Rian: Koronameldinga har ikke gjort jobben mot kulturlivet ⋆ Kontekst
Virus til besvær: – Koronakommisjonen har ikke analysert virkeligheten for kulturlivet godt nok, mener Hans Ole Rian i Creo.
Virus til besvær: – Koronakommisjonen har ikke analysert virkeligheten for kulturlivet godt nok, mener Hans Ole Rian i Creo. Foto: Marte Bjerke

Rian: Koronameldinga har ikke gjort jobben mot kulturlivet

Regjeringens koronakommisjon har vurdert konsekvensene av pandemitiltakene, men er uklar i sin beskrivelse av kulturlivet.

– Creo har vært involvert i arbeidet helt fra starten og vi var veldig spente på hva meldinga skulle si etter et drøyt år med pandemi, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

Tidlig i pandemien satte regjeringen nemlig ned en kommisjon hvis oppgave var å evaluere dennes arbeide med håndteringen av pandemien.

– Meldinga har hatt som hovedoppgave å fokusere på selve håndteringen av sykdomsutviklingen, altså smittevern, sikkerhetsutstyr, intensivpasienter, behandling av de syke m.m. Der har de gjort en god jobb, men vi i Creo etterlyser analyser og vurderinger av konsekvensene som nedstengningen av næringslivet har hatt og da særlig kulturnæringene. Har for eksempel nedstengningen av konsertarenaene hatt den effekten man så for seg? Kommisjonen gitt relativt gode beskrivelser av situasjonen for kulturbransjen, og mange av figurene og tallene er både riktige og betegnende for den særdeles alvorlige krisen kulturlivet har stått i, og står i fremdeles. Men det mangler viktige momenter, og sentrale detaljer er etter mitt syn utelatt.

Regjeringen ønsket å bruke sosialhjelp i stedet for frilansstøtte

– Det er underlig at meldinga ikke tar med at det var Stortinget, i samarbeid med Creo, LO og Virke, som måtte presse regjeringen til kompensasjonsordningen for frilansere! Den ønsket heller å bruke sosialhjelp som virkemiddel med de ødeleggende konsekvensene dette ville ha fått for svært mange mennesker.

Den samme historien gjentok seg da regjeringen ønsket å fase ut frilansstøtten allerede i oktober i fjor.

– Det foregikk en intens lobbyvirksomhet og da særlig fra Red Alert bevegelsens side. Jeg opplever det som rart at dette ikke er analysert bedre. Det står i rapporten kun at dette har vært viktig.

ENK for kulturarbeidere fungerer ikke under kriser

Rian mener også at kommisjonen bør ved eventuelle fremtidige rapporter også se på ENK som organiseringsform og problemene knyttet til dette.

– ENK viste seg å være totalt uegnet til å håndtere en langvarig pandemi. I andre bransjer hvor ENK er vanlig organisasjonsform, som for eksempel blant konsulenter, så fakturerer disse ekstra for å dekke pensjonsparing, forsikringer o.l. For kulturarbeidere er det gjerne omvendt. De omsetter ofte ikke nok til å dekke slike utgifter og ble i pandemien en stor taper uten sikkerhetsnett. Her bør kommisjonen komme på banen og si noe om hvordan man kan avhjelpe dette i fremtiden.

Kommisjonen kunne også sett på nytteverdien av nedstengningen av forskjellige bransjer og vurdert dette opp mot begrensninger i privat aktivitet som private samlinger, reiser, m.m.

– Det er nettopp en slik vurdering av tiltakenes treffsikkerhet vi har ønsket oss. Dette kunne vært fruktbart både som vurdering av krisehåndteringen under denne pandemien, men også for å kunne gjøre bedre vurderinger ved en mulig krise en gang i fremtiden.

Les også: Korona og korps