Skuffelse over revidert nasjonalbudsjett – her er reaksjonene fra kulturlivet ⋆ Kontekst
Foto: Skjermdump

Skuffelse over revidert nasjonalbudsjett – her er reaksjonene fra kulturlivet

Kulturlivet er ikke videre imponert over revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram i går. For lite penger i kompensasjonsordningene og liten evne til å se hele verdikjeden – slik lyder kritikken fra flere bransjeorganisasjoner.

I sitt innspill til regjeringens reviderte statsbudsjett skriver Creo at de er kritiske til reduseringen av kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Potten er foreslått redusert med 1,1 milliard kroner. Organisasjonen påpeker samtidig uklarhetene knytta til beregningsgrunnlaget for ordningen. Les mer om dette her.

Creo: Større forutsigbarhet og mer til FFUK

Kompensasjonsordningen for kultursektoren er utvidet til 15. juni. Dette er Creo positive til, men skriver samtidig at det er behov for større forutsigbarhet for aktører som er pålagt stengt fram til 1. september. Dette gjelder blant annet de store festivalene. Creo mener at en ny krisepakke for kultursektoren må ta hensyn til hele verdikjeden.

Organisasjonen ber også om at Fond for utøvende kunstnere (FFUK) tilgodeses med en ekstrabevilgning på 12 millioner kroner.

Creos kravliste for framtida

Creo har utarbeidet en liste over permanente tiltak de mener bør iverksettes så snart som mulig. Her er noen av dem:

• Folketrygdloven må endres slik at selvstendig næringsdrivende, inkludert kunstnere, får rett til 100 prosent sykepengedekning fra første sykedag. En god start er å innføre 100 prosent dekning fra 17. dag.

• Det bør vurderes å endre ordningen med at tilleggsforsikringen for frilansere/ næringsdrivende skal være selvbærende, og det må sikres at de med kombinerte inntekter kan tegne forsikring også for frilansdelen av sitt virke.

• Det bør innføres minstefradrag på næringsinntekt, tilsvarende dagens minstefradrag på lønnsinntekt. Man må arbeide for å fjerne den negative effekten som investeringer i egen næringsvirksomhet har for beregningsgrunnlaget av trygdeytelser.

• Pensjon fra første dag og første krone, med rett til å få med seg opptjent pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet, vil være avgjørende for kunstnere med kortvarige arbeids- og oppdragsforhold og lave inntekter.

• Det bør nedsettes et lovutvalg som vurderer arbeidsmiljølovens begrepsapparat.

Les hele lista her.

Komponistforeningen: – Langt fra nok

Norsk komponistforening er heller ikke særlig imponert over forslaget til revidert nasjonalbudsjett:

– Ut fra dette er det vanskelig å se at vi har en kulturminister som kjemper for hele det kulturelle økosystemet, sier styreleder Jørgen Karlstrøm i Komponistforeningen. 

– Det er så godt som ingen nye tiltak i det reviderte budsjettet, og nye tiltak er det vi trenger i situasjonen vi står i nå, presiserer han på Komponistforeningens nettsider og til ballade.no.

Karlstrøm kommenterer videre at det i budsjettet er lagt opp til at de to ordningene for konsertarrangører og korps skal styrkes.

– Det er langt fra nok. For perioden mars til august har TONO beregnet et tap på over 100 millioner kroner.

Mye av tapet skyldes avlyste konserter som TONO ikke kan kreve inn en andel av billettinntektene fra.

Komponistforeningen peker også på den manglende treffsikkerheten i kompensasjonsordningene for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

– Når ordningene i NAV utelukkende baserer seg på tap som måles i mars og april, og bare måles mot inntekter i 2019, må komponister og forlag potensielt bære store tap med økonomier som allerede var svake før krisa inntraff. Vi trenger derfor en rekke målrettede tiltak, sier Karlstrøm.

Folkorg: – Håper Stortinget tar ansvar

Folkorg slutter seg til kritikken fra Creo og Komponistforeningen om kompensasjonsordningene til kulturlivet:

«De traff til dels dårlig og var for lave. Framtida for kulturfeltet er veldig usikker. Forventningene til forslag til revidert nasjonalbudsjett var derfor store. I dag kom fasiten, og den var skuffende. Vi håper at Stortinget vil ta ansvar og gi tiltakspakker som både er tilstrekkelige og treffer slik at det hjelper», skrev daglig leder i Folkorg, Linda Dyrnes, på organisasjonens nettsider i går.

Folkorg skriver også dette om frivilligheten: «Tiltakspakka til idrett og frivillighet er økt med 320 millioner kroner. Utfordringen er bare at perioden den skal gjelde for nærmest er doblet og flere nye tiltak er tatt inn, og det med kun en 40 prosents økning i bevilgning. Regnestykket går altså ikke opp.

Norsk musikkråd har beregnet at tapet kun for musikkfrivilligheten, i perioden mars-juni, er på mellom 570 og 770 millioner kroner. Når da idretten, annen frivillighet, alpinanlegg, museer og akvarier også skal ha av samme pott, sier det seg selv at dette ikke holder.»

Sangerforum og Korforbundet: – Rammen er altfor lav

Norsk sangerforum og Norges korforbund skriver i en felles pressemelding at krisepakka for idretten og frivilligheten dessverre ikke løser problemene som 45 000 korsangere i voksenkor nå står overfor.

Rammen vil være altfor lav, gitt at mange flere organisasjoner og lag vil komme inn under ordningen, og at perioden for ordningen er doblet. 

De to kororganisasjonene er glade for at Abid Raja har hørt på kritikken som kom mot den første krisepakka, men håper stortingspartiene innser at rammen må økes. En kartlegging fra Norsk musikkråd viser at voksenkorene alene får et samlet tap på arrangementer denne våren på over 70 millioner kroner.