«På så sätt är det en ren omöjlighet att det kan skapas någon speciell norsk eller svensk orkesterkonst» ⋆ Kontekst
Notis

«På så sätt är det en ren omöjlighet att det kan skapas någon speciell norsk eller svensk orkesterkonst»

Nyheter fra Norsk Musikerblad, våren 1924

N. M. Bergens Musikerforenings eksklussion


I forrige nummer av Norsk Musikerblad meddeltes at Bergens Musikerforening grundet kontingentrestancer var ekskludert av Norsk Musikerforbund. Denne kjendsgjerning er ganske vist blit mottat med blandede følelser av vort forbunds medlemmer. Om eksklussionen paa den ene side kunde betragtes som en svækkelse av den norske musikerorganisation saa har det ogsaa været en offentlig hemmelighet at denne forening i aarenes løp stadig mere og mere er gaat tilbake og fuldstendig svigtet forbundets medlemmer forøvrig.

Hvor lang tid der vil gaa før vi atter faar Bergens musikere ind i vort forbund igjen er ikke godt at sige. Den første betingelse er jo at der blir vist ærlig vilje til at betale gjælden og ærlig vilje til at vise loyalitet overfor forbundsstyret og derved overfor Norsk Musikerforbunds medlemmer. Jo før dette sker des-bedre for os alle og ikke mindst for musikerne i Bergen.

Kristiania i mars 1924
C. Adolf Berg

Til Kristiania Musikerforening.


Jeg maa ogsaa skriftlig faa lov at bevidne Kristiania Musikerforening min varmeste tak for koncerten den 16. ds. Først og fremst for den glimrende maade hvorpaa mine værker blev spillet, og dernæst for den store elskværdighed, som blev mig vist, ved at la det hele udbytte tilflyde mig. Naar jeg nu faar skrevet et nyt partitur, saa glæder jeg mig til, at paa 1. side skrive:

«Kristiania Musikerforening tilegnet.» Eders hengivne
Johan Halvorsen
(sign.)

Utenlandske musikere i Norge.


Av et privatbrev til forbundsformanden fra en anset
svensk musiker hitsættes:

— Jag och många svenska musiker följer med interesse norska musikernes kamp mot den utländska konkurrensen. Att de små nordiska länderna skola hålla sina gränser och dörrar öppna för varje utländsk musiker, är naturligtvis ett sorgligt förhållande, som visar hur lagligt oskyddat vårt yrke är. På så sätt är det en ren omöjlighet att det kan skapas någon speciell norsk eller svensk orkesterkonst. Ali inhemsk musikindividualitet förkrymper och dör ut. Närmast är det de stora konstnärarne, Sinding m.m. som bära ansvaret för denna musik-kosmopolitik. Allt skall vara internationellt så fort det skall musiceras för publik. Men gäller det att skapa konst då måste allt vara norskt. Sinding borde eftertänka hur mycken skada han gör de norska musikerna genom att förbanna dem, därför de i sin produktion även vilja vara norska. Om man påstår att norska musikerna inte räcka till att fylla alla behov av musik så visar bara detta ett sunnt förhållande. Det hade varit sämre om det funnits för många norska musiker.