Varslersaker og tiltak ved utdanninger, kurs og i ensembler ⋆ Kontekst
Foto: Illustrasjon: Jon Arne Berg/byHands

Varslersaker og tiltak ved utdanninger, kurs og i ensembler

Alle Musikkultur har snakka med har gjennomgått rutiner for varsling og etiske retningslinjer i kjølvannet av #metoo-kampanjen. Bevisstheten blant studenter, lærere og ledelse er større.

TEMA: #metoo – konsekvenser for musikklivet

Dette viser ringerunden Musikkultur har gjort:

Utdanningsinstitusjonene

UiS, Fakultet for utøvende kunstfagAntall varslersaker: 2Tiltak: Hatt fungerende varslingssystem før #metoo, men har gjennomgått alle rutiner. Opplyst både ansatte og studenter om disse, samt etiske retningslinjer. Flere samlinger for studenter og ansatte om temaet. Fakultet for utøvende kunstfag har utvidede etiske retningslinjer, på grunn av studienes karakter, med mye eneundervisning. Har hatt temadag med ansatte og studenter. 12. oktober: offentlig plenumsforedrag om #metoo. Arbeidsgruppe jobber med å få #metoo-spørsmål inn i utdanningen. Jobber systematisk med forebygging blant egne ansatte.

NMHAntall varslersaker: 6 (i tillegg kommer en eldre sak om en sangprofessor)Tiltak: Retningslinjer for håndtering av varsler er revidert. Nettside med «meld fra»-knapp og varslingsknapp. Skjerpa de etiske retningslinjene ved kontraktinngåelse med eksterne lærere. Paneldebatt. Tett kontakt med studentutvalget. Spørreundersøkelse blant studentene. Ledelsen jobber med plan for å sikre at oppmerksomhet om dette forankres i organisasjonen.

UiB, GriegakademietAntall varslersaker: 0Tiltak: Varslingssystem på nett: «Si ifra». Informert ansatte og studenter om systemet, tett dialog med studentutvalget. Temadag for ansatte. Planlegger møte med noen som er tilknytta Balansekunst-prosjektet.

UiT, MusikkonservatorietAntall varslersaker: 3 (2 av dem mellom studenter)Tiltak: Nettside med lett tilgjengelig info, bevisstgjøring av ansatte og studenter, høy prioritet i ledelsen, forbedring av rutiner.

UiA, Fakultet for kunstfagAntall varslersaker: Ikke fått svarTiltak: Flere måter å melde fra, bl.a. gjennom «si ifra»-nettside. Hatt tematikken på dagsorden i ulike sammenhenger. Rektor Karl-Heinz Frank Reichert er initiativtaker til UHRMOT – Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering i UH-sektoren.

NTNU, Institutt for musikkAntall varslersaker: Gir ikke opplysninger pga. at dette er personalsaker, men bekrefter å ha fått bekymringsmeldingerTiltak: Innførte nye etiske retningslinjer i 2017, før #metoo. Møte med studentene om disse. Oppretta ressursgruppe for likestilling blant de ansatte. Personalseminar med tema likestilling og #metoo. Tilbyr opplæring til ansatte. Skal gå igjennom fagplanene, med mål om å gjøre de etiske aspektene ved yrkeslivet som musiker og musikkpedagog tydeligere i utdanningen.

Barratt Due musikkinstituttAntall varslersaker: 0Tiltak: Opplæring av ledelsen i metoden faktaundersøkelse, dersom en sak skulle komme. Oppdatert og gjennomgått rutiner. Møte med studentutvalget.

Kurs og ensembler

UngdomssymfonikerneAntall varslersaker: 0 Tiltak: Følger samme undervisningsetikk som høyere utdanning. Dette er skrevet inn i instruktørers, solisters og dirigenters kontrakter. Studentene har laget egne retningslinjer i tillegg. Infomøte med instruktører og studenter ved starten av hvert kurs.

Norges Musikkorps Forbunds sommerkursAntall varslersaker: 1 (gjaldt en tillitsvalgt, ikke et kurs) Tiltak: Tatt opp temaet på styremøter og ledermøter. Har nedsatt arbeidsgruppe som har laget retningslinjer og varslingsrutiner, publisert på musikkorps.no. Politiattest kreves på alle sommerkurs, instruktørene må skrive under på å ha lest håndbok om grenser og seksualatferd.

Valdres sommersymfoniAntall varslersaker: 0 Tiltak: Utarbeider risikoanalyse (ROS) i forkant av alle arrangementer, der bevisstgjøring av ansatte er viktig. Temaet står eksplisitt i reglementet. Opplyses om på infomøte første dag. Politiattest kreves alle ansatte.

KonstKnektAntall varslersaker: 1 (knytta til en festival i Tyskland. Varselet gjaldt en musiker som ikke jobber eller har jobba for KonstKnekt.)Tiltak: Styret tok kontakt med festivalen, som konfronterte vedkommende. Musikeren vil ikke være aktuell for KonstKnekt i framtida. Vil se på NMHs kjøreregler for denne typen saker, og la seg inspirere av dem. Jobber med å få en kvinne inn i styret.

TrondheimsolisteneAntall varslersaker: Noen få varsler/bekymringsmeldinger gjennom åraTiltak: Nye retningslinjer og rutiner for varsling, utvikla i samarbeid med musikerne. Styret og eksternt byrå har sett på håndteringen av tidligere saker.

Kilder: Ledelsen ved institusjonene