«Den viktigste satsningssaken nasjonalt er å løfte det frie feltet» ⋆ Kontekst
Foto: iStock

«Den viktigste satsningssaken nasjonalt er å løfte det frie feltet»

KULTURVALGET: Venstre vil styrke kulturlivet ved langsiktige stipendordninger, bedre ordninger og færre skjema for kulturgründere.

I nettserien Kulturvalget lar vi de politiske partiene slippe til med egne ord for å gjøre rede for sin kulturpolitikk.

Musikkultur har gått gjennom partienes valgprogram, og funnet få konkrete ambisjoner på kulturområdet. Her er et forsøk på å bøte på det, ved å la partiene selv konkretisere og forklare hvorfor du bør stemme på dem.

I dag Venstre, ved leder Trine Skei Grande.

Her finner du det vi fant om kultur i Venstres valgprogram.

• Hva er den første kulturpolitiske saken Venstre vil ta grep om hvis dere kommer i regjering?

– Kulturarbeidere skaper mer enn bare kultur. Over hele landet bygger arrangører og kunstnere merkevarer som setter Norge på kartet, og skaper store verdier, også økonomiske. I tillegg bidrar de til å utvikle det offentlige ordskiftet og samfunnet. Den viktigste satsningssaken nasjonalt er å løfte det frie feltet. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på og forfølge en idé. Å forene kultur og næring betyr å satse på jobber som ennå ikke er skapt, samtidig som man bygger det kreative Norge. For å få til dette, må vi sikre langsiktige stipendordninger og fullføre opptrappingen av kunstnerstipendene som ble påbegynt i budsjettforlikene for 2016 og 2017. I tillegg må vi gi kunst- og kulturgründere rett til bedre sosiale rettigheter som sykepenger og pensjon og rettigheter under svangerskap og ved omsorg for små barn. Vi utvidet retten til sykepenger senest i vår, men her er vi ikke i mål. I kulturpolitikken er en av hovedutfordringene å legge til rette for at flest mulig skal kunne leve av sin kunst. Kulturpolitikken handler derfor også om en god næringspolitikk, spesielt rettet mot småbedrifter og enkeltmannsforetak innen kultursegmentet.

Foto:

• Hvorfor skal frilansmusikere stemme på Venstre?

– Venstre er opptatt av at det skal bli lettere å være frilans og selvstendig næringsdrivende, både innen musikk og andre kunst- og kulturretninger. Denne perioden har vi blant annet kraftig forbedret sykepengene til denne gruppen – fra 1. oktober får man 75 prosent kompensasjon. Vi har bedret pensjonsbetingelser for selvstendig næringsdrivende, foretatt en vesentlig økning av kunstnerstipendene og innført en kunstnerassistentordning (som gjerne knyttes til visuell kunst, men som også musikere bør kunne benytte seg av), og vi har sikret at det er enklere for dem som vil ansette nummer to i et enkeltpersonforetak gjennom endringer i arbeidsmiljøloven. Jeg synes også det er viktig å nevne at vi i denne perioden har åpnet for at Innovasjon Norge i større grad skal kunne bevilge midler til næringsdrivende som ønsker å kommersialisere sine åndsverk, og sørget for at det etableres en stimuleringsordning for å fortsatt spille norsk musikk på kommersiell radio etter at konsesjonskravene forsvant ved overgangen til DAB-radio.

Vi skal fortsette dette arbeidet og utvide de sosiale rettighetene slik at det blir enklere og mer attraktivt å drive for seg selv. Vi må forenkle regelverk og rapporteringskrav, ikke minst mva-regelverket, og sikre at det blir mer rettferdig for alle de mange kunstnere og frie kulturarbeiderne som har enkeltpersonforetak uten inngående mva. Dette må også gjøres med tanke på kunstnere som har sitt hovedvirke i Norge, men som har inntekter fra utlandet. Vi ønsker dessuten å legge til rette for kunstneriske såkornfond og stimuleringsmidler til det frie feltet. I tillegg vil Venstre i samarbeid med aktørene på feltet bidra til gode tilskuddsordninger, slik at frilansmusikere har gode arbeidsmuligheter.

• Hvorfor skal kulturskolelærere stemme på Venstre?

– Venstre vil ha en sterk satsing på kulturskolene. Vi har nylig tatt initiativ til en evaluering av kulturskoletilbudet, som Stortinget har gitt sin tilslutning til. Vi vil gjeninnføre ordningen med statlige stimuleringstilskudd til kulturskolen, slik at den kan sikre større bredde i tilbudet sitt, og for å sikre at flere barn får delta. Venstre ønsker et eget kulturløft for barn og unge, med vekt på mangfold og kvalitet, og vi vil gi alle barn reell mulighet til å delta på musikk- og kulturskolene. I tillegg har vi tatt til orde for at det må legges til rette for et kulturskoletilbud gjennom skolefritidsordningen (SFO/AKS). Omtrent tre fjerdedeler av skolebarn under 10 år benytter seg av skolefritidsordningen, men innhold og kvalitet er svært varierende. Vi ønsker nasjonale retningslinjer for hva dette tilbudet skal inneholde, og mener at et tettere samarbeid med kulturskolen eller å integrere deler av kulturskolen i SFO på kulturskolens premisser, vil styrke begge tilbud. Vi tar også til orde for å innføre et tilbud for barnehagebarna etter modell av den kulturelle skolesekken, og det er naturlig at dette arbeidet gjøres i samarbeid med lokale kulturskoler. Alt dette vil styrke kulturskolen, og dermed også gi bedre arbeidsforhold for kulturskolelærere.

• Hvorfor skal ansatte i norske orkestre stemme på Venstre?

