Rødt: Norge skal være en kulturnasjon – både nasjonalt og internasjonalt ⋆ Kontekst
Foto: Musikkultur

Rødt: Norge skal være en kulturnasjon – både nasjonalt og internasjonalt

Partiet stiller seg helhjertet bak Creos kulturkrav.

Valg 2021

I forkant av stortingsvalget 13. september har Creo sendt ut 13 kulturpolitiske krav.

Men er kravene reelt gjennomførbare?

Rødt, her ved Marie Sneve Martinussen, 1. nestleder og toppkandidat i Akershus, svarer:

1. Målet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur må vedtas.

Rødt støtter dette målet og har programfestet det.

2. Prinsippet om armlengdes avstand må styrkes og Kulturrådets rolle og funksjon må utredes og tydeliggjøres.

Rødt ønsker å styrke prinsippet om armlengdes avstand. Vi har også støttet en utredning av Kulturrådets organisering, for å styrke uavhengigheten deres. Kulturlivet må få utvikle seg mest mulig på egne premisser uten statlig overstyring slik at ytringsfriheten og den kunstneriske friheten ikke svekkes.

3. ABE-reformen må avvikles.

Rødt er for å avvikle ABE-reformen i sin helhet, og har reversering av alle kutt inne i vårt alternative statsbudsjett.

4. Kultureksport må prioriteres, i tett samarbeid med kulturbransjen og relevante organisasjoner.

Ja. Rødt jobber for et ambisiøst, mangfoldig og utadvendt kulturliv som markerer Norge som en kulturnasjon nasjonalt så vel som internasjonalt.

Rødt ønsker et rikt og variert kulturliv – det er viktig å bevare og formidle kunnskap om vår felles kulturarv og vi ønsker å støtte profesjonelles og amatørers aktivitet.

5. Arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepet må avklares og arbeidsmiljølovens begrepsapparat tydeliggjøres.

Ja, Rødt vil jobbe for at flere kulturarbeidere kan få status som ansatt etter modellen til Skuespiller- og danseralliansen for å sikre dem lønn mellom prosjekter og engasjementer i en begrenset periode. Rødt har fått med de rødgrønne partiene på forslag som gjør det bortimot umulig å bruke oppdragstakere eller frilansere til ordinær drift og for å slippe unna arbeidsgiveransvar. Forslagene vil gjøre det mye vanskeligere for arbeidsgiver å slippe unna de fleste former for løsarbeid som gjør at arbeidsgiver har få forpliktelser.

6. Kultur som næring må vies spesielt fokus i årene framover.

Ja, Rødt ønsker blant annet å opprette nye stipender for kunstnere.

7. Det sosiale sikkerhetsnettet for frilansere og selvstendig næringsdrivende kunstnere må utredes og styrkes.

Rødt vil blant annet innføre 100 prosent sykepengedekning fra første dag for selvstendig næringsdrivende kunstnere. I tillegg til å arbeide for at kunstnere skal få betaling og rettigheter som arbeidstakere når situasjonen tilsier det.

Marie Sneve Martinussen
Marie Sneve Martinussen Foto: André Løyning / Rødt

8. Det må legges til rette for at det kan opptjenes tjenestepensjon på de inntektene kunstnerne faktisk har.

Ja, Rødt ønsker bedre ordninger for pensjonssparing med pensjonskonto som ikke følger arbeidsgiver.

9. Det må opprettes en Musikerallianse.

Ja, Rødt har programfestet at vil jobbe for at flere kulturarbeidere kan få status som ansatt etter modellen til Skuespiller- og danseralliansen for å sikre dem lønn mellom prosjekter og engasjementer i en begrenset periode.

10. Det må opprettes et Musikkbruk etter modell av Scenekunstbruket.

Ja, dette er vi positive til.

11. «Klasseromsdoktrinen» må fjernes og det må lovfestes at også strømming i undervisningssammenheng er vederlagspliktig.

Ja, Rødt har stemt for forslag på Stortinget om å utrede dette.

12. Kunstneres opphavsrett og retten til rimelig vederlag må sikres.

Ja. Rødt vil blant annet at det skal stille krav til utstillingsvederlag for kunstnere som stiller ut ved offentlig finansierte visningssteder.

13. Den kunstneriske ytringsfriheten må sikres. Myndigheter og politikere har et særlig ansvar for å stå opp for den frie kunsten – også når uttrykket er uforståelig eller provoserende.

Ja, derfor er det blant annet viktig å styrke prinsippet om armlengdes avstand.

Les også:

Arbeiderpartiet om Creos kulturkrav

SV om Creos kulturkrav

MDG om Creos kulturkrav

• KrF om Creos kulturkrav

• Senterpartiet om Creos kulturkrav

• Venstre om Creos kulturkrav