av disse millionene til utredning og oppstart av denne Musikeralliansen.

Forrige uke ble det klart at Creos søknad er innvilget.

– Det er helt fantastisk, sier en oppglødd forbundsleder Hans Ole Rian til Kontekst.

Creo har arbeidet for at en slik Musikerallianse skal komme på plass i mange år. Første offisielle søknad til Kulturdepartementet (KUD) ble sendt i 2018. Daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland svarte, ifølge Rian, noe slikt som «fint innspill, men nei takk».

Tre ministre og en regjering senere er imidlertid tonen en annen. Riktignok lå ikke bevilgningen inn i forslaget til statsbudsjett. Men SV, som i mellomtiden hadde programfestet ønsket om å opprette en slik allianse, fikk fremforhandlet forslaget som nå altså medfører at Creo kan komme i gang med utredningen.

Prosjektleder og plan

Det første som vil skje er at det skal ansettes en prosjektleder som skal stå for for planlegging av alliansen. Prosjektlederen vil få ansvar for den praktiske planleggingen og utformingen frem til oppstarten i 2023. Prosjektlederen vil også bli bindeledd mellom Kulturdepartementet og de aktuelle organisasjonene.

Creo vil i løpet av uken ta en avgjørelse på hvorvidt prosjektlederstillingen skal utlyses eksternt, eller om det vil bli brukt ressurser innomhus. Dette vil avhengig av hvor snart vedkommende kan være på plass, ettersom forretningsplan skal være ferdigstilt i mai i år.

Denne planen skal inneholde detaljert informasjon om organisasjonsform, eiere, styrer, målgrupper, samarbeidspartnere, markedsføring og detaljert budsjett for alliansen. Det må også foreligge utkast til vedtekter, regler for tidskonto og permisjoner og søknadskriterier for ansettelse. I tillegg kommer rammer for en tariffavtale.

– Når er det realistisk å tenke at Musikeralliansen vil være oppe å gå?

– Vi må jo først få godkjent planen som skal legges frem i mai. Blir denne godkjent regner jeg med at alliansen kan være klar i 2023. Samtidig er det en søknadsfrist på tilskudd i mars, slik at vi må kjøre noen parallelle løp her for at det skal være penger på plass neste år.

Målet er at Musikeralliansen allerede etter et par års drift skal ha ansatt mellom 75 og 100 musikere.

– En ting er at det vil være en helt annen hverdag for musikerne som blir tilknyttet Musikeralliansen. Men noe annet er at alliansen på sikt kan fungere som en kompetansepool for hele musikerfeltet.

Etter SKUDA og svensk modell

Akkurat hvordan innretningen på den nye organisasjonen vil bli er blant ansvarsområdene til den kommende prosjektansvarlige. Grunntanken er imidlertid en modell delvis basert på de svenske TeaterAlliansen, Dansalliansen og Musikalliansen, og den norske alliansen for skuespillere og dansere; SKUDA.

Rent praktisk vil det si at utøvere for en tidsavgrenset ansettelseperiode der de får innvilget permisjon for å ta kunstneriske oppdrag i perioden. Ansettelsen fungerer som et sikkerhetsnett for perioder mellom oppdrag, og gir for eksempel rettigheter i forbindelse med sykdom eller fødselspermisjon på lik linje med andre ansettelsesforhold.

I sin søknad til KUD understreket Creo blant annet at:

«Alliansene har i Sverige vært en løsning på de dårlige levekårene mange svenske frilansdansere, -skuespillere og -musikere lever under. Videre har alliansene sørget for en ytterligere profesjonalisering av de tre ulike feltene. Det stilles store krav til dem som blir ansatt i alliansene. Utdannelse, erfaring og arbeidsfrekvens blir vektlagt hos utøverne.»

Videre ble det pekt på at SKUDA, som altså nylig fikk fast post i Statsbudsjettet, har vist seg som en solid og viktig institusjon. SKUDA har også bistått Creo i forarbeidet til søknaden om å opprette Musikeralliansen.

Økt bevissthet

Det overordnede målet for en Musikerallianse er altså å bedre levekårene for kunstnerne, gjennom å gi også frilansmusikere en mer forutsigbar arbeidshverdag og arbeidsinntekt.

En baktanke er at en slik organisasjon også vil øke musikernes bevissthet rundt inntekt og deres forventninger om inntektsstandard. Rian trekker seg særlig frem at pensjons- og trygderettigheter vil bidra til å øke de allianse-ansattes levekår både i deres yrkesaktive år og som pensjonister

Målgruppen for alliansen er frilansmusikere som er utøvende kunstnere og som hovedsakelig bor og virker i Norge.

Rian understreker at dette først og fremst vil være et tilbud til musikere som allerede har bevist at de er i stand til å leve av sitt kunstneriske virke, og dermed kan sies å ha
holdt en høy aktivitet over tid.

Mer enn gode arbeidsforhold

I tråd med øvrige kulturpolitiske mål om mangfold vil det nødvendigvis også, etter dialog med departementet bli klart hvordan alliansen også kan fungere som et inkluderende virkemiddel på musikkfeltet.

– Vi håper at Musikeralliansen kan bidra til mer enn gode arbeidsforhold for enkeltmusikere. Det vil jo også være en rullering av utøvere. For man skal ikke stå i alliansen til evig tid. Hvor lang tilknytningen skal være blir noe av det som skal bli klart i utredningen, sier Rian, som håper at dette kan bli til noe stort.

– SKUDA har vokst seg til en kraftfull organisasjon innen sitt felt. Målet er at Musikeralliansen skal bli tilsvarende på musikkfeltet, avslutter Rian.