Statsbudsjettet: Tallenes tale ⋆ Kontekst
Også kulturpenger: Finansminister Siv Jensen la fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 i dag.
Også kulturpenger: Finansminister Siv Jensen la fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 i dag. Foto: Leif Martin Kirknes

Statsbudsjettet: Tallenes tale

Kultur-Norge får 13,9 milliarder kroner i forslaget til kulturbudsjett for 2018. Det er 2,2 prosent opp fra i fjor. Kreativt Norge, frivilligheten og kulturbygg trekkes fram som satsinger.

Musikkultur gir deg her en oversikt over hvordan pengene over neste års kulturbudsjett skal fordeles, dersom regjeringen får det som den vil.

Frivillighet, næring og kulturbygg

I pressemeldinga fra Kulturdepartementet er tre prioriterte områder nevnt: kulturell og kreativ næring, det frivillige kulturliv, vedlikehold av kulturhistoriske bygninger og nye formidlingsarenaer.

Kreativt Norge, som ble etablert under Norsk kulturråd i fjor, får en økt bevilgning på 12 millioner kroner, mens frivilligheten får ti millioner kroner mer i 2018. Fem millioner skal gå til kor og fem millioner til amatørteater.

Kulturbyggene får et realt løft med en bevilgning på 324,5 millioner kroner til nasjonale kulturbygg, en nær fordobling fra 2017. Regjeringen prioriterer penger til flere sentrale bygg, blant annet nytt museumsanlegg på Orkla Industrimuseum, ny scene for Carte Blanche og Teatergarasjen i Bergen i Sentralbadet, en ny Ibsen-scene i Oslo, og oppstart på kunstsiloen til Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand.

Les også MFO: Kulturbudsjett uten retning

Orkestrene og Operaen kan ikke møte lønnsveksten

Orkestrene og Den Norske Opera & Ballett har jevnt over fått en økning i bevilgningene på rundt 2,2 prosent. Forventa lønnsvekst er på tre prosent. Bevilgningen for 2018 er med andre ord ikke nok til å møte verken lønnsvekst eller økte pensjonskostnader for de store institusjonene.

Forsvarets musikk inn i kulturbudsjettet

Dette er det første kulturbudsjettet der Forsvarets musikk er med. Tidligere har hele bevilgningen gått over forsvarsbudsjettet. Ved behandlingen av langtidsplanen for forsvarssektoren forutsatte Stortinget at Kulturdepartementet fra og med 2018 skal finansiere 40 prosent av de samlede utgiftene knytta til virksomheten til korpsene i Harstad, Trondheim, Bergen og Horten. Det skal også utredes om kommuner og fylkeskommuner skal finansiere deler av virksomheten. Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet vil samarbeide om utredningen, som vil bli satt i gang denne høsten. Bevilgningen til forsvarskorpsene over kulturbudsjettet utgjør 46,4 millioner kroner. Den totale bevilgningen til de fem korpsene er på 116,2 millioner kroner.

UD halverer potten til reisestøtte

Utenriksdepartementets (UD) pott til fremme av nærings- og kulturformål går solid ned. For 2018 foreslår regjeringen å bruke 42,8 millioner kroner på denne potten, en nedgang på nesten 36 prosent fra i år. Administrasjonsutgiftene skal ikke endres, men potten med tilskudd til nærings- og kulturfremme blir praktisk talt halvert. «Tilskuddene til internasjonal kulturfremme reduseres og prioriteres strengere i 2018», skriver UD i budsjettforslaget.

Potten inneholder blant annet reisestøtte internasjonalt for musikere, som administreres gjennom Music Norway, og det må forventes at det dermed blir mindre reisestøtte.

Music Norway får for øvrig en økning i bevilgningene på cirka 2,2 prosent.

Kor og korps – frivilligheten får mer

Ordningen for kordirigenter styrkes med to millioner kroner. Midlene tildeles Koralliansen ved Foreningen norske kordirigenter. Tre millioner kroner skal dessuten brukes til å styrke ordningen Aktivitetsmidler for kor.

Det Norske Solistkor og Edvard Grieg Kor får en økning i bevilgningene på rundt to prosent.

Regjeringen støtter Musikkorpsenes år 2018 med totalt ti millioner kroner, gjennom ekstrabevilgninger fra spillemidlene til kulturformål. Norges Musikkorps Forbund er arrangør med Forsvarets musikk som partner.

Talent Norge med liten økning

Tilskuddet til Talent Norge AS, som er et samarbeid mellom staten og private aktører for talentutvikling, foreslås økt med 2,8 millioner kroner til totalt 38,9 millioner kroner i 2018.

Les også Musikkrådet: Frivilligheten får, men mister

Gaveforsterkningsordningen – ikke lenger i kulturbudsjettet

Gaveforsterkningsordningen som i 2017 i hovedsak var finansiert over statsbudsjettet, forutsettes i det videre finansiert av spillemidlene. Det er lagt til grunn at tildelingen til gaveforsterkningsordningen skal økes til om lag 70 millioner kroner i 2018.

Kulturtanken og Skolesekken på om lag samme nivå

Driftsutgiftene til Kulturtanken vil gå ned i 2018, og tildelingen til Den kulturelle skolesekken (DKS) vil bli økt, som følge av omleggingen av skolekonsertordningen. «For øvrig forutsettes formålene videreført på om lag samme nivå som i 2017», heter det i budsjettet. Fordelingen kan bli justert dersom faktisk spilleoverskudd til fordeling i 2018 avviker fra prognosen.

Kunstnerstipendene og Norsk kulturfond

Kunstnerstipendene økes med om lag 2,2 prosent.

«For å sikre en helhetlig og målrettet kunstnerpolitikk skal Kreativt Norge fungere som sekretariat for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde fra 2018», heter det i forslaget til kulturbudsjett.

Kulturdepartementet foreslår å øke bevilgningen til Kreativt Norge med 12 millioner kroner. Økningen skal nyttes til ulike kompetanseprogram og tiltak retta mot både mindre kulturbedrifter og etablerte kulturinstitusjoner.

Norsk kulturfonds pott øker med cirka 2,9 prosent, altså noe under forventa lønnsvekst. Avsetningen til musikkformål blir økt med ti millioner kroner, fra 356 millioner kroner til 366 millioner kroner, som utgjør 2,7 prosent.

Varsler stortingsmelding om kulturskolen

Kunnskapsdepartementet varsler i sitt budsjettforslag en ny stortingsmelding om kulturskolen. Departementet vil også legge en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes, og i etterutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet» er det i dette budsjettforslaget satt av midler for at flere lærere skal få videreutdanning i praktiske og estetiske fag.

Musikkteaterhøyskolen er dessuten inne med en fast post.