Vil ha kulturskolene inn i statsbudsjettet ⋆ Kontekst
Jente med headsett rundt halsen, dreadsfletter på danseforestilling
Ivrige danseelver fra forestilling på Oslo kulturskole høsten 2021. Foto:Oliver Paulsson
Nyheter

Vil ha kulturskolene inn i statsbudsjettet 

I et innspill til Kunnskapsdepartementet ber Creo om økt satsing på kunst og kultur i grunnutdanningen, og at støtte til kulturskolene tas direkte inn i statsbudsjettet.

Innspillet ble oversendt Kunnskapsdepartementet tidligere denne måneden i forbindelse med forarbeidet til statsbudsjettet for 2023, og inneholder flere konkrete forslag til prioriteringer i budsjettforslaget.

Blant annet stiller Creo seg bak et krav fra Norsk Kulturskoleråd om etablering av en ordning med søkbare utviklingsmidler til kulturskolene over statsbudsjettet, med ønsker om en ramme på 80 millioner kroner i kommende budsjettperiode.

Direktør i Norsk kulturskoleråd, Morten Christiansen forklarer:

– I dag er kommunene alene ansvarlig for driften av de offentlige kulturskolene, og for å finne midler til dem i sine budsjetter. Hvor mye staten bidrar med finnes dypt inne i regnestykket for kommunale overføringer. Samtidig er en kulturskole for alle et uttalt styringsmål for landet.

Fremtidens kulturskole

Christiansen utdyper videre at de statlige overføringene tenkes administrert gjennom Kulturskolerådet, gjerne i samarbeid Utdanningsdirektoratet og KS. Med utgangspunkt i blant annet stortingsmelding 18 (2020-2021) – Barne- og ungdomskulturmeldingen – og arbeidet med fremtidens kulturskole, skal landets kommuner kunne søke om utviklingsmidler til sin lokale kulturskolesatsing.

Morten Christiansen
Direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd mener kulturskolene både kan og bør inn i SFO eller Aktivitetsskolen Foto:Presse

Et viktig mål vil være er å styrke mangfold i og inkludering i kulturskolene.,Dette handler om at kulturskolen skal være en tilgjengelig arena for barn og unge, uavhengig av kjønn, sosial klasse, etnisitet, legning, økonomi eller opprinnelse.

Et annet mål for fremtidens kulturskole er å styrke samarbeidet mellom skolevesenet og de kommunale kulturskolene. Et eksempel på hvordan et slikt samarbeid kan fungere finnes i Hurdalsplattformen hvor regjeringen fra høsten av går inn for gratis kjernetid i SFO for elever i første klasse.

– Her kan og bør de kommunale kulturskolene være en viktig ressurs også med bakgrunn i den nasjonale rammeplanen for SFO, sier Morten Christiansen.

Kunstfaglærerløft

I innspillet til Kunnskapsdepartementet ber Creo også om at grunnopplæringen tilknyttet kunst og kultur styrkes. I arbeidet med å utforme et forslag til statsbudsjett for 2023 ønsker organisasjonen at Kunnskapsdepartementet setter av 250 millioner kroner til å øke timetallet i fagene musikk, og kunst- og håndverk.

Som et annet ledd i å styrke kompetansen i estetiske fag i grunnskolen anbefaler Creo at departementet setter i gang et Kunstfaglærerløft, og at det i det kommende statsbudsjettforslaget settes av 15 millioner kroner til et slikt arbeid.

På spørsmål om saken svarer statssekretær Kristina Torbergsen i Kunnskapsdepartementet følgende:

– Vi er glade for alle innspill til statsbudsjettet og prioriteringer innenfor vår sektor. Det er for tidlig å kommentere neste års statsbudsjett nå, men vi tar innspillene med oss videre.