Vil gi fylkeskommunene mer makt over kulturpengene ⋆ Kontekst

Vil gi fylkeskommunene mer makt over kulturpengene

Betydelige deler av den kulturelle pengesekken kan bli flytta ut i fylkeskommunene, dersom ekspertutvalget for ny regionreform får det som den vil. Både orkestermusikere og frilansere blir berørt.

Ekspertutvalget som har utreda hvilke oppgaver som kan flyttes fra staten til fylkeskommunene, la i går fram sin rapport for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. I rapporten kommer utvalget med sine vurderinger og forslag til hvordan Norge skal se ut i framtida. Oppdraget de fikk i fjor sommer var å vurdere å flytte mer ansvar, oppgaver og myndighet til fylkeskommunene, med krav om at «oppgavefordelingen bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse, samt nasjonale mål».

Orkestre blir fylkeskommunalt ansvar

Konklusjonene ble altså levert til kommunalministeren i går. På kulturfeltet foreslås det store endringer, blant annet å overføre finansieringsansvaret for landsdels- og regionsinstitusjonene, samt region- og distriktsoperaene til fylkeskommunene. Også finansieringsansvaret for Bergen Filharmoniske Orkester foreslås overført til fylkeskommunen.

MFO: Ikke bygg ned det nasjonale kulturansvaret

MFO er svært skeptiske til at mye ansvar skal flyttes fra statlig til regionalt nivå, sier forbundsleder Hans Ole Rian.

– Vi er alvorlig bekymret for at en slik endring vil føre til kutt i bevilgningene til viktige kulturinstitusjoner, og vi er også bekymret for at den kompetanse og koordinering som i dag finner sted gjennom det statlige delansvaret vil forsvinne, sier Rian.

Han understreker at det må finnes kulturinstitusjoner på alle nivå, kommunalt, regionalt og statlig. Og internasjonalt. Og at hvem som forvalter hvilke midler på avgjøres ut fra kunstfaglige premisser. k

– I prosessen med å styrke regionene må man ikke bygge ned det nasjonale kulturansvaret. For MFO er det avgjørende å påpeke at kulturen og kulturlivets framtid må utredes på eget grunnlag, og ikke bli brukt som et instrumentelt virkemiddel i utviklingen av de nye regionene, sier Rian.

Deler av arrangørstøtten ut til fylket

Utvalget tar også til orde for å overføre en del av Norsk kulturråds midler til regionalt nivå:

«Det gjelder både prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer som har karakter av å være lokale eller regionale.» Og: «Utvalget mener også at ordninger og arrangementer som ikke har som primæroppgave å ivareta særlige nasjonale hensyn, og/eller krever et etterspørselsgrunnlag som er landsdekkende, bør overføres til fylkeskommunene. Eksempler på slike ordninger kan være innenfor arrangørstøtte og festivalstøtte over Kulturrådets budsjett.»

DKS berøres også

Utvalget foreslår dessuten at ansvaret for Den kulturelle skolesekken, Musikkutstyrsordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter, Aktivitetsmidler kor, Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill, overføres til fylkeskommunene. Utvalget vil også gi fylkeskommunene et totalansvar for tilskuddsordningen til Kulturbygg. Alle disse ordningene finansieres gjennom overskuddet fra spillevirksomheten til Norsk Tipping, såkalte spillemidler.

Positivt på tinget

Tilsammen foreslår utvalget å flytte 23,5 milliarder kroner fra statlige institusjoner til fylkeskommunene. Ifølge Aftenposten er forslaget fra utvalget stort sett godt mottatt på Stortinget og i flere fylker, og i kommunenes interesseorganisasjon KS.

Utvalget ble ledet av professor Terje P. Hagen fra Universitetet i Oslo.