Oppdatert: Tariffoppgjøret ⋆ Kontekst

Oppdatert: Tariffoppgjøret

Fasit 2. mai: Enighet i kommunene og i nesten alle orkestrene, brudd i staten og NRK.

Nå på våren skal de fleste av landets tariffavtaler – avtaler om lønn og arbeidsvilkår – forhandles. 2018-oppgjøret er et hovedoppgjør, som betyr at hele tariffavtalen er på bordet. Det kan altså forhandles om alt avtalene omfatter. Det er lønn, arbeidstid, permisjoner, ferier og andre rettigheter. I noen avtaler også pensjon.

Stat og kommune: Frist 1. mai

De største tariffavtalene skal være ferdige med forhandlingene før 1. mai. Det er forhandlingene i staten, kommunene og Oslo kommune.

For MFO-medlemmene angår kommuneoppgjøret en rekke yrkesutøvere, som musikk- og kulturskolelærere, ansatte i skoleverket for øvrig, distriktsmusikere, fylkesmusikere, landsdelsmusikere og musikkterapeuter i kommunal virksomhet.

Statsforhandlingene angår færre, men viktige grupper: de som jobber på universitet og høyskoler.

Stat- og kommuneforhandlingene foregår gjennom LO, slik at det er LO Stat og LO kommune som forhandler. MFO er med i forhandlingsutvalgene, som ett av flere forbund.

Kommunene: Enige rett før og rett etter fristen

Oppgjøret for ansatte i kommunene var ferdig ti minutt før fristen ved midnatt 30.april. Oppgjøret hadde en ramme på 2,8 prosent, alle fikk et tillegg på minst 5000 kroner, og flere grupper får fra nå uttelling for kompetanse som universitets- og høyskoleutdanning, fagutdanning og realkompetanse. Økningen gir en reell økning i kjøpekraft, ifølge MFO.

Oslo kommune forhandles som eget oppgjør, og også her ble det enighet natt til 1.mai, om enn litt over midnatt. I Oslo får alle minst 7700 kroner. Unntaket er for dem som er organisert i Akademikerne, som brøt forhandlingene og går til mekling.

Kommuneansattes hovedsammenslutning, som MFO er en del av, gikk inn i oppgjøret med et krav om at pensjon skulle bli del av tariffavtalen. Dette fikk null gehør.

Staten: Brudd

I forhandlingene i staten er det allerede klart at det er brudd i forhandlingene. Der skal altså riksmekleren inn og prøve å hjelpe til med å finne en løsning. Fristen for enighet der er satt til midnatt 23. mai.

Her er det stor uenighet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersida om lønnssystemet. Staten, altså arbeidsgiversiden, vil modernisere lønnssystemet, blant annet ved å fjerne noen lønnstrinn og utvide perioden i døgnet som skal være ordinær arbeidstid – som det dermed ikke kan kreves tillegg for.

Arbeidstakersiden – LO Stat – krever et generelt tillegg som sikrer reallønnsøkning.

KORK: Brudd og mekling

I NRK-forhandlingene ble det brudd. Uenigheten dreier seg stort sett om lønn. I NRK forhandler LO Stat på vegne av NTL og MFO. Meklingsdato er ikke satt.

Orkestrene og Operaen: Stort sett i mål

Dessuten foregår forhandlingene i orkestrene og på Operaen og i NRK. Her er arbeidsgiversiden organisert i Spekter, og forhandlingene foregår i to etapper: Først er det sentrale forhandlinger, og deretter såkalte foretaksvise (lokale) forhandlinger. De sentrale forhandlingene er avsluttet, og det som kunne blitt et stort problem ble tatt ut der: Den foreløpige pensjonsordningen som ble avtalt for to år siden, blir forlenget med to år.

Forhandlingene i hvert foretak skal være ferdige til 9. mai.

Dersom det ikke blir enighet mellom ansatte og arbeidsgivere lokalt, skal de søke hjelp hos de sentrale partene (MFO og Spekter). Frist for å søke slik sentral bistand er 9. mai.

Orkestrene: Resultater

Dansens hus: Her gis et tillegg på 14 500 kroner på alle trinn.

BFO: I Bergen filharmoniske orkester er forhandlingene avsluttet, med enighet om et generelt lønnstillegg på 2,8 prosent, økning i arbeidstøygodtgjørelse og en avtale om å sette ned et utvalg som skal se på en ny avtale.

Operaen: I Den norske opera og ballett gis et generelt tillegg på 10 550 kroner til alle. I tillegg avsettes en pott på 6000 per årsverk til fordeling. De særskilte satsene for leilighetsvis ansatte korsangere økes med 2,8 prosent, og det er avtalt endringer i lønnsberegningen for midlertidig ansatte musikere.

DNBE: Det norske blåseensemble er det enighet om et tillegg på 2,9 prosent. Dessuten et punkt om arbeidsgivers rett til å utnytte åndsverket sanntidsmusikk.

SSO: I Stavanger Symfoniorkester gis det er lønnstillegg på 2,8 prosent og om å sette ned et utvalg som skal se på reisetid og arbeidstid.

NOSO: I Nordnorsk Opera og Symfoniorkester om et lønnstillegg på 2,8 prosent, økt arbeidstøytillegg og en målsetning om å komme opp p samme lønnsnivå som de andre orkestrene.