Pilotsamarbeid med vinneroppskrift ⋆ Kontekst
Nytt møte: Johan Os Stave er lærer på musikklinja og Gunnar Halle på kulturskolen - begge på Ski. De to har aldri møtt hverandre før, men nå bygger de samarbeid videre.
Nytt møte: Johan Os Stave er lærer på musikklinja og Gunnar Halle på kulturskolen – begge på Ski. De to har aldri møtt hverandre før, men nå bygger de samarbeid videre. Foto: Ingvild Amdal Myklebust

Pilotsamarbeid med vinneroppskrift

I fire år har kulturskolene i Follo samarbeidet med Musikkhøgskolen om talentutvikling og studentpraksis. Nå utvides prosjektet, og alle skal med.

En tung groove bølger seg ut av konsertsalen på Ski videregående skole. Ni ungdommer fra 12 til 18 år har møtt opp til workshop i jazzimprovisasjon, og jobber seg gjennom en dagfersk låt av workshopled-er Gunnar Halle. Det kan ligne en helt vanlig skoletime på musikklinja. Det er det ikke. Gunnar og de yngste utøverne hører hjemme på kulturskolen i Ski, og er bare på besøk. Workshopen er et første samarbeid mellom de to musikkopplæringsinstitusjonene, etter at Ski videregående er blitt en del av den såkalte Follo-piloten. Piloten har så langt vært et fireårig samarbeid mellom kulturskolene i Follo og Norges musikkhøgskole (NMH), med fokus på talentutvikling, praksisordninger for studenter og samproduksjoner over kommunegrenser og forvaltningsnivå. Nå er musikk, dans og drama på videregående og folkehøgskoler innlemmet i piloten, etter at Akershus fylkeskommune vedtok et fast årlig driftstilskudd på to millioner kroner. Et premiss er at alle kulturskoler i Akershus fylke inviteres med – ikke bare de som drives av kommunene i Follo-regionen, på østsiden av Oslofjorden.

Fylkesordfører Anette Solli forklarer bevilgningen med at de har fulgt med i timen.

– Vi ønsket å satse strategisk på talentutvikling. Follo-piloten var ideell å bygge videre på, fordi den identifiserer talentene tidlig og kobler dem sammen med pedagoger på toppnivå. Det gir talentene de arenaene og det løftet de trenger, mener Solli.

I konsertsalen i Ski gir Gunnar tegn til Jacob Edwards Granly (12), yngstemann i gruppa. Jacob er ikke vond å be. Han klinker til med en trompetsolo mens de store fra musikklinja komper.

Rekruttering og nivåheving

Johan Os Stave følger workshopen fra første benkerad. Som lærer på musikklinja kjenner han mange av elevene godt. Gunnar Halle har han aldri truffet, selv om de to samspillslær-erne har jobbet i samme småby med de samme ungdommene i tre år.

– Det er egentlig ganske utrolig. Men nå, når samarbeidet er kommet i gang, skal vi bygge videre på det. Vi arrangerer en ny workshop til høsten, og vil gjenta hvert halvår for å skape kontinuitet, samtidig som vi holder terskelen lav. Forhåpentligvis kommer det enda flere neste gang, sier Johan.

For ham er rekruttering motivasjonsfaktor nummer én for samarbeidet.

– De siste årene har søkertallene til musikklinja gått ned. Samtidig ser vi at kulturskolene er flinke til å starte tilbud som får god oppslutning. Hvis et samarbeid kan inspirere flere talenter til å søke opptak hos oss, og kanskje til å gå videre med høyere musikkutdanning etterpå, så er dette verdt å satse på, sier Johan.