– Sterke, offentlig finansierte kulturinstitusjoner, inkludert orkestre, utgjør en viktig del av ryggraden i norsk kunst- og kulturliv. Institusjonene gir mulighet til faste og forutsigbare arbeidsforhold for kunstnere. Ved å engasjere vikarer og gjestende kunstnere og bestille verk av norske kunstnere er institusjonene viktige bidragsytere til et mangfoldig kulturliv. Venstre er opptatt av at vi styrker disse institusjonene gjennom gode og forutsigbare rammevilkår, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette har vi også bidratt til i de budsjettforlikene vi har deltatt i, der vi har sikret finansiering for institusjoner både på musikkfeltet og andre kulturområder. Infrastruktur som øvingslokaler, scener, produksjonslokaler og støtteordninger må være tilgjengelige og ha stabil og forutsigbar finansiering. Dette vil også sikre og styrke arbeidsforholdene for de ansatte.

For alle disse gruppene gjelder det for øvrig at de bør stemme Venstre fordi en raus kulturpolitikk er en prioritert oppgave for Venstre av prinsipielle og ideologiske grunner. Et åpent og liberalt samfunn legger til rette for alle ytringsformer, og all kultur er ytring. Politikk skal legge til rette for livskvalitet og menneskelig vekst, og det er umulig uten en offentlig kultursatsing som sikrer mangfold. Ved å delta i kulturlivet får vi erfaringer og kunnskap som gir oss forståelse om samfunnet. Derfor er kulturpolitikken en viktig forutsetning for en opplyst offentlighet, og støtten til kulturlivet er en viktig investering i demokratiet.

Og de bør stemme Venstre av de samme grunnene som alle andre bør stemme Venstre:

• Fordi alt starter i skolen. Barn som faller utenfor må få hjelp tidlig, og alle barn fortjener lærere som gir dem kunnskap, kunnskapsvilje og mulighet til å skape sin egen framtid uavhengig av funksjonsevne. Videreutdanningstilbudet til lærere må utvides, ikke minst i praktisk-estetiske fag der innslaget av ufaglærte lærere er høyest.

• Fordi vi skal ta vare på naturen. Den har lagt grunnlaget for vår velferd, og natur skal i likhet med kultur kunne oppleves av alle. Vi må gjøre det enklere og billigere å leve miljøvennlig, med et hav rent for plast, søppel og oljesøl, med flere miljøvennlige biler og billigere buss, tog og bane.

• Fordi vi skal ha flere nye jobber. Det må bli enklere og mer lønnsomt å skape arbeidsplasser over hele landet, og de som tør å satse skal ha samme rettigheter som arbeidstakere når det gjelder sykelønn og pensjon.

• Dere sier i partiprogrammet at dere vil «styrke arbeidet med digital formidling av kunst og kultur». Hva konkret vil dere gjøre konkret?

– «Styrke arbeidet» betyr som regel økte bevilgninger til området, men det kan også bety regelverksendringer eller annen tilrettelegging slik at området gis prioritet. Vi ser at det skjer mye spennende teknologiutvikling som norske kunstnere og norsk publikum trolig kan nyttiggjøre seg av, og som det sannsynligvis blir helt nødvendig å forholde seg til i formidlingen av kultur. Dette ønsker vi å legge til rette for, i samarbeid med aktørene på feltet. Det kan bety økt digitalisering av materiale der det er naturlig, eller økt satsing på interaktive konsertarenaer for eksempel på musikkområdet.

• Dere sier i partiprogrammet at dere vil «gjennomgå de økonomiske modellene for offentlig finansiering av kulturinstitusjoner, med sikte på å trygge gode kunstopplevelser i hele landet.» Hvilke institusjoner og hva slags gjennomgang snakker vi om?

– Venstre er opptatt av at det skal være mulig å både jobbe med kultur og oppleve kultur uansett hvor i landet man bor. Når vi foretar en gjennomgang, vil vi vurdere om de finansieringsmodellene som finnes i dag er gode nok for å gi et slikt tilbud. Her er det ikke snakk om å kutte i bevilgningene, men vi må se om vi kan få et enda bedre samspill med lokale og regionale myndigheter og de ulike institusjonene. Vi har for eksempel en kommune- og regionreform på trappene som kan få konsekvenser for en del av organiseringen både av eierskap og finansiering. Vi vil ikke forskuttere om dette vil medføre endringer for institusjoner eller finansieringsmodeller, og her må vi også spille på lag med de institusjonene som finnes i dag. For eksempel ser vi at en del kulturhus har hatt problemer med mva-problematikk, hvor staten bør kunne gjøre det enklere og mer forutsigbart for institusjonene.

Alle partiene svarer for seg i dagene fram til valget:

Rødt: «Ved å øke støtten til kulturarenaer, kunstnere og utøvere vil vi få styrket økonomien og utjevnet de sosiale forskjellene»

Fremskrittspartiet: «Det beste kulturlivet er det som slipper politisk innblanding»

Høyre: «Frihetsreform for kulturfeltet, desentralisering og flere private penger»

Miljøpartiet De Grønne: «Kulturlivets profesjonelle utøvere må få tilstrekkelige og mer forutsigbare bevilgninger»

Kristelig Folkeparti: «Elever og ansatte i kulturskolen bør ha like gode arbeidsvilkår som i barnehage og grunnskole»

Sosialistisk Venstreparti: «Det første vi vil gjøre er å sørge for at budsjettene faktisk styrkes»

Venstre: «Den viktigste satsingsskaen nasjonalt er å løfte det frie feltet»

Senterpartiet: «Vi vil sikre et likeverdig profesjonelt kuturtilbud over hele landet»

Arbeiderpartiet: «Det første vi vil gjøre er å gjennomføre et nytt kulturløft.»