0,885 prosent til kultur ⋆ Kontekst
KULTURMINISTEREN: Kulturminister Thorhild Widvey legger idag fram et budsjett på 13 milliarder kroner til kultur.
KULTURMINISTEREN: Kulturminister Thorhild Widvey legger idag fram et budsjett på 13 milliarder kroner til kultur. Foto: Anen Myklebust Odland

0,885 prosent til kultur

STATBUDSJETTET: 0,885 prosent av statsbudsjettet går til kulturformål, og regjeringen vil fortsatt at private skal finansiere mer kultur. MFO er skuffet over nedprioriteringen.

– Vi hadde håpet på et mer offensivt budsjett denne gangen, med en tydelig satsing på kunstnernes levekår og med en større anerkjennelse av kulturen i det norske samfunnet, sier MFO-leder Hans Ole Rian.

Kulturministeren skriver selv i en pressemelding at hun «særlig vil prioritere tiltak som styrker etterspørselsperspektivet i det frie feltet, og som forenkler og fornyer forvaltningen.».

Små økninger

Ifølge MFOs utregning utgjør utgiftene til kulturformål i regjeringens budsjettforslag 0,885 prosent av totalbudsjettet.

– Det bringer prioriteringen av kulturformål tilbake til nivået fra 2010, sier Rian.

Budsjettet er på totalt 13 milliarder kroner, og de fleste kulturpostene får en økning på omlag 1,9 prosent. Når forventet pris- og lønnsvekst for 2016 er rundt 3 prosent, mener Rian at kulturministeren legger opp til massive kutt i kulturinstitusjonene.

– Dette er selvsagt ikke nok til å opprettholde produksjonsnivået for eksempel i orkestrene, det er heller ikke i nærheten av å kunne dekke de økte pensjonskostnadene ved institusjonene. Jeg forstår ikke helt hva kulturministeren har tenkt her, sier Rian.

Godt under én prosent

Budsjettet til kulturdepartementet er økt med omlag 4,5 prosent fra i fjor, ifølge departementet. Men det er fortsatt godt under 1 prosent. Potten til musikkformål er økt med 2,2 prosent.

Regjeringen foreslår i budsjettet flere tiltak for å styrke kunstnerøkonomien, blant annet en økning til støtteordningen for musikkensembler på 1,5 millioner.

– En slik økning monner ikke i særlig grad. Hvor mange ensembler kan driftes på 1,5 millioner sier Rian.

Noen tall fra budsjettet

Talent Norge: Regjeringens talentutviklingsprogram Talent Norge fikk 30 millioner kroner i 2015, og får praktisk talt det samme i 2016. 30 570 000 kroner skal brukes fra statens side på talentutvikling på kulturfeltet. Utviklingen skal skje i samarbeid med private sponsorer. TNs styreleder John g. Bernander sa tidligere i høst at hver krone TN bruker genererer tre kroner fra private.

Gaveforsterkningsordning også til musikk: Regjeringen innførte i 2014 en gaveforsterkningsordning for å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. Ordningen ble introdusert i museumssektoren, og ble fra 2015 utvidet til en større gruppe museer og museumsformål. Regjeringen foreslår å utvide den i i 2016 , til også å gjelde musikk, litteratur og scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Samtidig foreslås bevilgningen økt med 15 mill. kroner til 45 millioner.

Rikskonsertene: Tidligere i høst ble det varslet at Den kulturelle skolesekken skal legges inn under Rikskonsertene, som skal få nytt navn og nytt mandat. I budsjettet legges det opp til at Rikskonsertene får omtrent samme bevilgning som i fjor, og regjeringen skriver «Som utgangspunkt legges det til grunn at virksomheten skal være på om lag samme størrelse som dagens Rikskonsertene.» Budsjettforslaget er på 164 millioner kroner, men Rikskonsertene kan i tillegg bruke det de får av inntekter på skolekonserter og andre forestillinger.

Det nye mandatet skal tre i kraft 1. januar 2016, og regjeringen understreker at den nye enheten «må ha kunstfaglig kompetanse innen de kunst- og kulturuttrykkene som omfattes av DKS-ordningen, samt pedagogisk og skolefaglig kompetanse.»

Korfeltet: Strategi kommer: Regjeringen har de siste åra styrket tilskuddene til aktivitetsmidler for kor, krafttak for sang, Det Norske Solistkor og Edvard Grieg kor. Dessuten ble kormidlene i kulturfondet styrket. Det fortsetter. Regjeringen sier selv at bevilgningene på feltet har økt med 25 millioner kroner fra 2013 til 2015. Potten er i år på 40,6 mill. kroner. Regjeringa er først og fremst opptatt av at det kommer en strategi for kor i 2015.

«Med solid statlig finansiering som grunnlag forventes det nå at også regionene og samarbeidspartnere i musikkfeltet anerkjenner kor- og vokalfeltets behov for profesjonelle produksjonsbetingelser, og medvirker til videre utvikling av disse på lik linje med instrumentalfeltet,» formaner kulturministeren i budsjettfremlegget.

Landsdelsmusikerordningen: Tilskuddet til Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge videreføres. Regjeringa bevilger 20,3 millioner kroner til ordningen. Den omfatter Musikk i Nordland, Musikk i Troms, Musikk i Finnmark og Nordnorsk Jazzsenter. Staten dekker 75 prosent og regionen 25 prosent av det offentlige tilskuddet til Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge.

Rock City/NUMI: Kulturdepartementet finner ikke grunnlag for at staten viderefører sitt direkte engasjement i Rock City over kulturbudsjettet, men oppfordrer Namsos kommune til å undersøke mulighetene for utvikling av kulturnæring i regionen gjennom generelle ordninger i virkemiddelapparatet.

Saken oppdateres og vi kommer med mer