I praksis: NMH-student Petter Udnæs har praksis på Ski kulturskole, istedetfor at praksiselevene kommer til Musikkhøgskolen. Her underviser han sin første elev Konrad Meldal-Johnsen (14).
I praksis: NMH-student Petter Udnæs har praksis på Ski kulturskole, istedetfor at praksiselevene kommer til Musikkhøgskolen. Her underviser han sin første elev Konrad Meldal-Johnsen (14). Foto: Ingvild Amdal Myklebust

Gunnar er opptatt av om arenaen kan bidra til å heve kvaliteten og forebygge frafall generelt.

– Det er typisk at mange instrumentalister dropper ut i 14-årsalderen. Her i Ski har vi lyktes ganske bra i å bremse frafallet på rytmisk side ved å tilby samspill i kulturskolen. Plutselig fattet flere ungdommer interesse – og de begynte å øve. Nå får elevene mulighet til å prøve seg i bandkonstellasjoner på musikklinjas hjemmebane også. Det vil inspirere og føre til en nivåheving. Får vi til flere samarbeid, blir ringvirkningene enda flere, tror Gunnar.

Forankring og forpliktelse

De siste årene er det opprettet mange samarbeid om lokal musikkopplæring rundt om i Norge.

Det særegne med Follo-piloten er systematikken, forpliktelsesgraden og bredden i den såkalte tiltaksviften. Prosjektideen kom opprinnelig fra rektorene ved Musikkhøgskolen og Kulturskolen i Ås. De ville undersøke hvordan en høyskole og kulturskolene i en region kan samarbeide om en rekke ting, som en god grunnutdanning i musikk, et helhetlig opplæringsløp fra kulturskole til høyskole, et tilbud til talenter, praksis for studenter, høyskolestudier som er relevante for arbeidsmarkedet og etter- og videreutdanning av lærere.

Med det som utgangspunkt ble en prosjektskisse utviklet, og det ble lagt betydelig arbeid i å forankre og involvere både skoler og skoleeiere. Det tror rektor Alexander Krohg Plur ved Kulturskolen i Ås er nøkkelen til prosjektets suksess.

– Piloten har vært vellykket fordi kommunene i Follo forpliktet seg til samarbeidet helt fra start, gjennom vedtak i seks kommunestyrer og signerte avtaler med NMH og hverandre. Avtalen inneholder ni viktige innsatsområder som vi har jobbet målrettet med å fylle med en bred vifte av konkrete tiltak. Vi har stilt strenge krav til hverandre om å bidra med både økonomiske og personalmessige ressurser, sier Alexander.

Viktig med tette bånd

Koordineringen av Follo-piloten har skjedd i et tett samarbeid mellom prosjektleder Kari Solheim i en 50 prosent stilling, NMHs koordinator Bjørg Bjøntegaard og Elisabet Olhans, som tidligere har vært prosjektleder for Dextra Musica – en viktig økonomisk bidragsyter.

Kari underviser også i trompet ved Kulturskolen i Ås, og veileder NMH-studenter i praksis.

– Jazzprosjektet er et eksempel på hvordan institusjoner som tidligere har hatt stor avstand nærmer seg hverandre, og begynner å bygge opp et samarbeid gjennom piloten. Samarbeid gir fremdrift – det har vi sett både på tvers av kulturskoler og i arbeidet opp mot NMH. Forutsetningen er at alle har samme mål – å sikre et bedre og mer helhetlig læringsløp som kan heve kvaliteten. Og at de involverte skal bli inspirert. Dette krever tett samarbeid og tiltakene som settes i gang må oppleves som positive, sier Kari.

Hun tar imot NMH-student Petter Udnæs og hans første elev Konrad Meldal-Johnsen (14) på et øvingsrom i kulturskolens første etasje. Så lar hun dem få fred til å bli litt kjent.

– I dag skal du både undervise enkeltelever og observere noen gradsprøver, opplyser hun til Petter, mens Konrad pakker opp trompeten og fisker opp noter fra trompetkassa. Hun følger konsentrert med når de starter oppvarmingen med summing på munnstykkene.

