STATSBUDSJETTET: Uavklart økonomisk framtid for de regionale kulturinstitusjonene. Regjeringen foreslår å fjerne fordelingsnøklene ⋆ Kontekst
UAVKLART: Arktisk Filharmoni er et av orkestrene som er blitt finansiert gjennom et spleiselag mellom stat, fylke og kommune. Spleiselaget skal bestå, men det er usikkert hvordan finansieringsmodellen skal se ut i framtida.
UAVKLART: Arktisk Filharmoni er et av orkestrene som er blitt finansiert gjennom et spleiselag mellom stat, fylke og kommune. Spleiselaget skal bestå, men det er usikkert hvordan finansieringsmodellen skal se ut i framtida. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

STATSBUDSJETTET: Uavklart økonomisk framtid for de regionale kulturinstitusjonene. Regjeringen foreslår å fjerne fordelingsnøklene

Regjeringen foreslår å fjerne fordelingsnøklene mellom stat, fylke og kommune. Nøklene sikrer en forutsigbar finansiering av de regionale kulturinstitusjonene. Forslaget møter kritikk fra flere hold.

– Det er bemerkelsesverdig at Kulturdepartementet går videre med forslaget om å avvikle ordningen med faste fordelingsnøkler, uten at dette ble gjort rede for i kommuneproposisjonen eller på andre måter er lagt fram til grundig vurdering for Stortinget, sier Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening (NTO) i en pressemelding.

Særlig kritikkverdig er det at fordelingsnøklene avvikles uten at det først er etablert en ny ordning som kan sikre institusjonene den samme økonomiske forutsigbarheten, mener NTO.

Arktisk Filharmoni: – Kan føre til regionalt klasseskille

Morten Gjelten og NTO er ikke de eneste som er kritiske til regjeringens forslag. Tor Lægreid, direktør i Arktisk Filharmoni mener forslaget er uheldig, og i verste fall kan skape et regionalt klasseskille i Norge:

– Vi ser nå konturene av et framtidig Forskjells-Norge. Noen institusjoner i Bergen og Oslo er statlig finansiert, noen ligger i regioner med en sterk nok økonomi til å beholde et betydelig institusjonsliv, mens andre institusjoner er plassert i regioner der fylkes- og kommuneøkonomien er svak, påpeker Lægreid.

Han mener finansieringen av landets kulturinstitusjoner bør følge et likt prinsipp. Uten en fast fordelingsnøkkel kan forskjellene bli store.

Creo: – Som frykta og forventa

I dag fikk altså Creo og Norsk teater- og orkesterforening (NTO) bekrefta de bange anelsene om at Kulturdepartementet planla en fjerning av fordelingsnøklene i statsbudsjettet for 2021.

– Selv i normale tider, uten koronapandemi, er risikoen stor for at kultur blir en salderingspost i trange regionale budsjettkamper, sa nestleder i Creo, Christine Thomassen til Musikkultur i går.

Nestlederen er ikke overraska over hva hun kunne lese i dagens statsbudsjett:

– Dette var som frykta og forventa. Vi har vært kritiske til forslaget i forkant og er like kritiske nå, sier Christine Thomassen, som setter sin lit til Stortinget.

– Vi må nå i all hovedsak håpe og stole på at Stortinget kommer på banen og gjør noe med dette. Vi kommer til å være tydelige på hva vi mener om forslaget i den videre prosessen.

Regjeringen: «Fylkeskommunene og kommunene bør være likeverdige partnere»

Fordelingsnøklene er innretta slik at en bevilgning fra staten til en regional kulturinstitusjon har utløst en tilsvarende bevilgning fra fylke og kommune. Staten går inn med 70 prosent av finansieringen, mens kommune og fylke forplikter seg til å finansiere de resterende 30 prosentene. Orkestrene og distriktsoperaene er eksempler på kulturinstitusjoner som er finansiert på denne måten. Regjeringen skriver i statsbudsjettet: «Avviklingen medfører at standardavtalene som har blitt inngått mellom stat, fylkeskommuner og kommuner avsluttes, selv om det delte finansieringsansvaret videreføres. Regjeringen mener at stat, fylkeskommuner og kommuner bør være likeverdige partnerne og gjøre prioriteringer i tråd med nasjonale kulturpolitiske mål og forventninger, og lokale og regionale ønsker og behov. Kulturdepartementet vil legge til rette for årlige kontaktmøter med fylkeskommunene. Fylkeskommunene må ha dialog med kommuner og kulturaktører i sin region i forkant av disse møtene.»

– For dårlig dialog mellom stat og regioner

Forslaget om å avvikle fordelingsnøklene var opprinnelig knytta til regionreformen, som nå er reversert i kultursektoren. Både Creo, NTO og Arktisk Filharmoni synes derfor det er rart at Kulturdepartementet velger å gå videre med akkurat dette forslaget.

– Det som er ekstra uheldig er at avviklingen av den faste fordelingsnøkkelen gjennomføres uten at det har vært en god dialog med feltet, fylkeskommunene og kommunene som er direkte berørte, sier Lægreid.

Arktisk Filharmoni er riktignok positive til andre deler av budsjettet:

– Vi gleder oss over at vi har fått tekstlig gjennomslag for at vi er et orkester av nasjonal betydning. Og at rammebevilgningen er økt med 600 000 kroner til fortsatt kunstnerisk utvikling.