Et samfunnsansvar

At Petter og de andre NMH-studentene gjennomfører praksisen sin ute på kulturskolene og musikklinjene i stedet for at praksiselevene kommer til Musikkhøgskolen, har rektor ved NMH Peter Tornquist tro på.

– Ordningen gir studentene et nærere innblikk i de reelle arbeidsplassene, de utvider nettverket sitt og veiledes av lokale pedagoger som kjenner elevene. Samtidig får vi fra NMH tilført vår kompetanse inn i samarbeidet, og styrket lokalt talentarbeid og videreutdanning av kulturskolelærere, gjennom tiltak som mesterklasser og deltakelse i lokale arrangementer. Det er en del av vårt samfunnsansvar. Vi er avhengige av at kulturskolene og musikklinjene gjør jobben sin godt for at vi skal ha gode søkere. Da må vi også være med på å bidra i kretsløpet – og stikkordet er at det må skje lokalt, sier Peter.

Nytt møte: Johan Os Stave er lærer på musikklinja og Gunnar Halle på kulturskolen - begge på Ski. De to har aldri møtt hverandre før, men nå bygger de samarbeid videre.
Nytt møte: Johan Os Stave er lærer på musikklinja og Gunnar Halle på kulturskolen – begge på Ski. De to har aldri møtt hverandre før, men nå bygger de samarbeid videre. Foto: Ingvild Amdal Myklebust

Ifølge Musikkhøgskolens nye strategi for talentutvikling skal Talentutviklingsprogrammet (TUP) i større grad flyttes ut til lokalt og regionalt nivå ved å samarbeide med en lang rekke aktører i utdanningsforløpet. Peter fremhever at talentutvikling først og fremst skal være et regionalt anliggende. Derfor berømmer han Akershus fylkeskommune for å øremerke midler over tid.

– Jeg har tro på at det som meisles ut gjennom Follo-piloten er en god modell, som flere regioner og kommuner bør se nærmere på. Det krever noen modige ildsjeler som driver det fram lokalt, skoleeiere som vil dedikere ressurser, og at tilstrekkelig mange lokale og regionale krefter får til den nødvendige graden av forpliktelse. Det skal ikke stå på de høyere utdanningene, sier Peter.

Missing link?

Leder for Norsk kulturskoleråd Morten Christiansen fastslår at mange lokale samarbeid strander når kravet om forpliktelse slår inn.

– Det skjer en del satsinger rundt omkring, men ofte er byggverkene så skjøre at de har lett for å rakne når økonomien blir trang i kommunene. Derfor er det spennende at det nå inngås forpliktende samarbeid med MDD-linjene, og at Akershus fylkeskommune ønsker å ta en aktiv del i samarbeidet som en regional pådriver og tilrettelegger. Det er en missing link i utviklingskjeden mellom kulturskolene og høyere utdanning. MDD-linjene bør være denne linken – og det er de ikke overalt, for å si det rett ut, sier Christiansen.

Samarbeidsavtalen mellom NMH, kulturskolene og Akershus fylkeskommune er nå til revidering, og ambisjonen er at den nye avtalen skal gjelde fire år fra august i år.

Follo-piloten

I 2014 inngikk seks kommuner i Follo (Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås) en fireårig samarbeidsavtale om etablering og drift av utviklingsprosjektet Follo-piloten. Fra høsten 2017 kom også Enebakk kommune med i prosjektet, og Sparebankstiftelsen DNB var en viktig økonomisk samarbeidspart.

Fylkestinget i Akershus har budsjettert med et årlig tilskudd på 1,5 millioner kroner per år til prosjektet fra 2017 i fire år.

• Formålet med samarbeidet er å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen og i lokalsamfunnet, styrke og tydeliggjøre den faglige virksomheten i kulturskolene og utvikle kulturskolene i Follo til foregangsskoler i nasjonal sammenheng.

• Avtalen omfatter samarbeidstiltak for kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og andre kompetansemiljøer i Akershus fylke.

Kilde: Akershus fylkeskommune